آزمون روانشناسی

مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1987)

 

معرفی: این مقیاس که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور (1987) و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است، یک پرسشنامه دو قسمتی می باشد. در قسمت اول سه سبک دلبستگی ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا بر حسب 21 سوال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت(هیچ ؛ کم ؛ متوسط ؛ زیاد ؛ خیلی زیاد) از هم متمایز می شوند.

در قسمت دوم ، آزمودنی با انتخاب یک گزینه از سه گزینه ای که سه نوع دلبستگی را توصیف می کنند، سبک دلبستگی خود را مشخص می کند.

ضریب آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیر مقیاس های ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی (n=240؛ بشارت، 1379) برای کل آزمودنی ها به ترتیب 74/0 ، 72/0 ، 72/0 ؛ می باشد.

ضریب همبستگی بین نمره های آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب 85/0 و 87/0 بود.

اعتبار و پایایی :

ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس دلبستگی بزرگسالان برای یک نمونه 30 نفری در دو نوبت با فاصله دو هفته برای کل آزمودنی ها 92/0 بوده است .

روش نمره گزاری پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور :

روش نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت است. با ارزش هر یک از
گزینه ها که به ترتیب زیر مشخص شده اند.

خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ
5 4 3 2 1

 

 

انواع سبک دلبستگی به تفکیک مولفه ها :

ایمن ناایمن اجتنابی ناایمن دوسوگرا
1-3-5-7-11-12-14-19 4-8-13-15-18-20 2-6-9-10-16-17-21

 

منابع :

بشارت، محمد علی (1379) . “هنجار یابی مقیاس دلبستگی”. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

Hazan,C.,& shaver,P.R. (1987).”Romantic love conceptualized as an attachment process” .Journal of Personality and Social Psychology,52,511-524.

 

 

سن :          جنس :            شغل :         فرزند چندم:          وضعیت تأهل :           تحصیلات :      رشته تحصیلی:

این تست شامل 21 عبارت است. هر عبارت را با دقت بخوانید و بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای میزان مطابقت و همخوانی آن را با احساسات خودتان مشخص کنید . سعی کنید به همه عبارتها بر حسب وضعیت عمومی احساسات خود در گذشته و حال پاسخ دهید. از همکاری شما سپاسگزاریم.

 

4
1
2
3
5

خیلی زیاد               زیاد               متوسط               کم               هیج

 

 

 

1- نزدیک شدن به دیگران و برقراری روابط صمیمی با آنها برایم آسان است ………………………………………………………..

 
 

2- نزدیک شدن به دیگران تا حدودی برایم مشکل و ناراحت کننده است …………………………………………………………….

3- غالباً از اینکه کسی خیلی به من نزدیک شود و با من رابطه صمیمی برقرار کند نگران نمی شوم ………………………….

 

4- دوست ندارم دیگران زیاد به من نزدیک و با من صمیمی شوند ……………………………………………………………………….

 

5- وقتی با کسی دوست می شوم می خواهم خودم را کاملاً به او بسپارم و با او یکی شوم ……………………………………..

 

6- تمایلم به یکی شدن با دیگران گاه آنها را از من دور می سازد …………………………………………………………………………

 

7- تصور می کنم به هنگام نیاز دیگران به من کمک خواهند کرد ………………………………………………………………………….

 

8- تصور می کنم به هنگام نیاز کسی به من کمک نخواهد کرد …………………………………………………………………………….

 

9- نمی توانم با اطمینان روی کمک دیگران حساب کنم ……………………………………………………………………………………..

 

10- غالباً نگرانم که نکند دیگران واقعاً مرا دوست نداشته باشند …………………………………………………………………………..

 
 

11- نداشتن روابط نزدیک و صمیمی با دیگران مرا ناراحت می کند …………………………………………………………………….

 

12- وابستگی و اتکای به دیگران برایم آسان است ……………………………………………………………………………………………..

13- وابستگی و اتکای به دیگران برایم دشوار است ……………………………………………………………………………………………

 

14- وابستگی و اتکای دیگران به من برایم راحت است ………………………………………………………………………………………

 
 

15- وابستگی و اتکای دیگران به من برایم دشوار است ………………………………………………………………………………………

16- دوست دارم دیگران خیلی به من نزدیک شوند اما آنها اجتناب می کنند ………………………………………………………….

 

17- اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت می شوم ………………………………………………………………………………..

 

18- اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت نمی شوم ………………………………………………………………………………

 

19- اعتماد به دیگران برایم آسان است ……………………………………………………………………………………………………………..

 

20- اعتماد به دیگران برایم دشوار است …………………………………………………………………………………………………………….

 

21- غالباً نگرانم که نکند دیگران به همان اندازه که من برایشان ارزش قائل هستم برایم ارزش قائل نباشند ……………….

 

 

 

در این قسمت چیزی ننویسید

SE                   AV                    AM

 

 

منتشر کننده:

انجمن و سایت  روان بنیان

www.ravanbonyan.com

www.ravanbonyan.com/forum/

همکار گرامی آیا می دانید تنها با پرداخت 7000 تومان تا یک ماه می توانید به هزاران پرسشنامه ، کتاب و مقاله دسترسی داشته باشید؟

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *