-, درمانگران مرکز

طاهره گلستانی بخت روانشناس

طاهره گلستانی بخت روانشناس

مشخصات:

نام: طاهره                   نام خانوادگی: گلستانی بخت

عضو هیئت علمی رسمی  دانشگاه پیام نور ، گروه روان شناسی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی:

86 – 1381   دکتری ( (PH.D  معدل:  18.02  روان شناسی عمومی  دانشگاه الزهرا  –  تهران

77- 1374    فوق لیسانس((M.A معدل:    17.53   روان شناسی عمومی   دانشگاه تهران  –    ”

73-1369     لیسانس(B.A)       معدل:16.59     روان شناسی بالینی    دانشگاه تهران  –   ”

69-1364     دیپلم             معدل:   17.5 علوم تجربی     دبیرستان پروین اعتصامی – همدان

عنوان رساله دکتری:           

ارائه الگوی بهزیستی و شادمانی در جمعیت شهر تهران.(1386).

Presenting A Pattern of Subjective Well-Being and Happiness In Tehran Population

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

تأثیر شوک الکتریکی بر شرطی سازی گریز- اجتناب در ماهی قرمز(Carassius Auratus (

پایان نامه برگزیده دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال 1377 .

عنوان پایان نامه کارشناسی:

بررسی عوامل موثر بر خودکشی درشهر تهران. دانشگاه تهران .(1373).

کتاب:

تدوین کتاب: “مقدمه ای بر روان شناسی مثبت نگر”. (1398).انتشارات ارجمند.

تدوین کتاب ” روان شناسی مثبت نگر از دیدگاه مارتین ایی، پی، سلیگمن” . 1388 . کتاب الکترونیکی. دانشگاه پیام نور.

مقالات:          

-سامیه سیاهپوش، طاهره گلستانی بخت( 1399) . بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه. مجله فیض کاشانی( در دست چاپ)

  • طاهره گلستانی بخت مریم زمانی(الله داد)، سامان رحمانی فرشباف.(1398). نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر. نشریه ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای. دوره 1، شماره 2، صفحه 207-229

Fereshteh, baezzat, Tahereh, Golestanibakht  ,mahshad motaghedifard.(2019). Predicting Students’ Subjective Well Being and Its Subscales Based on Spiritual Intelligence. International Journal of Psychology ( IPA). http://www.ijpb.ir

– طاهره گلستانی بخت .(1396). کیفیت زندگی، بهزیستی شخصی و سازوکارهای دفاعی. مجله علمی تخصصی علوم اسلامی انسانی. فصلنامه علمی ترویجی شماره 10- تابستان 96

Tahereh, Golestanibakht .(2017). Does Marriage Matter to Women and Men?

 Iranian journal of educational Sociology (Interdisciplinary Journal of Education) Volume 1, Number 3, pp:37-47. www.iase-idje.ir/

– طاهره گلستانی بخت.(1395).  بررسی مقایسه ای رویکرد افراد مجرد و متاهل درباره کارکرد ازدواج.  دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلامی زنان و خانواده. سال سوم. شماره پنجم- پاییز و زمستان 1395. ص 111-137

– طاهره گلستانی بخت.(1395).  کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی. سال ششم. شماره بیست و سوم.

– Mahnaz Rakhsha, Abdolali Yaghoubi, Tahereh Golestani bakht.(2014). The Comparison of the Efficacy of Modern Experimental Psychology

Reality Therapy and New Transactional Analysis as Independent

Variable on Grief Reaction following Emotional Breakdown in

Female Students. European Online Journal of Natural and Social Sciences . Vol.4, No.1 pp. 17-25.    ISSN 1805-3602

www.european-science.com

17-25

– Mahnoush Zokaee kheyrabi, Abdolali Yaghoubi, Tahereh Golestani bakht.(2014). Comparing the Personality Types, Quality of Life and Coping Styles in Men Consuming Crack and Healthy Individuals. European Online Journal of Natural and Social Sciences; Vol.3, No.4 pp. 1236-1244

www.european-science.com

ISSN 1805-3602

– طاهره گلستانی بخت.(1394).  ویژگیهای روان سنجی پرسش نامه جنبه های مثبت بیماریهای جسمانی. مجله تحقیقات علوم رفتاری. اصفهان. شماره 13، دوره 2.

– طاهره گلستانی بخت ، مهناز شکری .(1392). رابطه تعلل ورزی (اهمال کاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی. مجله شناخت اجتماعی. دوره دوم .شماره 3 .

– Yari,S & Golestany Bakht, Tahereh. (2012). The Relationship Between Self-Efficacy And  Self-Perception With Anxiety OF Examination in  High Scool Student. International Journal on New Trends in Education and Their Implications

October 2012 Volume: 3 Issue: 4 Article: 05 ISSN 1309-6249 pp:59-66. www.ijonte.org

– گلستانی بخت، طاهره.  (1390). بررسی تاثیر شوک الکتریکی بر یادگیری گریز- اجتناب در ماهی قرمز((  Carasiuss Auratus   . دوفصلنامه دانشگاه شاهد دانشور رفتار.روان شناسی بالینی و شخصیت.  دوره 2 شماره 4-.  تهران.ص 31-40

– بابایی، انسیه؛ گلستانی بخت، طاهره؛ یعقوبی، قاسم. (1387). بررسی رابطه ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان. مجله علمی- پژوهشی مطالعات روانشناسی تربیتی. دوره 5، شماره 1، دانشگاه سیستان و بلوچستان. ص 1-14

 

– گلستانی بخت،طاهره، هاشمیان، کیانوش. پورشهریاری، مه سیما. بنی جمالی، شکوه السادات. (پاییز1386). بررسی میزان به زیستی ذهنی و شادمانی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی                              در جمعیت شهر تهران. فصل نامه علمی- پژوهشی مطالعات روان شناختی. سال سوم . شماره 3 (پیاپی 11) . ص163  140-. ISSN: 1735-3386

– گلستانی بخت،طاهره. (پاییز و زمستان 1384). منابع شادمانی در جمعیت شهر تهران. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. نشریه علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت. دوره دوم شماره 5. شماره پیاپی 23. تهران.

– گلستانی بخت،طاهره.(زمستان 82 و بهار 1383). خلاقیت آموزشگاهی. مجله احیاء، فصلنامه آموزشی پژوهشی شماره 5 و6. تهران.

 تحقیقات:

– مجری طرح” کارکرد ازدواج: یک تحلیل کیفی”.(1396). دانشگاه پیام نور استان تهران.

– مجری طرح” بررسی ویژگیهای روان سنجی ( روایی، اعتبار و استاندارد سازی) پرسش نامه جنبه های مثبت بیماریهای جسمانی”. (1392) . دانشگاه پیام نور استان مازندران.

– مجری طرح” بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله ای و میزان بهزیستی ذهنی با سطح  فرسودگی شغلی در بین کارکنان ادارات  بهزیستی استان مازندران. (1391) . دانشگاه پیام نور استان مازندران.

– مجری طرح” ارائه مدل آموزش پیشگیری از آسیبهای روانی – اجتماعی در گروه سنی پیش دبستانی از دیدگاه روان شناسی مثبت نگر. (1391). سا زمان بهزیستی استان مازندران.

– مجری طرح” بررسی بهزیستی شخصی، رضایت از زندگی و سبکهای دفاعی در دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی استان مازندران” . (1390) . دانشگاه پیام نور استان مازندران.

– مجری طرح” بررسی شیوع اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مازندران” . (1388) . دانشگاه پیام نور استان مازندران.

– مجری طرح ” بررسی رابطه عزت نفس و بهزیستی مادران با تعداد فرزندانشان در شهرستان بابل” (1387).  دانشگاه پیام نور. دانشگاه پیام نور استان مازندران.

– همکار طرح “ارزیابی تأثیرات اجتماعی-اقتصادی زلزله های اخیر در جوامع روستایی” .1382. پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله .

http://www.iiees.ac.ir/pubedu/parsi-profile.html

 چکیده مقالات چاپ شده:

Tahereh golestanibakht, azar pakdaman savoji.(2011). Relation between mothers`pshchologidal health, well_being and self_esteem with number of children. 1st international congress child &adolescent psychology. Book of abstract. 27-30september. Shiraz.

– فرشته باعزت، طاهره گلستانی بخت. نقش ابعاد هوش معنوی بر بهزیستی ذهنی  انسان. ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه گیلان. 27-28 اردیبهشت 1391

– طاهره گلستانی بخت؛ بابایی، انسیه. بررسی میزان شیوع اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان مازندران. اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور. دانشگاه پیام نور تبریز. 22-23 اردیبهشت ماه 1389.

–  گلستانی بخت ، طاهره ، بررسی سلامت روان و ارزشهای معنوی: یک پژوهش کیفی در مردم شهر تهران. سلامت از منظر اسلام. اولین کنگره سراسری سلامت خانواده از دیدگاه مذاهب. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه زاهدان، 30 بهمن الی 5 اسفند . 1387 ، زاهدان.

–  گلستانی بخت ، طاهره. بررسی  مقایسه ای رفتارهای مخاطره آمیز، افسردگی و شادمانی در نوجوانان بدون خانواده با نوجوانان عادی. دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر. دانشگاه سیستان و بلوچستان، 10-8  آبان ماه 1386، زاهدان.

سخنرانی:

– بیش از 20 سخنرانی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی شهر بابل و دانشگاه پیام نور مرکز بابل برای دانشجویان درباره مهارتهای زندگی

سخنرانی در بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی شهر بابل در رابطه با مهارتهای ده گانه زندگی، مهارتهای زناشویی.

 دروسی که تا کنون تدریس شده:

– تدریس دروس روان شناسی و علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور(1386 تا کنون).

– تدریس دروس روش تحقیق و انگیزش در آموزش و پرورش و روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد.   90-1389  .

– تدریس دروس روان شناسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه الزهرا(1386-1385).

– تدریس در دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت دبیران منطقه 3 آموزش و پرورش(1383).

تجارب و سوابق شغلی:

– نماینده هیئت علمی در کمیته انضباطی بدوی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت به مدت دو سال( از 31/2/1396 الی 31/2/1398).

– مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت سال 1391-1396. سال 1398 تا کنون

– استاد مشاور فرهنگی انجمن علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت. از سال  1394 تا کنون

– استادیار، مدیر گروه روان شناسی و مسئول مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت. نیمسال اول 1391تا  1396- از سال 1398 تا کنون

– ویراستار و داور مجله علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 1391

– استادیار و مدیر گروه روان شناسی در دانشگاه پیام نور مرکز بابل.1386 تا 1390.

– مسئول کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز بابل به مدت 5/2 سال. 1388-1390

– کارشناس مسئول برنامه آگاهسازی و پیشگیری از اعتیاد در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی تهران .1376الی 1380.

– همکاری در اجرای طرح غربالگری و بیماریابی کارکنان شهرداری استان تهران در بخش آتش نشانی. با مدیریت دکتر مشکینی 1375.

– کارشناس پژوهش. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان. 1374.

داوری و ویراستاری:

– داور مقالات سومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران. تهران فروردین 1395

– ویراستار مجله علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 1391

ویراستار فرهنگی کتاب” مروری بر  اعتیاد در سال2008 دانشگاه پیام نور

– ویراستار فصل اول کتاب

–  داور مقالات در مجلات پژوهش شناخت اجتماعی دانشگاه پیام نور، پژوهشهای روانشناختی دانشگاه الزهرا، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه زاهدان، مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا.

– داور بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای آزاد، پیام نور و دانشگاه الزهرا

مشاوره بالینی:

– مشاور در مراکز مشاوره  خصوصی از جمله مرکز مشاوره و مددکاری هدایت. بابل.1386-1391.

– مشاور در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی شهر بابل و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه مازندران (بابلسر). 1388-1390

– مشاور و کارشناس روان شناسی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تهران .1375-1377.

مشاوره و راهنمایی پایان نامه:

– استاد راهنما و راهنمایی بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های روان شناسی و ادبیات در دانشگاه های پیام نور داخل و خارج از کشور و دانشگاه آزاد( واحد های ساری، امل، ساری، تهران شمال، تاجیکستان)

– استاد مشاور بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه های پیام نور

برگزاری کارگاه، همایش، سمینار:

– برگزاری کارگاه ” تربیت جنسی کودکان” . بسیج اساتید استان تهران

– برگزاری سمینار یکروزه ” پیشگیری از اعتیاد در خانواده بر اساس مکتب روان شناسی مثبت نگر” در دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت28 ابان ماه 1398

– برگزاری کارگاه های “مهارتهای ده گانه زندگی” و ” تحکیم بنیان خانواده” وزارت امورخارجه” :1396

– برگزاری همایش رشد و کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز بابل: 1389

– برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد در استان های هرمزگان، فارس، یزد، کرمان . معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. 1379-1376.

– برگزاری کارگاه های مهارتهای زندگی شامل مهارت خود آگاهی، مهارت کنترل استرس، مهارت های ارتباطی. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. 1389- 1388.

شرکت در دوره های آموزشی:

– دوره مقدماتی و تکمیلی هیپنوتیزم. انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران (WWW.ISSCH.IR) 1391-1392.

– کارگاه آموزشی درمان منطقی -هیجانی الیس .دانشگاه مازندران. 1389.

– دوره های مهارت زندگی در دانشگاه هنر. دانشگاه علوم بهزیستی و  مرکز مشاوره وزارت علوم.1389.

–  دوره های آموزشی کیفیت زندگی در کارگاه دو روزه در دانشگاه دیکین استرالیا. (2007).

–  کارگاه آموزشی اجتماع درمان مدارTC.  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1387.

– کارگاه آموزشی درمان شناختی – رفتاری وسواس. موسسه علوم شناختی. 1381.

– کارگاههای آموزشی رایانه، Word، برنامه نویسی و طراحی سیستم،  SPSS ، آمار کاربردی، معادلات ساختاری در علوم رفتاری(لیزرل ). مرکز آموزشهای کوتاه مدت جهاد دانشگاهی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 1380-1382.

– دوره آموزشی شیوه های موثر آگاه سازی پیشگیری از اعتیاد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی . 1377.

– کارگاههای آموزش و آزمونگری پیاژه ای( حسی- حرکتی، عملیات عینی و عملیات انتزاعی). 1375.

شرکت در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی:

– شرکت در همایش علمی تخصصی روان شناسی اجتماعی ایران و عضو کمیته اجرایی همایش(27-28/2/1395)

– طاهره گلستانی بخت – لیلا پرنده(1394). ارائه مدل آموزش پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی از دیدگاه روان شناسی مثبت نگرسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

عضویت در انجمن ها:

– عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران. اردیبهشت 1395

– عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. شماره نظام روانشناسی : 3408

– عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

– عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

– عضو انجمن کیفیت زندگی استرالیا به ریاست پروفسور رابرت کامینز.

– گذراندن فرصت مطالعاتی 6 ماهه در دانشگاه دیکین ملبورن- استرالیا-1385 .

اگر از طریق وبسایت با ما آشنا شدید لطفا در هنگام تماس با کلینیک

کد درمانگر را اعلام نمایید : 101

اگر نیازمند مشاوره اورژانسی به صورت تلفنی و حضوری هستید می توانید

با شماره 09924793881

هفت روز هفته 24 ساع شبانه روز در تماس با شید

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *