آزمون روانشناسی

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

 

 

هدف:  ارزیابی شاخص های فعال سازی و پرهیز در درمان فعال سازی رفتاری

 

دستورالعمل:

لطفاً جملات زیر را به دقت بخوانید و گزینه ای را که به بهترین وجه، توصیف کننده وضعیت شما از هفته قبل تا امروز بوده است، را علامت (ü) بزنید.

(هرگز) 0 ………. 1 ………. 2 ………. 3 ………. 4 ………. 5 ………. 6 (کاملاً)

ردیف عبارات 0 1 2 3 4 5 6
1 با اين كه كار داشتم زمان زيادي در رختخواب مي ماندم.              
2 كارهايي داشتم كه بايد انجام مي دادم ولي انجام ندادم.              
3 از تعداد و نوع كارهايي كه انجام داده ام، راضي ام.              
4 درگير فعاليت هاي گسترده و متنوعي بودم.              
5 انتخاب من در مورد نوع فعاليت ها و موقعيت هايي كه در آن قرار مي گرفتم، درست بود.              
6 فعال بودم ولي به هيچ يك از اهدافم دست نيافتم.              
7 آدم فعالي بودم و به اهدافي كه مي خواستم، رسيدم.              
8 بيشتر در حال فرار يا اجتناب از امور ناخوشايند بودم.              
9 براي خلاص شدن از غم و ديگر احساسات ناخوشايند، كارهايي انجام دادم.              
10 سعي كردم به چيزهاي خاصي فكر نكنم.              
11 كارهايي هر چند دشوار را انجام مي دادم، چون كه با اهداف بلندمدتم همخوان بودند.              
12 كار سختي انجام دادم كه به دشوار بودنش مي ارزيد.              
13 مدت زمان زيادي فكرم درگير مشكلاتم بود.              
14 دايماً به فكر پيدا كردن راه حل هايي براي مشكلم بودم اما هيچ يك را امتحان نكردم.              
15 بارها، زمان زيادي را به گذشته ام، افرادي كه باعث رنجشم شدند، اشتباهاتي كه مرتكب شده ام و درگير چيزهاي بد زندگي گذشته ام صرف كردم.              
16 هيچ يك از دوستانم را نديدم.              
17 حتي در كنار آشنايانم، گوشه گير و آرام بودم.              
18 با وجود فرصت هايي كه داشتم، اجتماعي و معاشرتي نبودم.              
19 با منفي بافي ام ديگران را از خودم راندم.              
20 كارهايي كردم تا روابطم را با ديگران قطع كنم.              
21 تنها به خاطر اين كه خيلي خسته بودم يا حس ادامه كار را نداشتم، سركار يا دانشگاه نرفتم.              
22 چون به اندازه كافي فعال نبودم، كارها / تكاليف/ مسئوليت هايم را به خوبي انجام ندادم.              
23 به فعاليت هاي روزانه ام نظم دادم.              
24 فقط به فعاليت هايي پرداختم كه احساس هاي بد را از من دور مي كردند.              
25 وقتي اطرافيانم احساس ها يا تجربيات منفي شان را بيان مي كردند، احساس بدي به من دست مي داد.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)[1]

 

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (BADS) (کانتر و همکاران، 2006) یک مقیاس خودگزارشی است که دارای 25 گویه و چهار زیرمقیاس به شرح زیر است: فعال سازی، اجتناب / نشخوار فکری، افت تحصیلی / شغلی و آسیب اجتماعی. آزمودنی در یک مقیاس هفت گزینه ای از صفر (هرگز) تا شش (کاملاً) به هر یک از گویه پاسخ می دهد.

برای نمره گذاری BADS، گویه های هر چهار زیرمقیاس به جز مقیاس فعال سازی به صورت معکوس نمره گذاری می شوند، اما برای نمره گذاری زیرمقیاس ها به صورت جداگانه، نیاز به معکوس کردن نمرات گویه ها نیست. این تفاوت در نمره گذاری BADS و زیرمقیاس های آن باعث می شود تا مقیاس کل و زیرمقیاس ها معرف نام خود باشند؛ به این صورت که نمرات بالا در مقیاس کل معرف فعال سازی بالا و نمرات بالا در زیرمقیاس ها نشانگر افزایش سطح فعالیت در زیرمقیاس ها هستند.

 

خرده مقیاس ها و سوالات

ردیف خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
1 فعال سازی 12-11-7-4-3-5-23 7
2 اجتناب / نشخوار فکری 9-24-10-13-15-25-8-14 8
3 افت تحصیلی / شغلی 22-2-21-1-6 5
4 آسیب اجتماعی 18-17-16-20-19 5

 

نکته: آیتم های قرمز نمره گذاری معکوس دارند. بدین صورت در نمره گذاری معکوس آزمودنی در یک مقیاس هفت گزینه ای از شش (هرگز) تا صفر (کاملاً) به هر یک از گویه پاسخ می دهد.

 

ویژگیهای روانسنجی

در پژوهش محمدی و امیری (1389)، همبستگی بین زیرمقیاس های BADS و نمره کل در دامنه 65/0 تا 81/0 قرار داشت. بین زیرمقیاس های اجتناب، آسیب اجتماعی و افت شغلی / تحصیلی و نمره کل همبستگی منفی و بین مقیاس های فعال سازی و نمره کل همبستگی مثبت دیده شد.

محاسبه همسانی درونی برای BADS در پژوهش محمدی و امیری (1389)، آلفای 85/0 را به دست داد. همسانی درونی برای زیرمقیاس های فعال سازی 82/0، اجتناب / نشخوار 74/0، افت شغلی / تحصیلی 76/0 و اختلال عملکرد اجتماعی 89/0 به دست آمد.

همچنین برای محاسبه روایی همگرای BADS از آزمون همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. آزمون BADS به عنوان معیار روایی همگرا بر روی آزمودنی ها اجرا شد که نشان داد همبستگی BADS و زیرمقیاس های (فعال سازی، اجتناب، افت شغلی / تحصیلی و آسیب اجتماعی) آن با مقیاس DASS و زیرمقیاس های آن معنی دار و مثبت بود. سایر زیرمقیاس ها همبستگی منفی و معنی دار داشتند.

 

منابع

  • محمدی، ابوالفضل؛ امیری، مهدی. (1389). مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی: ویژگی های روان سنجی و تحلیل عاملی تأییدی نسخه ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 1، بهار 1389، 73-65.
  • Kanter, J.W.,Mulick, P. S., Busch, A.M., Berlin, K. S., &; Martell, C. R. (2006). The Behavioral Activation for Depression Scale (BADS): Psychometric properties and factor structure. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 29, 191–202

[1] . Behavioral Activation for Depression

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *