آزمون روانشناسی

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان

هوالحق

معرفی آزمودنی

شروین محمدی دانش آموز سال پنجم دبستان و 11 ساله می باشد. وی دانش آموز ممتاز و موفقی است و علاقه زیادی به درس و مدرسه دارد و هم چنین در زمینه نقاشی دارای استعداد می باشد. پدر و مادر او هردو کارمند آموزش و پرورش می باشند و شروین تک فرزند است و اوقات فراغت نقاشی می کند و یا مشغول بازی های کامپیوتر می شود. در مدرسه هم رابطه خوبی با معلمان و هم کلاسی های خود دارد.

 

این مقیاس متشکل از مجموعه آزمون های هوشی مرکب است که به صورت فردی اجرا می شود و حوزه مختلفی از توانایی هوشی را می سنجد و شرایطی را بوجود می آورند که جنبه های مختلفی از شخصیت را می توان مشاهده کرد. این مقیاس 3نمره مختلف هوشبهر را به دست می دهد: هوشبهر کلی، هوشبهر کلامی و هوشبهر عملی. مقیاس هوشی کودکان اساسا شامل همان خرده آزمون های مقیاس بزرگسالان است با این تفاوت که محتوای مواد آزمون برای کودکان طراحی شده و دوخرده آزمون عملی اختیاری( مازها ونمادیابی) نیز در آن گنجانیده شده است که در نهایت تعداد خرده آزمون های مقیاس هوشی کودکان به 13 خرده آزمون می رسد.

تعریف هوش

هوش یک مفهوم انتزاعی است ودرواقع هیچ گونه پایه محسوس، عینی وفیزیکی ندارد.هوش یک برچسب کلی برای گروهی ازفرایندهاست که ازرفتارها وپاسخ های آشکار افراد استنباط می شود.وکسلر هوش را یک مفهوم کلی تلقی می کرد که شامل توانایی های فرد برای اقدام هدفمندانه، تفکر منطقی وبرخورد موثربا محیط است.

 

سطوح  پياپي رويهء تفسيريWISC-IV

 

گام اول گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4شاخص اصلی

 

 

INDEX SUBTES                          SCORE          IQ          Percentile                         Descriptive Category

Rank                       &  Performance

Verbal comprehension 138 95% 99.9 Upper Extreme/Normative Sterength
 

Similarities

 

 

vocabulary

 

 

 

comprehension

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17    
 

Perceptual reasoning

122 95% 91.8 Above Average/ Normative Strength
 

Block desighn

 

 

Picture concepts

 

 

Matrix reasoning

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 
9    
17    
 

Working  memory

131 95% 97.8 Upper Extreme/Normative Sterength
 

Digit span

 

 

Letter- number sequencing

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 
15    
 

Processing  speed

 

138 95% 99.5 Upper Extreme/Normative Strength
 

coding

 

symbol  search

 

 

19

 

 

 

 

 
14    
 

Full  scale IQ

138 95% 99.7 Upper Extreme/Normative Sterength

 

 

گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)

دوروش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: 1 هوشبهر مقیاس کل (FS IQ) که تشکیل شده از هوشبهر مقیاس های کلامی و عملی و 2- شاخص توانایی کل ( GAI) که تشکیل شده از خرده مقیاس هاییی که شاخص درک مطلب کلامی و خرده مقیاس هایی که شاخص استدلال کلامی را دربرمیگیرند. زمانی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین شاخص برابر یا بیشتر از 1.5انحراف استاندارد یا (بیشتر از 23) شود شاخص توانایی کل را باید محاسبه کرد. اما در این آزمودنی مورد نظر تفاوت بین بزرگترین شاخص ( درک مطلب کلامی ) و کوچکترین شاخص ( استدلال ادراکی) برابر با 16 شد که این اندازه از 23کمتر می باشد

بزرگترین شاخص          –       کوچکترین شاخص

درک مطلب کلامی          –      استدلال ادراکی

138                –          122      =         16

 

در این صورت هوشبهر مقیاس کل ( FSIQ) را تفسیرمیکنیم

شروین یک کودک 11 ساله است که در این آزمون نمره هوشبهر مقیاس کل او برابر با 138 است و رتبه درصدی این هوشبهر در سطح اطمینان  95% برابر با 99.7 می باشد که این مقدار نشاان می دهد شروین از 99درصد هم سن های خودش بالاتر می باشد.

گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند

زمانی که تغییرات درون خرده مقیاس هایی که یک شاخص را می سازند زیاد باشد آن شاخص نمی تواند توانایی خوبی در نظر گرفته شود و بنابراین قابل تفسیر نمی باشد. برای تعیین قابل تفسیر بودن هرکدام از شاخص ها گام های زیر را دنبال میکنیم:

الفمحاسبه تفاوت بزرگترین خرده مقیاس شاخص درک مطلب کلامی از کوچکترین خرده مقیاس این شاخص

بزرگترین خرده مقیاس این شاخص که شباهت ها می باشد برابر با 19 و کوچکترین خرده مقیاس این شاخص که درک مطلب کلامی است برابر با 17 و تفاوت بین آنها برابر با 2 می باشد این رقم کمتر از 1.5 انحراف استاندارد یا کمتر از 5 می باشد بنابراین می توان گفت که این شاخص یک توانایی واحد و قابل تفسیر می باشد که یک تخمین  معتبری ازهوش متبلور می باشد. هوش متبلور از طریق تجارب و موقعیت های آموزشی رسمی و غیر رسمی رشد می کند و به طور گسترده با فرهنگ در ارتباط است.

خرده مقیاس های درک مطلب کلامی              بزرگترین   –   کوچکترین

19    –      17   =   2

ب- محاسبه تفاوت بزرگترین خرده مقیاس استدلال ادراکی از کوچکترین خرده مقیاس این شاخص

بزرگترین خرده مقیاس این شاخص که استدلال تصویری است برابر با 17 و کوچکترین خرده مقیاس این شاخص که مفاهیم تصویری است برابر با 9 می باشد و تفاوت این دو خرده مقیاس برابر با 8 است که این رقم از 1.5 انحراف استاندارد و 5 بزرگتر است پس میتوان گفت این شاخص یک توانایی واحد و قابل تفسیر نمی باشد

خرده مقیاس های استدلال ادراکی                 بزرگترین     –    کوچکترین

17         –         9     = 8

ج- تعیین تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین نمره خرده مقیاس های تشکیل دهنده شاخص حافظه فعال

تفاوت بین خرده مقیاس های فراخنای ارقام و توالی حروف- عدد برابر با 0 است. چون این اندازه از 1.5 انحراف استاندارد کمتر است میتوان گغت این شاخص یک توانایی واحد و قابل تفسیر می باشد. حافظه فعال توانایی شروین را در کسب و نگه داشتن آگاهانه اطلاعات نشان می دهد.

خرده مقیاس های حافظه فعال            بزرگترین   –    کوچکترین

15        –       15       =  0

د- تعیین تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین نمره خرده مقیاس های شاخص سرعت پردازش

تفاوت بین بزرگترین خرده مقیاس این شاخص ( رمزنویسی) از کوچکترین خرده مقیاس این شاخص ( نماد یابی) برابر با 5 است و این اندازه از 1.5 انحراف استاندارد بیشتر است بنابراین شاخص واحد و قابل تفسیر نمی باشد.

خرده مقیاس های سرعت پردازش           بزرگترین     –     کوچکترین

19          –         14   =    5

گام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها

در این گام فقط شاخص هایی که در مرحله قبلی به عنوان شاخص واحد و قابل تفسیر یافت شدند مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

شاخص قابل تفسیر      نمره معیار Normative Strength> 115
 درک مطلب کلامی          138 ü
  حافظه فعال         131 ü

 

گام 5 تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها

الف –  میانگین 4 شاخص اصلی

VCI +PRI+ WMI + PSI /4

138+ 122+ 131+138/4= 132.25

ب –

نقطه قوت یا ضعف ارزش بحرانی یا  معناداری تفاوت نمره از میانگین میانگین شاخص ها نمره معیار شاخص قابل تفسیر
6.9 5.75  132.25 138 VCI
7.2 -1.25 132.25 131         WMI

 

همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود نقطه قوت یا نقطه ضعفی وجود ندارد بنابراین سایر مراحل این گام را دنبال نمی کنیم و مستقیما به گام 6 می رویم

گام 6 تفسیر نوسانات درون شاخص ها

تفسیر نوسانات درون شاخص ها اطلاعات سودمندی برای تشخیص و تصمیمات آموزشی فراهم می کند. به دلیل اینکه همه ی توصیفاتی که برای طبقه بندی شاخص ها استفاده می شوند برای آزماینده و سایر  متخصصان و کسانی که گزارشات روانشناختی را می خوانند، جدید می باشند، ما باید در گزارشاتمان یک پاراگراف که این اصطلاحات را توضیح می دهد، در نظر بگیریم.

 شاخص درک مطلب کلامی و شاخص حافظه فعال شروین  نقاط قوت اساسی او در مقایسه با سایر کودکان هم سن خودش در جمعیت بهنجار می باشد. این یافته ها را در مداخلات آموزشی می توان مورد ملاحظه قرار داد. شاخص درک مطلب کلامی می تواند هوش متبلور را منعکس سازد که این هوش از طریق تجارب و موقعیت های آموزشی رسمی و غیر رسمی رشد می یابد و از فرهنگ نیز تاثیر می پذیرد. و شاخص حافظه فعال توانایی شروین را در کسب و نگهداری آگاهانه اطلاعات نشان می دهد.

 

توصیف دو شاخص استدلال ادراکی و سرعت پردازش

در گام های قبلی این دو شاخص به عنوان شاخص های غیر قابل تفسیر مشخص شدند. شاخص سرعت پردازش یک مقیاس از سرعت پردازش است که( GS) است که توانایی سلیس و اتوماتیک شروین را در انجام تکالیف شناختی نشان می دهد. مخصوصا زمانی که تحت فشار است و نیاز به توجه و تمرکز دارد. این شاخص از دو خرده مقیاس نماد یابی و رمز نویسی و  تغییر نوسانات عملکرد شروین در این تکالیف به طور غیر معمول زیاد است. هم چنین نوسانات عملکرد شروین در تکالیف استدلال ادراکی به طور غیر معمول زیاد می باشد که این نشان می دهد این دو توانایی ( استدلال ادراکی و سرعت پردازش ) نمی توانند به عنوان یک مقیاس واحد تفسیر و خلاصه کرد.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *