آزمون روانشناسی

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا

با پركردن جاهاي مناسب، ميزان موافقت و مخالفت خود را با هر يك از جملات نشان دهيد. به خاطر داشته باشيد كه تنها 20 دقيقه فرصت داريد:

1- مد نظر قرار دادن تمام متغيرها و راه‌حل هاي احتمالي انجام يك كار نيازمند توانائي است، كه از عهده من خارج است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق        نمی دانم
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

2- بررسي و مطالعه مسائل جديد و نو در طول زندگي جالب و شگفت انگيز مي باشد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

3- بهترين دفاع از يك ايده احساسي است كه شما نسبت به آن داريد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

4- مشكل من آن است كه به آساني آشفته و پريشان مي شوم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

5- تصميم گيري جهت برتري دادن عقايد و نقطه نظرات بر همديگر هرگز آسان نخواهد بود.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

6- زماني كه مردم از ايده‌هاي خوب، خيلي ضعيف دفاع مي كنند، ناراحت و غمگين مي شوم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

7- حقايق هميشه به نظرات شما بستگي دارند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

8- من همواره به اين مسئله كه ممكن است به دليل بي‌توجهي و عدم آگاهي مرتكب خطا و اشتباه شوم، فكر مي كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

9- من هميشه قبل از پاسخ به يك سؤال به خود سؤال توجه مي‌كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

10- من از اينكه با نهايت دقت و ظرافت مي‌توانم فكر كنم، به خود مي بالم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

11- ما هرگز قادر به درك حقايق درباره بسياري از مسائل نمي باشيم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

12- اگر براي يك مسئله چهار دليل معقول و يك دليل متضاد وجود داشته باشد، من پيرو آن چهار دليل معقول خواهم بود.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
13- مردان و زنان به يك  اندازه منطقي هستم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
14- پند و اندرز گوهري است كه براي دريافت آن بايد حتما بهايي بپردازيد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
15- بسياري از واحدهاي درسي در دانشگاه فاقد جذابيت و ارزش هستند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
16- سؤالاتي كه براي پاسخ به آنها به جاي حافظه از فكر بايد كمك گرفت براي من، بهتر و باارزش‌تر هستند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

17- من قادرم ساعتهاي بسياري درباره مشكلاتم صحبت كنم، بدون آنكه بتوانم ذره‌اي از آنها را حل كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

18- ديگران همواره نوآوري و خلاقيت و كنجكاوي مرا ستايش مي كنند.

كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

19- حتي اگر كليه مدارك و شواهد عليه من باشند، من باز عقايد خود را به محكمي حفظ مي كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
20- اگر قبلا دچار اشتباه شده باشيد، بر روي عقايد و نظراتتان پافشاري نخواهيد كرد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
21- من وانمود مي‌كنم كه منطقي هستم، درحاليكه نيستم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
22- مرتب كردن و سازماندهي كردن افكار براي من بسيار سهل و آسان است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
23- همه افراد از عقايد و علائق شخصي خود دفاع مي كنند، من نيز جزء آنها هستم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
24- زماني كه قرار است پاسخ سؤالات صحيح و غلط باشند، تفكر و شرح و بسط دادن محدود مي گردد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
25- براي من ثبت دقيق درآمدهاي شخصي بسيار مهم است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
26- زماني كه قرار است تصميم مهم و بزرگي بگيرم، ابتدا تا آنجا كه بتوانم راجع به موضوع اطلاعات جمع مي‌كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
27- دوستانم در صورت نياز به همفكري در يك موضوع به من مراجعه مي كنند، چون من در مورد خيلي چيزها به راحتي تصميم مي گيرم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

28- رك‌گويي و صراحت كلام داشتن به اين معني است كه فرد نمي داند چه چيزي درست و چه چيزي غلط است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
29- بانكها براي فهم بهتر مشتري، بايد صورتحسابهاي بانكي را ساده‌تر نمايند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

30- براي من دانستن تفكر و ديدگاه ديگر افراد درباره موضوعات مختلف، مهم است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

31- من بايد براي همه عقايد و نظراتم زمينه و زيربنايي از قبل داشته باشم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

32- خواندن مقوله‌اي است كه تا حد امكان از آن دوري مي گزينم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

33- ديگران مي گويند كه من در تصميم گيري بسيار عجول هستم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
34- در دانشگاه پرداختن به بسياري از موضوعاتي كه ظاهرا بسيار مهم هستند، در حقيقت تلف كردن وقت است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
35- زماني كه مجبور مي شوم در مواجهه با يك موضوع واقعا پيچيده قرار گيرم، دچار هراس مي‌شوم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
36- به جاي اينكه ما هميشه سعي كنيم فرهنگ خارجي‌ها را درك نمائيم، آنها بايد فرهنگ ما را مطالعه كنند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

37- سايرين فكر مي كنند كه من در تصميم گيري كند هستم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
38- سايرين براي مخالفت با عقايد و نظرات ديگران بايد دليل و استدلال داشته باشند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
39- زماني كه من از عقايدم دفاع مي كنم، جهت دار نبودن سخنانم غيرممكن است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
40- من از اينكه مي توانم در مواجهه با يك مسئله متغيرها و راه‌حل‌هاي احتمالي زيادي را حدس بزنم، به خود مي‌بالم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

41- من با صراحت اعلام مي كنم كه سعي مي كنم درباره ديگران كمتر به قضاوت بپردازم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

42- خيلي اوقات من اظهارنظرهاي ساير افراد را سبك سنگين و ارزشيابي مي كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

43- باور من آن است، به آنچه كه مي خواهم اعتقاد داشته باشم، معتقد باشم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
44- حل كردن مشكلات پيچيده و لاينحل، در حال حاضر اهميت چنداني ندارد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
45- من نبايد با جبر و اجبار از عقايد و نظرات خود دفاع كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
46- ديگران از من انتظار دارند كه در تصميم گيري‌هايم يكسري استانداردهاي قابل توجيه را به كار ببرم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
47- من سعي مي كنم كه درباره موضوع‌هاي جنجالي و پرچالش به يادگيري بپردازم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف
48- مطالعه افكار مردم ساير كشورها، لذت بخش و هيجان انگيز است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

49- يكي از نقاط قوت من خلاق بودن و نوآوربودن من است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

50- من بيشتر حقايقي را جستجو مي كنم كه به جاي مخالفت با ايده‌ها و افكارم، آنها را تأييد نمايند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

51- تلاش جهت حل مشكلات لاينحل، بيهوده است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

52- من از اينكه مي توانم افكار و نظرات ديگران را درك نمايم، به خود مي بالم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

54- شما مي توانيد، مرا خيلي منطقي توصيف كنيد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

55- من از تلاش جهت پي بردن به مكانيسم عمل پديده‌ها بسيار لذت مي برم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

56- زماني كه پيشرفت من در كارها كم مي‌شود، ديگران از من انتظار دارند كه بيش از پيش بر روي مشكلات متمركز شوم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

57- از اولويتهاي اوليه حين مواجهه با مشكلات، اتخاذ سريع يك استراتژي روشن است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

58- در مباحث اختلافي و جدال‌برانگيز عقايد من تا حدود زيادي به عقايد طرف مقابلم بستگي دارد.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

59- موضوع بحث مهم نيست، من مايلم هرچه بيشتر درباره آن بدانم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

60- هيچ راهي وجود ندارد كه از طريق آن بدانيم يك راه‌حل بهتر از ديگري است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

61- بهترين راه جهت حل مشكلات، پرسيدن راه‌حل‌ها از ديگران است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

62- پرسيدن بسياري از سؤالات خيلي ترسناك است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

63- من به عنوان فردي كه جهت حل مشكلات پيچيده از طريق يك روش منظم و سيستماتيك و اصولي عمل مي كنم، شناخته شده‌ام.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

64- ديد باز و روشنفكري در برخورد با عقايد و ديدگاه‌هاي مختلفي كه در جهان وجود دارد، در مقايسه با تفكر مردم داراي اهميت كمتري است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

65- درباره هرچيزي كه مي تواني به يادگيري بپرداز، زيرا شما هيچ‌گاه نمي‌دانيد كه آن چيز دوباره چه وقت در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

66- زندگي به من آموخته است كه فوق‌العاده منطقي نباشم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

67- حقيقت پديده‌ها همان چيزي است كه در ظاهر هستند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

68- اگر من مجبور شوم جهت حل يك مشكل اقدام نمايم، مي توانم به ساير مسائل نيانديشم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

69- ديگران از من مي خواهند كه زماني كه مشكل حل شد به تصميم گيري بپردازم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

70- من عقايد و افكارم را بهتر از هر كس ديگري مي شناسم پس چرا بايد وانمود كنم كه انتخابهايم با تفكر و تعمق است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

71- پاسخ‌هاي صحيح را افراد باهوش مي دهند.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

72- دانستن اين نكته كه براي اكثر سؤالات چه معيارها و استانداردهايي به كار رفته است، غير ممكن است.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

73- ديگران در داشتن عقايد خاص خود مختارند، ولي من نيازي به شنيدن آنها در خود نمي بينم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

74- من در برنامه ريزي دقيق و منظم جهت حل مشكلات پبچيده بسيار خوب عمل مي كنم.
كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق      نمی دانم
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

75- جهت همراه ساختن مردم با عقايدم، بايد همه استدلالها و توجيهاتي را كه كاربرد دارد، ارائه كنم.

كاملا موافق        تا حدود زيادي موافق        موافق        نمی دانم
كاملا مخالف        تا حدود زيادي مخالف        مخالف

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *