آزمون روانشناسی

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “

مترجم :

ابوالفضل کرمی

 

 

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “

 

°°°

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد.

این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پایایی برخوردار است . برای تشخیص آزمون مناسبی است . تنها مشکلی که این پرسشنامه داشت ، تصحیح و نمره گذاری آن بوده است که زمان زیادی را لازم داشت ولی اکنون با توجه به اینکه تصحیح و نمره گذاری توسط کامپیوتر انجام می گیرد ، اجرای آن رونق و کاربرد زیادی پیدا کرده است .

امتیاز دیگری که این آزمون دارد ، وجود همبستگی های بالایی است که بین مقیاسهای مختلف وجود دارد یعنی میزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته اند مستقل از یکدیگر نیستند و بین خود همبستگی زیادی دارند ،روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمره گذاری تعداد کمی از مقیاسها اقدام کرد و مقیاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود .

 

مقیاسهای مورد اندازه گیری و مفاهیم آنها

 • تمایلات روان نژندی[1] (N-B1). رتبه درصدی بالا در این مقیاس نشانگر عصبی بودن فرد و بی ثباتی او از نظر هیجانی می باشد .کسب رتبه درصدی پایین وجود تعادل هیجانی را نشان می دهد.
 • مقیاس درون گرایی – برون گرایی[2] (B2-S) . اخذ رتبه درصدی بالا تمایل به درون گرایی و رتبه درصدی کم تمایل به برون گرایی را نشان می دهد .
 • مقیاس اکتفا به خود[3] (B3-I) . افرادی که در این ویژگی رتبه درصدی بالا می آورند کمتر به همدلیها و تشویقهای دیگران توجه می کنند ، نظرات سایرین را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند که با خود باشند . برعکس آنهائیکه رتبه درصدی پائین کسب می کنند تنهایی را دوست ندارند و به تشویقهای دیگران اهمیت می دهند و غالباً به دنبال مشاوره هستند .
 • سلطه گری – سلطه پذیری[4] (B4-D) . رتبه درصدی بالا نشانگر سلطه گری و پائین تمایل به سلطه پذیری را نشان می دهد .
 • اعتماد به نفس [5](F1-C) . اخذ رتبه درصدی بالا نشانگر احساس خود کم بینی و داشتن تصور ناخوشایند از خود و خویشتن پنداری منفی می باشد و دریافت نمره کم ، سازگاری با محیط و اعتماد به نفس سالم را نشان می دهد
 • مقیاس اجتماعی بودن [6](F2-S) . کسب رتبه بالا تمایل به استقلال طلبی ، تنهایی و غیر اجتماعی بودن را نشان می دهد و رتبه کم نشانگر اجتماعی بودن و تمایل به زندگی گروهی است .

دستورالعمل اجرا :

این پرسشنامه هم بصورت فردی و هم گروهی قابل اجرا است . محدودیت زمانی ندارد ولی انتظار می رود بیش از نیم ساعت طول نکشد .

در اجرای گروهی پس از تمهید مقدمات امر و ایجاد شرایط مناسب و آماده کردن
آزمودنیها پرسشنامه را توزیع نموده و از آزمودنیها خواسته می شود که مشخصات خود را روی برگ پرسشنامه بنویسند ( جهت صرفه جویی در هزینه می توان برگ پاسخنامه ای تهیه نمود و از یک پرسشنامه برای دفعات متعدد استفاده نمود . در این صورت ضروری است آزمودنیها مشخصات خود را روی برگ پاسخنامه بنویسند و از نوشتن اسم و زدن علامت روی پرسشنامه خودداری نمایند ) سپس آزماینده جهت اطمینان درک صحیح دستورالعمل توسط آزمودنیها ، دستورالعمل را با صدای بلند می خواند و از آزمودنیها می خواهد که آنها نیز دستورالعمل را در دل خود همراه با آزماینده تکرار کنند .

تذکر 1 : معمولاً در اجرای آزمون ها جهت جلب همکاری آزمودنی قبل از شروع آزمون علت اجرای آن و صفاتی را که پرسشنامه مورد اندازه گیری قرار می دهد بیان می کنند و اگر صفات مورد اندازه گیری بیان نشود آزمون حالت سحر و جادو را به خود می گیرد و به صورت یک معما در می آید. از طرف دیگر  در صورت   بیان ماهیت صحیح و صفات مورد اندازه گیری نیز احتمال دارد آزمودنی صادقانه به سؤالات جواب ندهد. برای رفع این مشکل بهتر است گفته شود که پرسشنامه جنبه هایی از شخصیت را مورد اندازه گیری قرار می دهد. در ضمن آزماینده باید به آزمودنی اطمینان دهد که نتایج پرسشنامه محرمانه خواهد بود و اعلام کند که ارزش نتایج بستگی به میزان صداقت او در پاسخگویی دارد .

تذکر2: اگر معنای کلمه ای برای افراد کم سواد قابل درک نبود آزماینده می تواند معنای آن را توضیح دهد . به شرطی که این کار نباید طوری انجام گیرد که آزماینده نظر خود را درباره چگونگی تفسیر سؤال اظهار کند و پاسخ آزمودنی را تحت تأثیر قرار دهد. بعبارت دیگر خود آزمودنی باید سؤالات را برای خود تفسیر کند.

 

تصحیح و نمره گذاری

هر سؤال سه پاسخ دارد “بلی” ، “خیر” یا “؟” در تصحیح با کامپیوتر فقط کافی است جلو هر شماره جواب مربوط به آن را تایپ کرد و نتیجه آزمون را دریافت نمود ولی در تصحیح برگ کلید تصحیح پرسشنامه جلو هر شماره در هر 6 ستون که هرکدام یکی از شش جنبه را در بر می گیرد اگر پاسخ بلی است باید دور امتیازاتی که در زیر کلمه بلی در آن ردیف قرار دارد دایره بکشیم و اگر جواب “خیر” یا “؟” است زیر کلمه “خیر” یا “؟” دور امتیازات می کشیم . پس هر پاسخ شش بار تصحیح می شود و تا شش جنبه متفاوت سنجیده شود .

-برن رویتر در تنظیم نمره گذاری ، ارزش تشخیص هر یک از سه پاسخ ممکن به یک سؤال را برای هر یک از صفات تعیین کرده است . این ارزشها بصورت امتیاز عددی در اطراف سه خط عمودی موجود در هر جنبه که در زیر کلمات “بلی” یا “خیر” و علامت “؟” کشیده شده است نوشته شده اند . در سمت چپ خط عمودی امتیازهای منفی و در سمت راست امتیازهای مثبت قرار دارند.

ارزشهای تشخیصی سؤالی نسبت به سؤال دیگر و هر سؤال برای جنبه ای مختلف متفاوت است . ولی دامنه ی تغییر ضرایب در مورد مقیاسهای B  بین 7+ تا 7-  و در مورد مقیاسهای
F  بین 9+ تا 9- است .

برای تصحیح پرسشنامه با توجه به دستورالعمل بالا جلو هر یک از سؤالات از 1 تا 125 دور امتیازات مربوط با توجه به پاسخ “بلی” یا “خیر” و علامت “؟” دایره می کشیم ، سپس در هر ستون ، همه ضرایب منفی مربوط به پاسخی را که در زیر ستون بلی داخل دایره انداخته ایم بطور ذهنی جمع می کنیم و جمع امتیازها را در آخر زیر همان ستون یادداشت می کنیم . بعد از همه ی آن همه ی ضرایب مثبت مربوط به پاسخی را که در زیر ستون بلی در داخل دایره قرار گرفته اند جمع می کنیم و جمع حاصل را یادداشت می کنیم . همین کار را برای پاسخهای “خیر” و علامت “؟” هم انجام می دهیم و نتیجه را یادداشت می کنیم . بدین ترتیب زیر هر ستون سه عدد منفی و سه عدد مثبت وجود دارد ، جمع سه عدد مثبت ،جمع ضرایب مثبت آن صفت و جمع نمرات منفی ، جمع ضرایب منفی آن صفت خواهد بود و جمع جبری ضرایب مثبت و منفی نمره ی خام هر مقیاس را تشکیل می دهد .

روشی را که برای صفت اول به کار بردیم در مورد سایر صفات نیز به کار می بریم و نمرات خام هر شش صفت را مشخص می کنیم سپس با مراجعه به جدول نمره ی خام را به رتبه درصدی تبدیل نموده و تعبیر و تفسیر می کنیم .

 

پرسشنامه شخصیتی “برن رویتر”

نام و نام خانوادگی                                                      سن                                 تاریخ

  B1-N B2-S B3-I B4-D F1-C F2-S
مثبت  
منفی  
تفاوت  
درصدها  

 

دستورالعمل :

سؤالات زیر برای بررسی علایق و نگرشهای شما طرح شده است . این سؤالات از نوع سؤالات هوش نیست ، بنابراین پاسخ درست و غلط وجود نخواهد داشت . پس از هر سؤال شما کلمات “بلی ، خیر” یا یک علامت سؤال “؟” خواهید داشت . اگر پاسخ شما “بلی” است دور کلمه “بلی” یک دایره بکشید . اگر پاسخ شما “خیر” است کلمه “خیر” را داخل دایره بیندازید . اگر بطور مطلق نمی توانید پاسخ “بلی” یا “خیر” بدهید در آن صورت علامت سؤال را داخل دایره بیندازید .

 

1- آیا از اینکه نمی توانید با مقررات اجتماعی سازگار شوید رنج می برید؟                     ؟خیر        بلی

2- آیا گاه و بیگاه خیالبافی می کنید؟                                                           ؟خیر       بلی

3-آیا عادت دارید به جای کمک گرفتن از دیگران کارهایتان را خودتان انجام دهید؟       ؟خیر    بلی

4-آیا اتفاق افتاده است که مسیرتان را عوض کنید تا با فردی روبرو نشوید؟                    ؟خیر         بلی

5-آیا می توانید انتقادهای دیگران را بدون ناراحتی تحمل کنید؟                            ؟خیر      بلی

6-آیا گاه و بیگاه پولی به گدا می دهید؟                                                       ؟خیر       بلی

 • آیا دوست دارید در جمع کسانی باشید که جوانتر از شما هستند؟               ؟خیر        بلی
 • آیا غالباً خودتان را بدبخت احساس می کنید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا در یک محیط ناشناخته ، اگر راهتان را گم کنید خیلی ناراحت می شوید ؟ ؟خیر    بلی
 • آیا اگر دیگران با عقیدۀ شما مخالفت کنند فوراً دلسرد می شوید؟                          ؟خیر      بلی
 • آیا سعی می کنیدعقیده خود را دنبال کنید ، اگر چه احتیاج به مبارزه باشد؟ ؟خیر    بلی
 • آیا غالباً سرخ و سفید می شوید؟ ؟خیر    بلی
 • آیا به ورزش بیشتر از مسائل علمی علاقه دارید؟                     ؟خیر بلی
 • آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید؟ ؟خیر بلی
 • آیا وقتی در صف ایستاده اید و منتظر نوبت هستید اگر کسی بدون

رعایت نوبت در جلو شما بایستد اعتراض می کنید؟                                                   ؟خیر       بلی

 • آیا تا به حال سعی کرده اید به زور وارد جایی بشوید یا به کلک متوسل شوید؟ ؟خیر    بلی
 • آیا به طور کلی در مقابل تعریف و سرزنش حساسیت دارید؟                  ؟خیر     بلی
 • آیا نسبت به بعضی مسائل حساسیت دارید؟                 ؟خیر      بلی
 • آیا وقتی چیزی می خرید چانه می زنید ؟     ؟خیر         بلی
 • آیا در مقابل مقامات علمی و اداری خونسردی خود را حفظ می کنید؟ ؟خیر بلی
 • آیا گاه و بیگاه به علت فکر و خیال نمی توانید بخوابید ؟                           ؟خیر     بلی
 • آیا در اتخاذ تصمیم کند هستید؟    ؟خیر          بلی
 • آیا فکر می کنید یک کار خوب و شخصی می تواند دوری یک دوست را از یادتان ببرد؟
  ؟خیر     بلی
 • آیا از کمرویی رنج می برید؟                             ؟خیر    بلی
 • آیا میل دارید علت اعمال دیگران را تحلیل کنید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا غالباً آماده عصبانی شدن هستید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا غالباً سلیقه تان عوض می شود؟               ؟خیر        بلی
 • آیا خیلی پر حرف هستید؟                              ؟خیر بلی
 • آیا گاه و بیگاه حرف سخنران را قطع می کنید یا او را مورد باز خواست قرار می دهید؟
  ؟خیر بلی
 • آیا اگر بخواهید چیز خریداری شده را دوباره به فروشنده برگردانید ناراحت می شوید؟
  ؟خیر بلی
 • آیا وقتی تنها هستید ، نسبت به زمانی که در اجتماع هستید مسائل

خیلی خنده دار تر یا خیلی جدی تر به نظرتان می رسد؟                                   ؟خیر        بلی

 • آیا ترجیح می دهید بجای تنها سفر کردن ، با کسی مسافرت

کنید که تمام تشریفات را به عهده می گیرد؟                                                             ؟خیر       بلی

 • آیا دوست دارید بجای انجام کارهای مافوق مورد احترام ، کارهای

خودتان را انجام دهید؟                                                                      ؟خیر    بلی

 • آیا نظر خود را با نوشتن بهتر از گفتن شرح می دهید؟             ؟خیر          بلی
 • آیا کاری را که مجبور خواهید شد چند سال متوالی بطور تنها انجام

دهید رد خواهید کرد، (مثلاً جنگلبانی)؟                                                      ؟خیر         بلی

 • آیا اتفاق افتاده است برای مسئله ای پول از دیگران درخواست کنید؟             ؟خیر          بلی
 • آیا معمولاً سعی می کنید از افراد با قدرت دوری کنید؟              ؟خیر         بلی
 • آیا فکر می کنید که مصاحبت با مردم بهتر از مطالعه کردن افکار شما

را روشن می کند؟                                                                           ؟خیر    بلی

 • آیا یک کار توهین آمیز برای شما پیش بیاید خیلی ناراحت می شوید؟ ؟خیر      بلی
 • آیا تا بحال با ارادۀ خود اقدام به تشکیل گروه ها یا دسته ها کرده اید؟ ؟خیر    بلی
 • آیا اگر شاهد حادثه ای باشید برای کمک کردن عجله می کنید؟                         ؟خیر       بلی
 • آیا گاه و بیگاه بدون علت می ترسید؟              ؟خیر         بلی
 • آیا مسئولیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرید؟              ؟خیر         بلی
 • آیا برای شما کتاب بهتر از دوست سرگرم کننده است؟                          ؟خیر      بلی
 • آیا تا بحال سرگیجه گرفته اید؟ ؟خیر بلی
 • آیا شوخی های توهین آمیز شما را ناراحت می کند،ولو اینکه از

حقیقت آن ها اطلاع داشته باشید؟                                                               ؟خیر         بلی

 • آیاوقتی خبر ناگواری می شنوید احتیاج دارید کسی پیش شما باشد؟ ؟خیر   بلی
 • اگر دیگران به هنگام کار شما را تماشا کنند ناراحت می شوید ، ولو

اینکه کار خودتان را خوب انجام دهید؟                                                       ؟خیر        بلی

 • آیامعمولاً احساس تنهایی می کنید؟                ؟خیر       بلی
 • آیا سعی می کنید از مشاجره دوری نمائید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا زود رنج هستید ؟               ؟خیر        بلی
 • آیادر انجام نقشه های خود سعی می کنید به جای کمک گرفتن از

دیگران خودتان کار کنید؟                                                                               ؟خیر         بلی

 • آیا احساس می کنید اگر دیگران را در شادی هایتان سهیم کنید بیشتر

لذت خواهید برد؟                                                                                           ؟خیر        بلی

 • آیا وقتی با مردم هستید معمولاً احساس تنهایی می کنید؟                           ؟خیر     بلی
 • آیا وقتی چیزی از مردم می گیرید در نگهداری آن دقت می کنید؟              ؟خیر         بلی
 • آیا از گفتن چیزهایی که دیگران را ناراحت کند خودداری می کنید؟ ؟خیر     بلی
 • آیا به آسانی گریه می کنید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا اگر در رستوران غذای خوبی به شما ندهند اعتراض می کنید؟     ؟خیر    بلی
 • آیا در مقابل جمع به سختی حرف می زنید؟              ؟خیر         بلی
 • آیا اتفاق می افتد که نامه ای را قبل از پست کردن عوض کنید؟                               ؟خیر    بلی
 • آیا دوست دارید شبها تنها باشید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا بسادگی دوستان تازه ای پیدا می کنید؟                ؟خیر       بلی
 • آیا اگر در رستوران غذا بخورید دوست دارید فرد دیگری غذای

شما را سفارش دهد؟                                                                          ؟خیر    بلی

 • آیا در امانت گرفتن چیزی از کسی که او را می شناسید تردید می کنید؟ ؟خیر بلی
 • آیا اگر اشتباهاً به کسی سلام کنید ، ناراحت می شوید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا به سختی می توانید از چنگ یک فروشنده خلاص شوید؟             ؟خیر          بلی
 • آیا گاه و بیگاه از شما مشورت می خواهند؟               ؟خیر        بلی
 • آیا در دنبال کردن هدفی که به آن معتقدید معمولاً احساسات دیگران

را ندیده می گیرید؟                                                                          ؟خیر    بلی

 • آیا می توانید قبل از دیر شدن تصمیم بگیرید ؟              ؟خیر         بلی
 • آیا وقتی مریض هستید دوست دارید مورد توجه دوستان قرار بگیرید؟              ؟خیر         بلی
 • آیا معمولاً اخلاق خود را عوض می کنید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا معمولاً در این فکر هستید که کمتر از دیگران نباشید؟                            ؟خیر    بلی
 • آیا افکار پوچ معمولاً فکر شما را مشغول می کند؟                              ؟خیر بلی
 • آیا اگر کاری به کسی بسپارید و او به موقع انجام ندهد سرزنش می کنید؟          ؟خیر    بلی
 • آیا اگر در مبارزه یا رقابت با حریفی که خیلی قویتر از شماست

می توانید از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید؟                                          ؟خیر بلی

 • آیا تا به حال برای چند نفر سخنرانی کرده اید یا آنها را سرگرم نموده اید؟               ؟خیر        بلی
 • آیا پیش می آید که از شما سوء استفاده شود؟              ؟خیر         بلی
 • آیا وقتی غمگین هستید کسی را پیدا می کنید که غم شما را از بین ببرد؟             ؟خیر          بلی
 • آیا وقتی موضوعی را به تنهایی مطالعه می کنید بهتر از موقعی که

با دیگران درباره آن بحث می کنید می فهمید؟                                             ؟خیر          بلی

 • آیا به خودتان هم اعتماد ندارید؟ ؟خیر بلی
 • آیا به خاطر کاری که انجام می دهید دوست دارید شما را تعریف کنند ؟ ؟خیر بلی
 • آیا حاضر می شوید شانس خود را در معامله ای که عاقبت آن معلوم

نیست امتحان کنید؟                                                                           ؟خیر    بلی

 • آیا خواسته های شما گاه بیگاه باید در اثر تماس با افراد موفق تحریک شود؟ ؟خیر بلی
 • آیا معمولاًٌ از مشورت کردن دوری می کنید؟              ؟خیر         بلی
 • آیا رعایت آداب و رسوم اجتماعی را یکی از جنبه های اصلی زندگی می دانید؟ ؟خیر بلی
 • آیا اگر روزی با دوستان خود دور هم باشید اجازه می دهید که فرد

دیگری نوع سرگرمیها را تعیین کند؟                                                                    ؟خیر        بلی

 • آیا در یک مهمانی یا در یک مجلس دوست دارید افراد را شما معرفی کنید؟ ؟خیر بلی
 • آیا اگر به یک جلسه دیرتر از موقع برسید دوست دارید به جای اینکه

در ردیف جلو بنشینید در عقب سرپا بایستید؟                                                       ؟خیر بلی

 • آیا دوست دارید قبل از اتخاذ یک تصمیم مهم نظر افراد زیادی را بدانید؟ ؟خیر    بلی
 • آیا برای کسی که شما را قدرتمند احساس می کند سعی می کنید خود

را قدرتمند نشان دهید؟                                                                         ؟خیر          بلی

 • آیا گاهی آنقدر گیج می شوید که نمی دانید چه کار می کنید؟      ؟خیر    بلی
 • آیا گاهی اتفاق می افتد که درباره مسأله بخصوصی با فرد مسنی که

برای او احترام می گذارید مشاجره کنید؟                                                                   ؟خیر    بلی

 • آیا به دشواری می توانید تصمیم بگیرید؟ ؟خیر بلی
 • آیا گاهی ابتکار تحرک دادن به جلسه ای را که خیلی بی روح است به

دست می گیرید؟                                                                                           ؟خیر         بلی

 • آیا سعی می کنید با کسی که خبرهای دروغ درباره شما شایع می کند

تفاهم ایجاد کنید؟                                                                              ؟خیر    بلی

 • آیا در یک مهمانی یا در یک مجلس ، از ملاقات یک شخص مهم تردید می کنید؟ ؟خیر    بلی
 • آیا تماس با همنوعان خود محرک خوبی برای شماست ؟                         ؟خیر       بلی
 • آیا تماشای یک تئاتر را به رقصیدن ترجیح می دهید؟                             ؟خیر    بلی
 • آیا میل دارید در نظرات سیاسی، مذهبی و اجتماعی خود قاطع باشید ؟ ؟خیر     بلی
 • آیا ترجیح می دهید در لحظه هایب هیجان انگیز تنها باشید؟                         ؟خیر       بلی
 • آیا معمولاً ترجیح می دهید که با دیگران باشید؟ ؟خیر         بلی
 • آیا وقتی شما را تعریف می کنند بهتر کار می کنید؟ ؟خیر         بلی
 • آیا بسختی با یک فرد ناشناس وارد صحبت می شوید ؟            ؟خیر بلی
 • آیا بدون علت از شادی به غم رو ی می آورید؟      ؟خیر بلی
 • آیا از چیزی که به خود شما تعلق دارد بهتر مواظبت می کنید؟            ؟خیر بلی
 • آیا نگران بدبختی هایی هستید که ممکن است به وجود بیاید؟ ؟خیر         بلی
 • آیا معمولاً سعی می کنید که احساسات خود را مخفی نگه دارید؟ ؟خیر          بلی
 • آیا می توانید مدت زیادی بدون خستگی به انجام کاری ادامه دهید؟ ؟خیر    بلی
 • آیا از خواندن یک کتاب همان قدر لذت می برید که با دیگران درباره

آن بحث می کنید؟                                                                                 ؟خیر          بلی

 • آیا عادت دارید با غم و اندوه به تنهایی و بدون کمک دیگران روبرو شوید؟ ؟خیر    بلی
 • آیا در 5 سال گذشته رسماً سرپرستی یک گروه را به عهده

گرفته اید ( نماینده، کاپیتان ، مدیر)                                                             ؟خیر          بلی

 • آیا دوست دارید تصمیمات فوری را به تنهایی اتخاذ کنید؟ ؟خیر       بلی
 • آیا در یک گردش علمی وقتی هیچکس مسیر را بلد نیست اجازه

می دهید که فرد دیگری مسئولیت های گروه را به عهده بگیرد؟                                        ؟خیر     بلی

 • آیا وقتی از کوچه عبور می کنید خیال می کنید مردم به شما نگاه می کنند؟ ؟خیر    بلی
 • آیا غالباً بیش از حد به هیجان می آیید؟ ؟خیر         بلی
 • آیا فردی هستید که به انتقاد کردن از دیگران شهرت دارید ؟ ؟خیر         بلی
 • آیا معمولاً سعی می کنید که مسئولیت های تازه ای به عهده بگیرید ؟ ؟خیر        بلی
 • آیا در مهمانیهای تشریفاتی سعی می کنید در حاشیه قرار بگیرید ؟ ؟خیر    بلی
 • آیا اگر به شما بگویند که چگونه کارتان را انجام دهید ، خیلی بدتان می آید ؟ ؟خیر بلی
 • آیا ازدواج را یک امر اساسی در خوشبختی فعلی و آینده خود می دانید ؟ ؟خیر بلی
 • آیا دوست دارید بیشتر با دوستانتان باشید ؟ ؟خیر         بلی
 • آیا اگر افرادی که دور و بر شما هستند آدمهای بدی باشند باز هم

خوشبین باقی می مانید ؟                                                                       ؟خیر بلی

 • آیا انضباط موجب ناراحتی شما می شود ؟ ؟خیر بلی
 • آیا در نظر دیگران شما نسبت به جنس مخالف بی تفاوت هستید ؟ ؟خیر    بلی
 • آیا اطمینان دارید که بتوانید حرفی بزنید و بین یک گروه بحث ایجاد کنید ؟ ؟خیر    بلی

 

 

 

 

درجه بندی نتایج پرسشنامۀ شخصیتی ” برن رویتر “

F2-S F1-C B4-D B3-I B2-S B1-N درصدها
140- 154- 146+ 104- 150+ 187- 98
124- 142- 132+ 92- 134+ 170- 95
96- 128- 116+ 80- 112+ 152- 90
70- 100- 96+ 68- 90+ 134- 80
56- 92- 84+ 64- 78+ 122- 75
48- 78- 74+ 56- 70+ 106- 70
32- 56- 64+ 44- 56+ 92- 60
18- 34- 50+ 32- 42+ 70- 50
4+ 14- 24+ 20- 30+ 58- 40
18+ 6+ 6+ 10- 16+ 30- 30
32+ 16+ 0 4- 6+ 20- 25
48+ 32+ 10- 2+ 6- 8- 20
70+ 70+ 32- 24+ 40- 36+ 10
98+ 114+ 62- 38+ 50- 58+ 5
112+ 174+ 72- 82+ 68- 134+ 2
18- 34- 50+ 32- 42+ 70- میانه
7/14- 7/30- 8/40+ 1/31- 5/40+ 9/65- میانگین
64/5 76/5 57 42 54/7 72/1 انحراف معیار

 

247 آزمایش شوندۀ مرد ، با سنین 19 الی 25 سالگی ، با پایۀ تحصیلات دیپلم یا بالاتر

 

 

 

 

 

پاسخ نامه شخصیتی برن رویتر

نام و نام خانوادگی:                                  سن:                                                   تاریخ:

سؤال ؟ خیر بلی سؤال ؟ خیر بلی سؤال ؟ خیر بلی سؤال ؟ خیر بلی سؤال ؟ خیر بلی
1       26       51       76       101      
2       27       52       77       102      
3       28       53       78       103      
4       29       54       79       104      
5       30       55       80       105      
6       31       56       81       106      
7       32       57       82       107      
8       33       58       83       108      
9       34       59       84       109      
10       35       60       85       110      
11       36       61       86       111      
12       37       62       87       112      
13       38       63       88       113      
14       39       64       89       114      
15       40       65       90       115      
16       41       66       91       116      
17       42       67       92       117      
18       43       68       93       118      
19       44       69       94       119      
20       45       70       95       120      
21       46       71       96       121      
22       47       72       97       122      
23       48       73       98       123      
24       49       74       99       124      
25       50       75       100       125      

 

 

 

 

کلید تصحیح پرسشنامۀ شخصیتی برن رویتر ( از سؤال 1 تا سؤال 42)

ردیف F2 F1 B4 B3 B2 B1 ردیف
   ؟              خیر         بلی    ؟              خیر         بلی    ؟              خیر         بلی    ؟              خیر         بلی    ؟              خیر         بلی    ؟              خیر         بلی
1 +

 

–      +

3      3

–      +

 

2

+

3

–    +

 

2    1

 

+

 

–      +

1      3

–     +

3

+

 

–     +

1

–      +

1     1

 

+

1

–      +

4

–     +

 

4

+ –    +

 

–     +

2    2

 

1

2 5   3      2       5    3   2 1   1     4    3     2 1     1     2 4    5   2
3   7      1       7   1   1 1    1   1 1   1   2 2    3     2   2 3
4   5 2      1     4 5    2   2 2   2   1 1    1     2   2     2    2   4
5 1   1   1 7   4   2 2    3     1    3   3   1 3      3   2 5   6 5
6   3      2   2 2   1    1     1    1   1 1   1    1     1   1   1 1    1   6
7   2 1       1    3     1    1   1     1    1     2      1   1   1 1    3   7
8   1       4 5    4     1    1   1   3 2    3     1   1     7    7   8
9   4      2   2     2    5     2    3   2 1   1    1     2      2   2   2 1    1   9
10   3 3   4   1    8     3    2   2 1   2    2     2      3   3   1 3    3   10
11   3 2     3 1     1 2    2     2    1       1 1     2     1    1   1 11
12   2       1 5    5     1    2   2     3    3     1   1     3    3   12
13   1      4   6           1    1   1   1    2   2 1 2   3   2    1   1 13
14   3 2   6   2    5     1    2   2 1   3    3   1 1   1 1   4    4   14
15 4     1 1   1    1     2 2    3   1   1   1 1       1    1   1 15
16   1 1   3     2     3    3     1    1   1           1    2   2 16
17   2     3   3    6     2   2   1 2    2     3   4   2 2    3   17
18   7 1      1     2 3    3     1    3   3 3   2    2   2 1   1   2 3    4   18
19   8   1 1 1   2     2    3   1   2    2     3     1 1   5   1 1 19
20   5     1       2 5    5     1    3   3   1 1    2     1     1   1   1 3    4   20
21 1   2      1       2    2     2    1 1     1 1    1     1   1     3    3   21
22   5      3   3 2   2    2     2    2   1 1   2    1     2   2   3 2    3   22
23   2 4      8             3    1 1     1 1     1     2 5     6   1   2    2   23
24   2 2   4   5    8     3   6   4 1   2     2     1      1   1 1   7    6   24
25   7 3       1     3 1    2     2 1     2     2 1      1     2 1    2   25
26   4 2      2     1 4    4     1    1   1     2     3     1 1      1     1 3    3   26
27   7      1     3   1    2   1 1   1 1   1     1     1      2   2   1 2    3   27
28   5      1   2   4    1   3 1   3    3   1     1 1 1   2   1    1   1 28
29   7 4     2     2   3    3     1 1     1   1   1 1   1 1    1   29
30 1   1      1     2 3    2     1    3   2 1   2     2     2      2   2     3    3   30
31   1      4   3     1     1    1   1   1    2   1   1      3   2 1   1   31
32   1     3   6 1   2    2     1    2   2   1    1 1     3      3   2   1 1   32
33   2 1      1   2 1   1   1 2    2     1 1     1     1 2      2     2    1     33
34   1     6 1   2 1   1    1     1    1   1 1 1   2   2    2   2 34
35   4      2   5 4                 1    1       1      3   3   1    1   1 35
36   4       1   1 1   4    3   1         1   1   1   1 36
37   5      2   1 5   6    1     1   1   1 2     2     1      1   1   2 1   1   37
38   1     4   4 1   3   1 1   1   1   1 1 4   4   1    1     38
39   4 2      3     1 4    6     1    2   2     3     4     1      1   1 2   7    5   39
40   3      1   1 2 2   1     4    4   2       2   1      1     2    2   2 40
41   1     4   1 2 1   1     2    2     1    1     1   1      1     1    2   2 41
42   4      2 1     1 5    4     1    2   2   2 1     1      1   1   1 3    4   42

 

کلید تصحیح پرسشنامۀ شخصیتی برن رویتر ( از سؤال 43 تا سؤال 84)

ردیف F2 F1 B4 B3 B2 B1
author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

جهت تماس با کلینیک کلیک کنید