مقالات

70 ویژگی خانواده سالم

70 ویژگی خانواده سالم

چند سؤال

 • آیا شما به عنوان زن و شوهر یا مادر و پدر به نقشها،مسئولیتها و وظایف خود آشنایی دارید؟
 • آیا شما به عنوان زن و شوهر یا مادر و پدر میخواهید خانواده سالم و با نشاطی داشته باشید؟
 • آیا میدانید یک خانوادۀ سالم و موفق چه مشخصات و ویژگیهایی دارد؟
 • آیا میخواهید فرزنــدان خود را خوب تربیت کنید و نمیدانید چگونه و چطور؟
 • آیا برای تعلیم و تربیت فرزنــدان خود بهاندازه کافی وقت میگذارید و مطالعه میکنید؟
 • آیا میدانید در شــرایط موجود، چطور میشــود در خانوادهتــان، فضایی صمیمــی و توام با انــس و الفت به وجود آورد؟
 • آیا میدانید در شرایط موجود، چگونه میشود سلامت و استحکام خانواده را حفظ کرد؟
 • آیا زندگی خانوادگی شــما با برنامه و متنوع است و اوقات فراغت خود را با همســر و فرزندان خود به طور مشترک صرف میکنید؟
خانواده، نهادی است مقدس و بی بدیل که حیات و سعادت جامعه بشری وابسته به آن است. پرورش نسل آینده، انتقال میراث فرهنگی، پاســداری از ارزشها، زبان آموزی و تأمین نیازهای جسمانی و روانی انسان از
وظایف عمده خانواده به شمار میآید. بی شک، اساس سلامت جامعه وابسته به ســامت خانواده هاست و سلامت روانی و جسمانی افراد جامعه تأمین نمیشود مگر آنکه خانواده هایی سالم، بانشاط، بالنده، متعادل و صالح داشته باشیم.
اکثر مردم جهان، زندگی خانوادگی را به شکلهای گوناگون تجربــه کردهاند و رویدادهــای خانوادگی را مهمترین و ارزشــمندترین جنبــۀ زندگی خود معرفی میکنند. اکثــر ما در خانواده بهدنیا میآییم و بیشــتر سالهای کودکی و نوجوانی خود را، چه به اختیار و چه به اجبار، در خانوادهمان سپری میکنیم و در خانواده با جهان هستی آشنا میشویم. در پاسخ به پرسشهایی که در آغاز مقاله از نظر شما گذشت، باید گفته شود که خانواده، بر حسب تصادف و خودبه خود سالم یا ناسالم نمیشود، بلکه سلامت و نشاط خانواده، مدیون و مرهون میزان آگاهی، شناخت، تعهد، عملکرد و احساس مسئولیت تک تک اعضای آن، به ویژه زن و شوهر یا مادر و پدر و اعضای آن است.
در نگاه نخست باید یادآور شد که پژوهش و مطالعۀ علمی خانــواده در ایران در حوزه های روانشناســی، جامعه شناســی، اقتصــاد و حقــوق و به بیان دیگــر خانواده شناسی بهعنوان یک رشتۀ علمی و دانشگاهی در آغاز راه خود است. بدون تردید داشتن خانوادههای سالم به مثابه دغدغه ای دائمی برای رسیدن به جامعه ای ســالم و متعالی از جمله نگرانیهای همۀ متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسان، مشاوران، برنامه ریزان، کارشناسان، معلمان و مربیان است. بدون تردید، الزمۀ داشــتن جامعۀ ســالم، داشتن خانواده های ســالم اســت و این خانوادههای ســالم هستند که شهروندان سالم به جامعه تحویل میدهند.

70 ویژگی خانواده سالم

در این راستا باید یادآوری کرد که خانواده هم یک نهاد آموزشی اســت و هم خود بهآموزش نیاز دارد. به زبان ســاده، خانواده نهادی اســت که حداقل از یک زوج (زن و شوهر) تشکیل شده که به طور رسمی و شرعی
با یکدیگر ازدواج کردهاند و در خانهای بهطور مشترک کنار هم زندگی میکنند. در خانواده، مســئولیتها و وظایف میان اعضای آن تقسیم شده و اعضا با هم فکری و همدلی و همکاری یکدیگــر به انجام وظایف خود
میپردازند. در این شــرایط ضــرورت دارد هر یک از زوجین به نقشها و وظایف خود آگاهی داشته باشند و آموزشهای الزم را دریافت و به آنها عمل کنند. داشــتن یک خانوادۀ ســالم و موفق، خواست هر زن و شــوهر و یا هر مادر و پدر آگاه و مســئول است.
خانوادۀ سالم، خانوادهای است که به نیازهای همه جانبه اعضای خود در گستره حیات توجه دارد و سعی میکند به انتظارها و نیازهای همســر و کودکان به شیوههای درست پاسخ دهد. همچنین خانواده سالم، خانوادهای
است که به آموزش همه جانبۀ اعضای خود میپردازد و در اندیشــۀ مناسبسازی محیط خانوادگی و پرورش انســانهای رشید است. انســانهای رشید، کسانی هستند که در تمام ابعاد وجودی رشد یافتهاند و در حد وســع و توان خود بهرشد متوازن نایل شدهاند. بدیهی است برای نائل شدن بهرشد متوازن، توجه به نیازهای همه جانبــه و آموزش همه جانبه (آموزش شــناختی، آموزش اجتماعــی و آموزش هیجانی)ضرورت دارد.
بنابراین، در این مقاله تالش شده است بهاختصار هفتاد ویژگی یک خانوادۀ سالم و موفق، شناسایی، معرفی و فهرست شود.

70 ویژگی خانواده سالم

هدف های شــناخت ویژگی های یک خانوادۀ سالم عبارتند از:

ارتقای سطح آگاهی و عملکرد زن و شوهر یا مادر و پدر دربارۀ نقشها و وظایف یک خانوادۀ سالم تالش برای سالمســازی و بهسازی محیط زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تلاش بــرای آگاهــی از کم و کیــف و چگونگی
شکل گیری رفتار در یک خانوادۀ سالم تــاش بــرای آگاهــی از ریشــه ها و علت های ناهنجاری های رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان تلاش برای چارهجویی، درمان، اصلاح و پیشگیری از بروز آسیبها و نابسامانیهای رفتاری، اجتماعی و
اخلاقی تلاش برای پیشــگیری از طلاق و به وجود آمدن آسیبها و مشاجره های خانوادگی اکنون توصیه میشود چند لحظه به ارزیابی خانوادۀ خود بپردازید:

 1. اگر خانوادۀ شما دارای ویژگی موردنظر است، مقابل آن عالمت مثبت(+)بگذارید.
 2.  اگر خانوادۀ شــما فاقد ویژگی موردنظر است، مقابل آن عالمت منفی (-) بگذارید.
 3.  درصورتیکه خانوادۀ شما تا حدی دارای ویژگی موردنظر اســت، مقابل آن عالمت مثبت و منفی (+-)بگذارید.

هفتاد  ویژگی خانواده سالم و موفق

 1.  زن و شــوهر از ازدواج خود ابراز خرسندی و رضایت میکننــد و از ازدواج با یکدیگر راضی هستند.
 2. زن و شــوهر یکدیگر را دوست دارند و محبت خود را نسبت به یکدیگر ابراز و با عشق، زندگی میکنند.
 3.  زن و شــوهر از یــک رابطۀ جنســی ســالم، رضایتبخش و امن برخوردارند.
 4. زن و شــوهر همواره محبتهــا و خوبیها و خاطرههای مثبت و خوشایند را مورد تأکید قرار میدهنــد و آنها را با آب و تاب تعریف میکنند و بر زبان میآورند.
 5. زن و شــوهر تلاش میکنند از هرگونه حرف یا عملی که موجب رنجش یا کدورت شود و دوام  و بقــای خانــواده را تهدیــد کنــد، اجتنــاب کنند و به حساسیت های مثبت و منفی یکدیگر توجه دارند.
 6.  زن و شــوهر، با هــم تصمیم میگیرنــد و در تصمیمگیریها بهیکدیگر کمک میکنند.
 7.  زن و شــوهر یا مادر و پدر در خانواده حضوری تصمیمگیریها بهیکدیگر کمک میکنند.سقف به سر بردن مطرح نیست!
 8.  زن و شــوهر نســبت به یکدیگر و مادر و پدر نســبت به فرزندان محبت غیرمشــروط ابراز میکنند. به بیان دیگر محبت خریدنی نیست و محبت زن و شوهر یــا مادر و پدر را با هیچ قیمتی نمیتــوان در جای دیگر بهدست آورد.
 9. مادر و پدر به وجود فرزندان خود ابراز افتخار و رضایت میکنند و خداوند را شاکر هستند.
 10. مادر و پدر در حق فرزندان خود دعا میکنند.
 11.  مادر و پدر، بر این باور هستند که همۀ رفتارها را باید به فرزندان یاد داد و یاد گرفت.
 12. مادر و پدر، به فرزندان، مســئولیت میدهند و آنان مسئولیت میپذیرند.
 13.  مادر و پدر، برای تربیت فرزندان از انگیزههای درونی و تشویق استفاده میکنند و به آنان انگیزه  میدهند.
 14.  مــادر و پدر بهتعلیم و تربیت فرزندان خود بها میدهند و مراقب سلامت جسمانی و روانی آنان  هستند.
 15. مادر و پدر سعی میکنند فرزندان خود را افرادی مســتقل تربیت کرده و از وابســته کردن آنان  خودداری نمایند.
 16. مادر و پدر سعی میکنند بهتفاوتهای فردی توجه کرده و فرزندان خود را با یکدیگر مقایسه  نکنند.
 17.  مادر و پدر، نقش رهبری و راهنمایی دارند.
 18.  لحــن کالم مادر و پدر، دوســتانه و صمیمانه  است.
 19. مــادر و پدر، بــرای تربیت فرزنــدان از روش تأثیرگــذاری، اقناعــی و تفاهم آمیز اســتفاده میکنند.
 20. مــادر و پدر، برای تربیت فرزنــدان فعالانه در جلســه های آموزشی شــرکت کرده، مطالعه  میکنند، مشورت میکنند و به خودارزیابی میپردازند.
 21.  پدر و مادر، سعی میکنند همکاری فرزندان را جلب کنند.
 22.  مادر و پدر سعی میکنند اعتمادبهنفس فرزندان خود را تقویتکنند.
 23.  مادر و پدر سعی میکنند میان فرزندان عادلانه رفتار کرده و از تبعیض اجتناب نمایند.
 24. میان اعضای خانواده، فضای معنوی، یاد خدا ونام خدا حاکم است.
 25. اعضــای خانواده، در کنار یکدیگر احســاس امنیت و آرامش میکنند.
 26. اعضای خانواده، رازنگهدار هستند و از افشای اســرار خانوادگی خود نزد دیگــران خودداری میکنند.
 27. اعضای خانواده، با یکدیگر مؤدبانه، محبت آمیز و با احترام صحبت و رفتار میکنند.
 28.  اعضای خانــواده، به تفاوتهای فردی توجه کرده و تالش میکنند تفاوتها را بشناســند،  بپذیرند و با آنها کنار بیایند.
 29.  میان اعضای خانواده روابط سالم و تفاهم آمیز وجود دارد و آنان با یکدیگر در تعامل هستند.
 30. اعضای خانواده از مصاحبت با یکدیگر لذت میبرند و فرصتهایی را برای با هم بودن، بحث  و گفتوگــوی آزاد و بدون واهمــه در نظر میگیرند و به حرفهای یکدیگر فعالانه گوش میدهند.
 31. اعضــای خانــواده در بحثهــای خانوادگی احساسها و اندیشــه ها و نگرانی های خود را به راحتی برای یکدیگر بیان میکنند.
 32. اعضای خانواده، نســبت بهرفتــار یکدیگر حســاس هســتند و بهیکدیگر انرژی مثبت  میدهند.
 33.  اعضای خانواده، یار و یاور یکدیگر هستند و یکی از اعضای خانواده دچار ناراحتی شــود، اگر علت را جویا میشوند و مشکل را با کمک یکدیگر حل میکنند.
 34.  میان اعضای خانواده، تقسیم کار وجود دارد و اعضای خانواده نسبت بهامور خانه و خانواده احساس مسئولیت میکنند.
 35.  میان اعضــای خانواده، اعتمــاد، صداقت واحترام متقابل وجود دارد.
 36. اعضای خانواده، بهنظم و ترتیب معتقد هستند.
 37.  میان اعضای خانواده، گفتوگو و گفت وشنود حاکم است.
 38.  بهنیازهای اعضای خانــواده، بهویژه نیازهای روانی آنان پاسخ مناسب داده میشود و اعضا از امنیت خاطر برخوردارند.
 39. فضای خانواده گرم و صمیمی است و اعضای خانواده کنار یکدیگر احساس امنیت و آرامش  روانی میکنند.
 40.  اعضای خانواده، امیدوار هستند و یکدیگر را بهامید دعوت میکنند.
 41. اعضــای خانــواده، آیندهنگــر هســتند و به موفقیتها اشاره میکنند و افقهای آینده را در  نظر میگیرند.
 42.  اعضای خانواده، بهارزش تالش و سختکوشی توجه کرده و اهمیت میدهند و معتقد هستند که نابرده رنج، گنج میسر نمیشود.
 43. میان اعضــای خانــواده، اعتمــاد متقابل و امانتداری وجود دارد.
 44.  اعضای خانواده، با نشاط و با روحیه هستند.
 45. اعضای خانــواده، هنگام بروز بحــران، مانند بیــکاری، بیماری، ورشکســتگی و مرگومیر بهیکدیگر نزدیک و متحد میشوند تا با بحران پیش آمده مقابله کنند.
 46.  اعضای خانواده، در غمها و شادیهای یکدیگر شرکت میکنند و سهیم هستند.
 47.  میان اعضای خانــواده، ارزشها، هنجارها و فضایل اخالقی حاکم اســت، مانند وفاداری،
 48. میان اعضای خانواده، فضای قدردانی و تشکر و شــکرگزاری وجــود دارد و اعضای خانواده  برای زحمات یکدیگر ارزش قائل هستند.
 49. میان اعضای خانواده، فضای عفو و گذشــت وجود دارد.
 50.  میان اعضای خانواده، مثبتنگری وجود دارد و اعضای خانواده در مقام شــناخت خوبیها و زیباییهای یکدیگر هستند.
 51. میان اعضای خانواده، مسئولیتها تقسیم شده اســت و هر یک از اعضا بهنوعی احســاس مســئولیت میکند و یک نفر به تنهایی بار مســئولیت خانواده را بهعهده ندارد!
 52. اعضای خانواده، از زندگی کردن کنار هم لذت میبرند و ابراز شادمانی میکنند.
 53. اعضای خانواده، بهرشــد همه جانبۀ یکدیگر میاندیشند و به آموزش یکدیگر کمک میکنند.
 54.  اعضای خانواده، بهنیازهای همه جانبه یکدیگر توجه میکنند.
 55. اعضای خانواده، گاهی بهبررســی و ارزیابی رفتارهای یکدیگر میپردازند.
 56.  در خانــوادۀ ســالم، ناهنجاریهای رفتاری و عاطفی کمتر وجود دارد.
 57. در خانــوادۀ ســالم، اعتدال وجــود دارد و از افراطوتفریط اجتناب میشود
 58. در خانوادۀ ســالم، اعضای خانواده یکدیگر را دوست دارند و محبت خود را ابراز میکنند.
 59.  در خانوادۀ سالم، اعضای خانواده به موفقیت و ســعادت یکدیگر کمک میکنند و حســاس هستند.
 60.  در خانــوادۀ ســالم، مــادر و پــدر و فرزندان بهیکدیگر احترام میگذارنــد و برای یکدیگر  ارزش قائل هستند.
 61.  در خانوادۀ ســالم، اعضای خانواده احساس هویت و اصالت میکنند.
 62. در خانوادۀ سالم، اعضای خانواده، یکدیگر را تشویق میکنند و امیدواری میدهند.
 63. در خانوادۀ سالم، اعضای خانواده در دسترس هســتند و از فعالیتهــا و برنامههای یکدیگر  اطلاع دارند و پنهانکاری و مخفیکاری وجود ندارد!
 64. میان اعضای خانواده، عشق، محبت، شفقت، احترام و دلسوزی حاکم است.
 65.  اعضای خانواده، سعی میکنند در امور زندگی و فعالیتهای خانوادگــی یکدیگر را همراهی  کنند.
 66. اعضای خانواده، سعی میکنند حضوری فعال بودن لذت ببرند و آن را غنیمت بشمارند.
 67.  اعضای خانواده، ســعی میکنند تا حد امکان هنگام صبحانه، ناهار و شام با هم غذا بخورند،  به ویژه سر ساعت مشخص، درحالیکه تلویزیون خاموش است با هم شام میخورند.
 68. اعضای خانواده، ســعی میکننــد یکدیگر را هنگام خرید کردن، مهمانی رفتن، مســافرت  رفتن، پارک رفتن، سینما رفتن و ورزش کردن همراهی کنند.
 69.  اعضای خانواده، سعی میکنند ساعتهایی را به کتاب خواندن، مانند خواندن قرآن، خواندن دیوان حافظ و شاهنامهخوانی اختصاص دهند.
 70. میان اعضای خانواده، بهویژه زن و شوهر یا مادر و پدر، همدلی، همفکری، همکاری و هماهنگی  وجود دارد.
روانشناس خوب در تهران
ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد.
مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در تهران می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.
https://arameshravan.com/
درمانگر خوب در تهران
روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی
هستند که علم کافی ندارند.
https://arameshravan.com/
دکتر روانپزشک خوب در تهران
روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.
در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.
اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.
https://arameshravan.com/
ارتباط با ما
Call: 02144246886
Instagram:nedaye-aramesh-ravan
09924793881:eitaa
www.arameshravan.com
ندای آرامش روان
author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *