سپتامبر 14, 2021
انواع وابستگی کدامند

انواع وابستگی کدامند؟

انواع وابستگی عاطفی نوعی نیاز عاطفی و روانی به فرد دیگری نامیده می‌شود که بدون وجود او فرد وابسته، در زندگی‌اش