آزمون روانشناسی

ماتریس های پیشرونده ریون

راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون

  • وسایل آزمایش

کتابچه های آزمون و پاسخنامه به تعداد لازم و یک کتابچه و پاسخنامه برای آزماینده.

  • طرز نشستن آزمودنی ها

آزمودنی ها باید به اندازه کافی از همدیگر فاصله داشته باشند تا نتوانند پاسخهای دیگران را ببینند. برای رفت و آمد ناظران جلسه باید محل کافی در نظر گرفت.

  • روش اجرا

به هر یک از آزمودنیها پاسخنامه داده می شود و از آنها درخواست می شود که مشخصات خود را بالای پاسخنامه در محل تعیین شده بنویسند. وقتی همه آزمودنیها مشخصات خود را نوشتند آزماینده می گوید:”به هر یک از شما یک کتابچه امتحان داده می شود ولی قبل از اعلام شروع امتحان کتابچه را باز نکنید.” بلافاصله کتابچه های آزمون توزیع می شود.بعد آزماینده می گوید:” صفحه اول کتابچه آزمون را باز کنید، از سمت چپ ” . خود آزماینده نیز صفحه اول کتابچه آزمون را باز می کند ونشان می دهد، ” دربالای صفحه نوشته شده است سؤال یک و در پاسخنامه در ستون اول ، شماره سؤال نوشته شده است” نشان می دهد،” در قسمت بالای صفحه شکلی می بینید که قسمتی از آن افتاده است، حالا  قطعه های پایین را نگاه کنید ” آزماینده دست خودرابه ترتیب روی قطعه ها می گذارد.

” نامناسب است، قطعه های (2 و3 ) نیزنامناسب هستند ،چون طرح آنها با طرح شکل بالا یکی نیست، قطعه های (6) چطور؟ این قطعه نیز نامتناسب است ” توضیح می دهد که ناقص است” قطعهای را که برای پر کردن محل خالی شکل مناسب است با انگشت خود نشان دهید”. آزماینده به آزمودنیها نگاه می کند تا اطمینان حاصل کند که قطعه را درست نشان می دهند. در صورت لزوم آزماینده توضیحات بیشتری می دهد . بعد می گوید :” بلی ، قطعه (4) درست است ، بنابراین جواب سؤال یک عبارت است از (4) .” در پاسخنامه مقابل سؤال یک روی حرف (4) علامت (×) می گذارید ، “لطفاً کتابچه راورق نزنید” پس از این که همه آزمودنیها در برابر سؤال یک در پاسخنامه علامت (×)  گذاشتند آزماینده می گوید :” در هر یک از صفحه های بعدی این کتابچه نیز شکلی خواهید دید که قسمتی از آن ناقص است و در پایین نیز شکل قطعه های مختلفی داده شده که فقط یکی از آنها ازهر لحاظ مناسب است.  وقتی در هر سؤال قطعه مناسب را پیدا کردید، حرف بالای آن را در پاسخنامه مقابل همان سؤال در خانه مربوط علامت (×) بگذارید. سؤالاتی که دراین کتابچه خواهید دید به تدریج مشکل تر می شوند ولی اگر به چندسؤال اول خوب دقت کنید پیدا کردن جواب سؤالات بعدی آسانتر خواهد شد .اگر خواستید جواب خود راعوض کنید در پاسخنامه روی علامت قبلی را سیاه کنید و در خانه دیگرعلامت بگذارید . روی سؤالات دشوار وقت خودرا تلف نکنید.در این امتحان 45 دقیقه وقت دارید . در پایان امتحان پاسخنامه و کتابچه راتحویل دهید.” حالا صفحه را برگردانید و جواب سؤال دوم را پیداکنید و در پاسخنامه علامت بگذارید . پس از اینکه آزمودنیها جواب سؤال شماره2 را در پاسخنامه ثبت کردند ، آزماینده می گوید :” جواب این سؤال (5) است.دقت کنید در پاسخنامه مقابل سؤال 2 در خانه (5) علامت بگذارید .حالا می توانید به سؤالات بعدی جواب بدهید. سعی کنیدبه تمام سؤالات جواب بدهید.”

 

  • نظارت برکار آزمودنیها

پس از دادن دستورالعمل ،آزماینده با ناظران جلسه امتحان باید به آزمودنیها سرکشی کنند تا مطمئن شوند که همه آنها دستورالعمل را بدرستی فهمیده اند و جوابهای خودرابه طرز صحیح در پاسخنامه وارد می کنند . در حدود 15 دقیقه پس از شروع امتحان مجدداً آزماینده پاسخنامه ها را بررسی می کند تا مطمئن شود که آزمودنیها پاسخهای خودرا به طرز صحیح ثبت می کنند. ده دقیقه مانده به پایان آزمایش آزماینده اعلام می کند که :”پس از ده دقیقه امتحان تمام می شود سعی کنید به همه سؤالات جواب دهید.”

 

  • وقت امتحان

وقت امتحان 45 دقیقه از لحظه ای است که آزماینده می گوید :” حالا صفحه را برگردانید
و جواب صحیح سؤال 2 را پیدا کنید.” آزماینده باید دقیقاً وقت شروع و پایان امتحان را
یادداشت کند.

 

  • تحویل اوراق

آزماینده پاسخنامه ها را همراه باکتابچه آزمون از همه آزمودنی ها تحویل می گیرد و دقت می کند که آزمودنی نام و سایر مشخصات خود را بالای پاسخنامه نوشته باشد. در گروههای بزرگتر بهتر است که یکی از ناظران کنار در خروجی بایستد و اوراق امتحانی را تحویل بگیرد . در پایان جلسه امتحان کتابچه های آزمون باید دقیقاً شمارش شوند تا اطمینان حاصل گردد که هیچ یک از کتابچه هامفقود نشده است .برای نمره گذاری کافی است که کلید پاسخهای درست روی پاسخنامه قرار داده می شود تا اگر آزمودنی به بعضی از سؤالها بیش از یک پاسخ داده است به این قبیل پاسخها نمره ای داده نشود.پس از نمره گذاری باید نمره خام ، معادل هوش بهر به طبقه کیفی هوش بهر ، و در صورت لزوم رتبه درصدی در محل تعیین شده در پاسخنامه نوشته شوند.

 

آزمایش انفرادی

در مورد کودکان خردسال یا افراد نابهنجار ممکن است آزمایش بصورت فردی انجام شود.در این قبیل موارد دستورالعمل همان است ، که در آزمایش گروهی بکار می رود و وقت امتحان نیز حدود 45 دقیقه است. جز این که بهتر است آزماینده شخصاً پاسخهای آزمودنی رادر پاسخنامه ثبت کند و در دستورالعمل از او بخواهد که پاسخ درست را با انگشت نشان دهد.

 

 

 

 

 

جدول 1. میانگین وانحراف معیار نمره های خام گروه های سنی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سن          میانگین                       انحراف معیار                          تعداد آزمودنی ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9           27/17              36/08              184

10          63/20              79/11              323

11          50/23              48/11              358

12          91/25              93/11              255

13          69/28              20/11              281

14          41/32              22/12              367

15          83/35              13/12              434

16          65/37              42/13              316

17          57/39              44/11              290

18          15/40              81/09              202

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جدول2. معادل های هوش بهر برای نمره های خام در سنین مختلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سن

نمره خام           9         10            11            12            13            14            15            16            17            18     نمره خام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60                                                                           +149        146          144          141          138          136          60

59                                                           +149        146          144          140          138          136          133          59

58                                           +149        146          144          141          138          137          134          131          58

57                           +149        146          142          140          139          136          134          131          127          57

56                           146          141          140          137          136          134          131          129          126          56

55                           144          138          137          135          134          132          129          126          124          55

54                           141          137          136          133          131          130          126          124          122          54

53                           140          136          134          132          129          128          125          122          120          53

52            +149        138          133          132          130          128          126          123          120          118          52

51            146          137          131          131          129          127          124          121          119          116          51

50            144          135          131          129          127          125          122          119          117          114          50

49            142          134          129          128          126          124          121          118          115          112          49

48            140          132          128          127          124          122          119          116          113          111          48

47            138          131          127          126          123          120          117          114          112          109          47

46            137          130          126          124          121          119          115          112          110          107          46

45            135          128          125          122          121          117          113          110          108          106          45

44            134          127          124          121          119          116          112          109          107          104          44

43            133          126          122          120          118          114          110          107          105          102          43

42            131          125          121          119          117          113          108          106          104          101          42

41            130          124          120          118          116          111          107          104          102          100          41

40            128          122          119          117          114          110          105          102          110          98            40

39            127          121          118          116          113          109          104          101          99            97            39

38            126          120          117          115          112          107          102          100          98            96            38

37            125          119          116          114          111          106          101          99            96            94            37

36            124          118          115          113          110          105          100          98            95            93            36

35            122          117          114          112          109          104          99            97            94            92            35

34            121          116          113          111          107          103          98            96            93            91            34

33            120          115          112          110          106          102          96            94            90            89            33

32            119          114          111          109          105          101          95            93            90            88            32

31            117          113          110          108          104          100          94            92            89            87            31

30            116          112          109          107          103          99            93            91            88            86            30

29            115          111          108          106          102          98            92            90            87            85            29

28            114          110          107          105          101          97            90            89            86            83            28

27            113          109          106          104          100          96            89            88            84            82            27

26            112          107          105          103          99            94            88            86            83            81            26

25            111          106          104          102          97            93            87            85            82            80            25

24            110          105          103          101          96            92            86            84            81            79            24

23            108          104          102          100          95            91            85            83            81            78            23

22            107          103          101          98            94            89            84            81            79            76            22

21            106          102          100          97            92            88            83            80            78            75            21

20            105          101          99            96            91            87            82            79            76            74            20

19            104          99            97            95            90            85            80            77            75            72            19

18            102          98            96            93            88            84            79            76            74            71            18

17            101          96            94            91            86            82            78            74            72            69            17

16            100          95            93            90            84            81            76            72            70            68            16

15            98            93            92            89            82            79            74            71            69            66            15

14            96            92            90            87            79            77            73            69            67            64            14

13            94            89            88            85            78            74            71            67            65            62            13

12            92            88            87            82            75            72            69            64            63            61            12

11            90            86            83            79            73            70            67            62            60            58            11

10            87            83            81            77            71            68            63            60            58            54            10

9              85            80            78            74            68            65            61            56            54            -51           9

8              82            78            73            71            64            61            56            54            -51                          8

7              78            75            69            67            61            58            54            -51                                          7

6              75            73            64            63            58            54            -51                                                          6

5              71            66            60            59            54            -51                                                                          5

4              66            61            56            54            -51                                                                                          4

3              51            56            54            -51                                                                                                          3

2              56            54            -51                                                                                                                          2

1              54            -51                                                                                                                                           1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جدول 3 . رتبه درصدی هر یک از نمره های معادل هوش بهر

 

 

 

معادل هوش بهر رتبه درصدی معادل هوش بهر رتبه درصدی معادل هوش بهر رتبه درصدی معادل هوش بهر رتبه درصدی معادل هوش بهر رتبه درصدی
+149

149

148

147

146

145

144

143

142

141

 

 

140

139

138

137

136

135

134

133

+99

+99

+99

+99

+99

+99

+99

+99

+99

+99

 

 

99

99

99

99

99

99

98

98

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

98

97

97

96

96

95

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

84

83

81

79

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

77

75

73

71

69

67

65

62

60

57

55

52

50

48

45

43

40

38

35

33

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

31

29

27

25

23

21

19

17

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

5

72

71

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

56

58

1 یا کمتر

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

-1

 

 

 

جدول 4. تفسیر کیفی معادلهای هوش بهر آزمون ماتریسهای پیشرو

 

معادل هوش بهر درصد جمعیت طبقه بندی از لحاظ هوش
149 یا بیشتر

148-125

124-113

112-89

88-77

76-65

64 یا بیشتر

1

5/6

0/16

7/54

0/16

5/5

2/1

حدودنابغه

بسیار ممتاز

ممتاز

متوسط

کودن(پایین تر از متوسط)

عقب مانده مرزی

عقب مانده

 

 

 

 

کلید ریون بزرگسال

ردیف 1 2 3 4 5 6 7 8 ردیف 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2 3 ï 5 6 7 8 31 1 2 3 4 ï 6 7 8
2 1 2 3 4 ï 6 7 8 32 ï 2 3 4 5 6 7 8
3 ï 2 3 4 5 6 7 8 33 1 2 3 4 5 6 ï 8
4 1 ï 3 4 5 6 7 8 34 1 2 3 4 5 ï 7 8
5 1 2 3 4 5 ï 7 8 35 ï 2 3 4 5 6 7 8
6 1 2 ï 4 5 6 7 8 36 1 ï 3 4 5 6 7 8
7 1 2 3 4 5 ï 7 8 37 1 2 ï 4 5 6 7 8
8 1 ï 3 4 5 6 7 8 38 1 2 3 ï 5 6 7 8
9 ï 2 3 4 5 6 7 8 39 1 2 ï 4 5 6 7 8
10 1 2 ï 4 5 6 7 8 40 1 2 3 4 5 6 ï 8
11 1 2 3 ï 5 6 7 8 41 1 2 3 4 5 6 7 ï
12 1 2 3 4 ï 6 7 8 42 1 2 3 4 5 ï 7 8
13 1 ï 3 4 5 6 7 8 43 1 2 3 4 ï 6 7 8
14 1 2 3 4 5 ï 7 8 44 1 2 3 ï 5 6 7 8
15 ï 2 3 4 5 6 7 8 45 ï 2 3 4 5 6 7 8
16 1 ï 3 4 5 6 7 8 46 1 ï 3 4 5 6 7 8
17 ï 2 3 4 5 6 7 8 47 1 2 3 4 ï 6 7 8
18 1 2 ï 4 5 6 7 8 48 1 2 3 4 5 ï 7 8
19 1 2 3 4 ï 6 7 8 49 1 2 3 4 5 6 ï 8
20 1 2 3 4 5 ï 7 8 50 1 2 3 4 5 ï 7 8
21 1 2 3 ï 5 6 7 8 51 1 2 3 4 5 6 7 ï
22 1 2 ï 4 5 6 7 8 52 1 ï 3 4 5 6 7 8
23 1 2 3 ï 5 6 7 8 53 ï 2 3 4 5 6 7 8
24 1 2 3 4 ï 6 7 8 54 1 2 3 4 ï 6 7 8
25 1 2 3 4 5 6 7 ï 55 ï 2 3 4 5 6 7 8
26 1 ï 3 4 5 6 7 8 56 1 2 3 4 5 ï 7 8
27 1 2 ï 4 5 6 7 8 57 1 2 ï 4 5 6 7 8
28 1 2 3 4 5 6 7 ï 58 1 ï 3 4 5 6 7 8
29 1 2 3 4 5 6 ï 8 59 1 2 3 ï 5 6 7 8
30 1 2 3 ï 5 6 7 8 60 1 2 3 4 ï 6 7 8

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک ۴، واحد ۷

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

۰۹۹۲۴۷۹۳۸۸۱

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید

پاسخنامه

نام و نام خانوادگی ……………………………………         تاریخ تولد…………………… سن………………..

مدرک تحصیلی………………   شغل…………     تاریخ…………..   ساعت شروع……..   ساعت پایان……………………..

ردیف 1 2 3 4 5 6 7 8 ردیف 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2 3 4 5 6 7 8 31 1 2 3 4 5 6 7 8
2 1 2 3 4 5 6 7 8 32 1 2 3 4 5 6 7 8
3 1 2 3 4 5 6 7 8 33 1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 2 3 4 5 6 7 8 34 1 2 3 4 5 6 7 8
5 1 2 3 4 5 6 7 8 35 1 2 3 4 5 6 7 8
6 1 2 3 4 5 6 7 8 36 1 2 3 4 5 6 7 8
7 1 2 3 4 5 6 7 8 37 1 2 3 4 5 6 7 8
8 1 2 3 4 5 6 7 8 38 1 2 3 4 5 6 7 8
9 1 2 3 4 5 6 7 8 39 1 2 3 4 5 6 7 8
10 1 2 3 4 5</stron
author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه