سپتامبر 21, 2021
صمیمیت ماندگار

صمیمیت ماندگار

صمیمیت ماندگار، روانشناسان تاکید می کنند که داشتن عشق و صمیمیت ماندگار به سلامت
سپتامبر 14, 2021
انواع وابستگی کدامند

انواع وابستگی کدامند؟

انواع وابستگی عاطفی نوعی نیاز عاطفی و روانی به فرد دیگری نامیده می‌شود که بدون وجود او فرد وابسته، در زندگی‌اش