آزمون روانشناسی

پرسشنامه مقابله تحصیلی

راهبردهای مقابله ای ترو و کونل(به نقل از فرایدل و همکاران، 2007)  اندازه گیری شد. این ابزار شامل 13 گویه است که چهار نوع روش مقابله ای مثبت، فرافکنی، انکار و بدون مقابله بودن[2] را اندازه گیری می نماید. گویه های مربوط به مقابله مثبت به استفاده دانش آموزان از راهبرد های سازگارانه به دنبال یک تجربه شکست در یادگیری مانند تلاش برای انجام موفقیت آمیز بهتر آن در فرصت دیگر مربوط است. سه راهبرد دیگر( فرافکنی، انکار و بدون مقابله بودن) افکار، احساسات و رفتار های ناسازگارانه ای که دانش آموزان در مواجهه با شکست در تکالیف تحصیلی به کار می گیرند، مربوط است. راهبرد مقابله ای فرافکنی میزان سرزنش دیگران به خاطر شکست خود، راهبرد انکار بی اهمیت دانستن و مهم نبودن شکست برای خود و راهبرد بدون مقابله به بی کفایت دانستن خود و وحشتناک ارزیابی نمودن شکست مربوط می شود. پس از ترجمه این ابزار به فارسی روایی سازه آن با روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های CFI برابر با 90/0 و06/0= RMSEA به دست آمد که برازندگی کامل مدل را نشان می دهد. و پایایی آن با آلفای کرونباخ برای هر چهارخرده مقیاس مقابله ای مثبت، فرافکنی، انکار و بدون مقابله بودن به ترتیب برابر با 56/0، 85/0 ،69/0 و 61/0بدست آمد.

[1] . the Academic Coping Inventory (ACI),

[2] . positive, projective, denial, and non-coping strategies

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *