آزمون روانشناسی

آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون (1)

 

 

بنام خدا

 

راهنماي

ريون پيشرفته

 

 

دفترچه رهنماي اجرا، نمره گذاري

وتفسير آزمون ماتريس هاي

پيش رونده پيشرفته ريون

 

تهيه وتنظيم : ثريا چاپاري

 

 

 

 

 

 

آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون يكي از آزمونهاي هوشي غيركلامي است كه توسط ريون در انگلستان براي اندازه گيري عامل عمومي ( g ) اسپيرمن ساخته شده است. بعد از تهيه اين آزمون پژوهشهاي زيادي درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم اين آزمون براي اندازه گيري هوش افراد در همه سطوح توانائي- از كودكان 5 ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است.

فرم اول آزمون ماتريسهاي پيشرونده معيار( SMP )(2) است كه داراي 60 ماتريس ياتصوير است وبه 5 سري 12 تايي تقسيم شده است. نسخه اوليه اين فرم درسال 1938 تهيه شده ودر سال 1974 فقط تصحيح كوچكي در سوال اصلي ( 8- B ) آن به عمل آمد. درسال 1956 هم درترتيب اصلي سوالات وگزينه هاي آن تجديد نظر به عمل آمد ولي هيچگونه تغييري در جوابهاي صحيح سوالات صورت نگرفت . از آن موقع تا به حال نسخه تجديد نظر شده 1956 براي آزمايش هوش افراد دامنه هاي سني 5/6 تا 65 سال بكار برده مي شود. درسطوح سني پايين تر با اجراي اين فرم مي توان دامنه هاي هوشي بالاتر از متوسط را تعيين كرد ولي در سنين بالاتر ( بزرگسالان ) براي تعيين هوشبهر افراد سرآمد بايداز فرم پيشرفته آزمون استفاده كرد.

فرم دوم آزمون، ماتريسهاي پيشرونده رنگي ( CPM )( 3) است كه 36 تصوير دارد واكثر آنها رنگي است. اين فرم در سال 1947 براي آزمايش كودكان 5 تا 11 سال وبزرگسالان عقب مانده ذهني تهيه

شد. از آن موقع تا بحال اين فرم تغييري نكرده است. ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ( APM )(4)فرم سوم آزمون ريون است كه داراي دو دفترچه است وبراي سنجش هوش بزرگسالان درخشان ( 11 سال الي بزرگسالي ) بكار گرفته مي شود.

نسخه اوليه اين فرم با 12 سوال در دفترچه اول و48 سوال در دفترچه دوم در سال 1947 منتشر گرديد. در سال 1962 با تحليل سوالي كه آ.ر. فوبس(1) روي سوالات آزمون انجام داد تعداد ماده هاي دفترچه دوم از48 به 36 ماده تقليل يافت. ازآن موقع تا به امروز نسخه تجديد نظر شده 1962 توسط روانشناسان ومحققان بكار گرفته مي شود.

 

توصيف ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ( APM )  

اين ازمون شامل دو دفترچه وبراي سنجش افراد با توانائي ذهني متوسط وبالاتر از متوسط ( 11 سال الي بزرگسالي ) بكار گرفته مي شود. دردفترچه اول 12 سوال ودر دفترچه دوم 36 سوال چاپ شده است. سوالهاي مطرح شده در هر دو دفترچه يكسان هست همگي شامل توالي الگوهاي اشكال يا نمودارهايي هستند كه بر اساس منطق خاص تنظيم شده اند. آزمودني بايد هر يك از تصاوير يا نمودارها را با انتخاب يك تصوير از بين چند تصوير ارائه شده در پائين صحفه كامل كند. يافتن پاسخ هر سوال مستلزم آن است كه آزمودني رابطه بين اجزاي تصاوير را كشف كند سپس رابطه كشف شده  را براي يافتن جزء ناقص بكار برد.

دفترچه اول بعنوان يك مجموعه تمريني قبل از دفترچه دوم روي آزمودني اجرا مي شود تا آزمودني با روش كار وجواب دادن آشنا شود. درضمن مي توان به عنوان يك آزمون كوتاه مدت براي مشخص كردن اينكه ازمودني جزء ده درصد بزرگسالان كم هوش، يا هشتاد درصد بزرگسالان متوسط ويا جزء ده درصد بزرگسالان با هوش تست بكار برد. دفترچه دوم مجموعه اصلي آزمون را تشكيل مي دهد. با توجه با عملكرد آزمودني دراين دفنترچه مي توان رتبه درصدي وهوشبهروي را مشخص كرد. سوال هاي اوليه دفترچه دوم بسيار آسان است ولي به تدريج مشكلتر مي شود بطوريكه سوالهاي انتهايي بقدري مشكل است كه كمتر كسي مي تواند در يك زمان محدود، پاسخ درست آنها را پيدا كند.

اين آزمون به دو صورت فردي وگروهي قابل اجراست. آزمودنيها مي توانند سوالات دفترچه اول را در عرض 10 دقيقه وسوالات دفترچه دوم را در عرض 40 الي 60 دقيقه پاشه دهند در هنجار يابي اين آزمون روي دانش آموزان مقطع راهنمائي ومتوسطه شهر تبريز آزمون بصورت گروهي اجرا شد وبراي دفترچه اول 10 دقيقه وبراي دفترچه دوم 50 دقيقه فرصت داده شد.

 

دستورالعمل اجراي آزمون : 

الف- بصورت فردي : قبل از شروع به اجراي آزمون، بريا كاهش اضطراب ونگراني احتمالي آزمودني، ايجاد آمادگي در او وآشنائي تقريبي با توانائيهاي او مصاحبه مشاوره اي انجام مي گيرد. و اطلاعات مورد لزوم در بالاي برگ پاسخنامه يادداشت مي گردد.

سپس آزماينده دفترچه اول آزمون را باز وتصوير بالاي صفحه اول ( شماره 1 ) را به آزمودني نشان   مي دهد ومي گويد (( اين تصوير را خوب نگاه كنيد قسمتي از آن بريده يا برداشته شده است )) جاي خالي را نشان مي دهد ومي گويد (( هر يك از تصاويري كه در اينجا آمده است )) تصاوير پائين صفحه را يك به يك با انگشت نشان مي دهد (( مي تواند جاي خالي را پر كند ولي همه آنها درست نيست. فقط يكي از هشت تصوير است كه اگر در جاي خالي قرار گيرد مي تواند تصوير بالاي صفحه را هم در خط افقي وهم در خط عمودي به درستي كامل كند )) انگشت را در امتداد رديف هاي            ( افقي ) وستونها ( عمودي ) حركت مي دهد ودر جاي خالي نگاه مي دارد. مي گويد (( شما آن تصوير را به من نشان بدهيد )) معمولا آزمودني بدون دشواري زياد مي فهمد كه بايد چه كار بكند، بلافاصله شماره 8 را نشان مي دهد . اگر آزمودني نتواند پاسخ صحيح را نشان دهد توضيح را تا آنجا ادامه مي دهد كه كاملا بهفمد كه چه كار بايد بكند يا قضيه را بگيرد. اگر پاسخ آزمودني غلط باشد به او توضيح مي دهد كه چرا غلط است واز او مي خواهد كه پاسخ صحيح را از ميان تصاوير باقيمانده انتخاب كند.

پس از آنكه آزمودني پاسخ صحيح را پيدا كرد آزماينده مي گويد (( بلي درست است تنها هيمن تصوير است كه مي تواند تصاوير بالا را هم در خط افقي وهم در خط عمودي تكمل كند )). وقتي آزماينده متوجه شد كه آزمودني مسئله را فهميده وآنچه را كه بايد انجام دهد را درك كرده وبه سوال يا مسئله شماره 2 مي پردازد به آزمودني مي گويد (( حالا اين يكي را جواب بدهيد تصاويري را نشان بدهيد كه مي تواند تصوير بالايي را هم بصورت افقي وهم بصورت عمودي تكميل كند )) معمولا در اين مرحله هم مشكلي بوجود نمي آيد براحتي تصوير شماره 4 را نشان مي دهد. اگر در اين مسئله توضيح اضافي لازم باشد به مسئله اول بر مي گردد وبا دوباره توضيح دادن آن از آن براي پاسخگوئي به سوال دوم بهره مي گيرد، مي گويد (( مانند مسئله اول تصوير انتخاب شده در مسئله دوم هم بايد تصوير بالائي را هم در خط افقي هم در خط عمودي تكميل كند )). هيچ توضيح ديگر دهد.

اگر آزمودني در هر مرحله از جواب دادن به سوالات اشتباه كند قبل ا زپرداختن به مسئله بعدي آزماينده به او تذكر مي دهد ومي گويد (( بايد تصاوير پائين صفحه را به دقت نگاه كنيد وبخاطر داشته باشيد كه فقط يكي از اين تصاوير است كه مي تواند تصوير بالاي صفحه را هم در خط عمودي وهم در خط افقي به درستي تكميل كند )) اگر آزمودني روي جزئيات ناچيز دقيق شود آزماينده به او       مي گويد (( زياد روي جزئيات نرويد چرا كه تصوير يا كاملا درست است يا كاملا غلط )). بعد از مسئله اول در بقيه مسائل اولين پاسخ آزمودني به مسئله چه درست وچه غلط يادداشت مي شود.

معمولا افراد كم هوش نمي توانند پنج مسئله اول را حل كنند امتياز آنها دراين دفترچه كمتراز 6 است مگر اينكه تصادفا پاسخ تصوير انتخاب كنند. افراد متوسط درحل چهار مسئله اول با مشكل روبرو نمي شوند اشتباهات آنها از مسئله پنجم تا مسئله دهم بوقوع مي پيوندد. بين آنها بندرت كساني پيدا          مي شوند كه بتوانند دو مسئله آخر را حل كنند نمره آنها دراين دفترچه بين 6 الي 10 قرار دارد. افراد با هوش اكثرا مسائل را حل مي كنند دراين گروه هم كمتر كسي پيدا مي شود كه بيش از يك غلط داشته باشد.

بعداز اينكه آزمودني سوالهاي دفترچه اول را پاسخ داد آزماينده دفترچه دوم را به آزمودني مي دهد ومي گويد :

(( مسائل اين دفترچه شبيه مسائل دفترچه اول است جز اينكه تعداد آنها زياد است وهرچه به مسائل پاياني نزديكتر مي شويد مسائل مشكلتر مي شوند. همه مسائل را از اول تا آخر به نوبت پاسخ دهيد بعداز پاسخگويي به يك مسئله ورد شدن از آن، حق برگشت به آن مسئله ومسائل قبلي را نداريد. هر اندازه وقت بخواهيد دراختياز شما گذاشته مي شود )) اگر خود آزمودني پاسخها را يادداشت كند، آزماينده ابتداء ياد مي دهد كه چگونه پاسخها را روي پاسخنامه بنويسد. درجريان اجراء نيز كنترل     مي كند تا آزمودني پاسخها را درست درجاي مربوطه يادداشت كند. اكثر آزمودنيها درعرض 40 الي 60 دقيقه به همه سوالها پاسخ مي دهند.

ب- اجرا به صورت گروهي :

اجراي گروهي درصورتي امكان پذير است كه شرايط زير فراهم باشد:

1- مكان مناسب از نظر نور، هوا و حرارت فراهم باشد. دراين مكان فاصله بين صندلي ها تا

اندازه اي باشد كه آزمودنيها نتوانند پا سخهاي يكديگر را ببينند.

2- هردودفترچه ازمون وپاسخنامه به تعداد نياز قبلا اماده شده باشد.

3- توضيحات به گونه اي باشد كه براي همه قابل فهم و شنيدن باشد.

4- ناظران جلسه به تعداد كافي حضور داشته وقبلا آمادگي لا زم را كسب كرده باشد.

روش اجرا: بعد از ايجاد آرامش آمادگي وانگيزه براي پاسخ دادن، دفترچه اول همراه با پاسخنامه روي صندلي آزمودنيها گذاشته وگفته مي شود (( براي جواب دادن به اين آزمون، يك برگ پاسخنامه به شما داده شده همه پاسخ هايتان را در آن يادداشت كنيد در دفترچه هيچ علامتي نزنيد يا چيزي ننويسد. ابتداءمشخصات خودتان را دربالاي برگ پاسخنامه بنويسيد )) ناظران جلسه كنترل مي كنند تا همه آزمودنيها مشخصات  خودشان را يادداشت كنند.

پس از آنكه همه آزمودنيها مشخصات خود را نوشتند، آزماينده درمحلي قرار مي گيرد كه همه آزمودنيها به راحتي بتوانند او را ببينند و توضيحات وي را بشنوند سپس مي گويد (( اين آزمون شامل دو دفترچه اول كه پيش رو داريد داراي12 سوال نسبتا آسان وساده است سوالهاي اين دفترچه شما را با نوع سوالات، روش كار كردن وجواب دادن آشنا مي سازد. پس از پاسخ دادن به سوالات اين دفترچه، دفترچه دوم آزمون كه مجموعه اصلي آزمون را تشكيل مي دهد به شما داده مي شود تا پاسخ دهيد. دفترچه را باز كنيد وتصوير شماره ( 1 ) را بياوريد )) خود آزماينده نيز تصوير شماره ( 1 ) را باز مي كند وآن را به آزمودنيها نشان داده ومي گويد (( دربالاي صفحه،   (1 ) نوشته شده است ودر پاسخنامه در ستون اول زير دفترچه اول شماره تصاوير از 1 تا 12 نوشته شده است )) درپاسخنامه، زير نوشته دفترچه اول ستوني را كه شماره سوالات در آنها نوشته شده است را نشان مي دهد. مي گويد (( در قسمت بالاي صفحه تصويري را مي بينيد كه قسمتي از آن برداشته است )) به تصوير بالاي صفحه وقسمت برداشته شده اشاره مي كند مي گويد (( خوب به اين تصوير نگاه كنيد حال تصاوير پائين صفحه را نگاه كنيد )) به ترتيب انگشت خود را روي تصاوير پائين صفحه مي گذارد ومي گويد (( هر يك از تصاوير كوچك پائين صفحه مي تواند جاي خالي تصوير بالارا پر كند ولي همه آنها درست نيست فقط يكي از اين 8 تصوير است كه  مي تواند قسمت برداشته شده را هم درخط افقي وهم در خط عمودي بدرستي كامل كند. تصوير كوچك شماره ( 1 ) تصوير بالائي را در خط عمودي بدرستي كامل مي كند ولي بصورت افقي غلط است. تصوير شماره 4 هم در خط افقي تصوير بالاي صفحه را بدرستي كامل مي كند ولي درخط عمودي غلط است )) آزماينده انگشت خود را روي طرح كوچك  8 مي گذارد و         مي گويد (( اين تصوير هم در خط افقي وهم درخط عمودي تصوير بالايي را بدرستي كامل مي كند. اينطوري نيست؟ پس جواب شماره 8 است حال در پاسخنامه در زير نوشته دفترچه اول مقابل شماره ( 1 )، عدد8 را بنويسيد )) ناظران نظارت مي كنند تا آزمودنيها جواب را درجاي مربوطه يادداشت كنند. پس از آنكه همه آزمودنيها پاسخ را يادداشت كردند، آزماينده مي گويد (( حال به مسئله دوم برويد وجواب دهيد )) 20 ثانيه فرصت مي دهد ومي گويد ((پاسخ ‌شماره 4 است درپاسخنامه مقابل شماره 2 عدد 4 را يادداشت كنيد )) اين بار هم ناظران نظارت مي كنند تا آزمودنيها پاسخ را در جاي مربوطه يادداشت كنند. پس از يادداشت پاسخ، آزماينده مي گويد     (( در هر يك از صفحات بعدي اين دفترچه تصوير مي بينيد كه قسمتي از آن برداشته شده ودر پائين صفحه هم 8 تصوير كوچك چاپ شده است فقط يكي از اين 8 تصوير كوچك است كه         مي تواند تصوير بالاي صفحه را هم در خط افقي وهم در خط عمودي بدرستي كامل كند اين تصوير را پيدا كرده، شماره آن را در پاسخنامه مقابل شماره مربوطه يادداشت كنيد. مسائل بتدريج مشكل تر مي شود ولي بايستي روي همه مسائل تلاش كنيد. مهم نيست كه به همه سوالات پاسخ درست بدهيد مهم اين است كه متوجه شويد مسائل چطوري مطرح شده است ونيز ياد بگيريد كه چطوري آنها را حل كنيد چرا كه اين روش را در سوالات دفترچه دوم هم بكار خواهيد برد. سوالي نداريد؟ مسائل را حل كنيد 10 دقيقه فرصت داريد )) در دقايق آخر ناظران دفترچه دوم را به آرامي بدون ايجاد سرو صدا كنار صندلي آزمودنيها مي گذارند. بعداز تمام شدن وقت، آزماينده مي گويد (( دفترچه اول را ببنديد وكنار صندلي هايتان بگذاريد ودفترچه دوم را برداريد ولي آن را باز نكنيد )) بعد از آنكه همه آزمودنيها دفترچه دوم را برداشتند مي گوييد (( مسائل اين دفترچه شبيه مسائل دفترچه اول است جز اينكه تعداد آنها بيشتر است وبتدريج مشكل تر مي شود. همان روشي كه براي حل كردن براي مسائل دفترچه اول بكار برديد براي جواب دادن به مسائل دفترچه دوم هم بكار بريد. ابتدا به تصوير بالاي صفحه در خط افقي نگاه كنيد در مورد تصوير درست تصميم بگيريد بعد در خط عمودي نگاه كنيد دوباره تصميم بگيريد در آخر تصويري را انتخاب كيند كه هم بصورت عمودي هم بصورت افقي تصوير بالارا بدرستي كامل كند. وقتي كه تصوير درست را پيدا كرديد شماره آن را درپاسخنامه زير نوشته دفترچه دوم در مقابل شماره مربوط به سوال يادداشت كنيد در دفترچه علامتي نزنيد )) آزماينده در پاسخنامه محل ثبت     پاسخ هاي دفترچه دوم را نشان مي دهد مي گويد (( مسائل را به ترتيب از اول تا آخر جواب دهيد. بعد از پاسخگويي به يك مسئله و رد شدن از آن حق برگشت به آن مساله ومسائل قبلي را نداريد. اين را در نظر بگيريد كه مسائل بتدريج مشكل تر مي شودو وقت زيادي براي پيدا كردن جواب، لازم دارند. وقت آزمون 50 دقيقه است ودر پايان پاسخنامه همراه دفترچه به ناظران جلسه تحويل دهيد ))

لازم به تذكر است كه در دفترچه راهنماي آزمون آمده بود كه اكثر آزمودنيها در مدت زمان 40 الي 60 دقيقه مي تواند به سوالات دفترچه دوم پاسخ دهند به اين خاطر در هنجار يابي اين آزمون روي دانش آموزان شهر تبريز به دفترچه دوم 50 دقيقه وقت داده شد.

 

 

تصريح دستورالعمل :

1- آزمون را تا آخر بدون وقفه اجرا كنيد.

2- در اجراي آزمون بصورت فردي نيز درصورتيكه آزمودني توان نوشتن را داشته باشد مي توان يادداشت پاسخ ها در پاسخنامه را به خود آزمودني واگذار كرد.

3- اگر آزمودني به جاي يك پاسخ، دو يا سه عدد جلوي شماره مربوط به تصوير را نوشت، اگر قبل از اتمام آزمون متوجه اين عمل شديم تذكر مي دهيم فقط يكي از آن اعداد را انتخاب و بقيه را خط بزند درصورتيكه بعد از اتمام آزمون متوجه شديم عدد سمت راست را، پاسخ صحيح قلمداد كرده ونمره مي دهيم.

4- بايد توجه داشت آزمودني تصاوير را به ترتيب شماره جواب دهد وتصوير را جا نيندازد.

5- زمان صرف شده براي آزمون را اندازه گيري ودر زير پاسخنامه يادداشت كرد.

6- در صورتيكه آزمودني درزمان تعيين شده آزمون را تمام نكند آزمون را متوقف مي كنيم.

 

نمره گذاري پاسخنامه ونتيجه گيري :     

تصحيح پاسخنامه ها مطابق كليد تصحيح كه درصفحه 15 آمده است انجام مي گيرد. از آنجا كه دفترچه اول بعنوان يك مجموعه تمريني جهت آشنائي آزمون با روش كار وجواب دادن به سوالات بكار مي رود فقط دفترچه دوم بطريق زير تصحيح ونمره گذاري مي شود:

براي هر پاسخ صحيح طبق كليد تصحيح نمره يك وبراي پاسخ غلط نمره صفر تعلق مي گيرد.

درپايان تعداد پاسخ هاي صحيح با يكديگر جمع مي شود نمره خام آزمودني در آزمون بدست         مي آيد. اين نمره خام دربرگه پاسخنامه در خانه مربوط به جمع نوشته مي شود. با در دست داشتن نمره خام درآزمون وسن آزمودني، رتبه درصدي وهوشبهروي از روي جداول نرم ( جدول 1 و2 ) استخراج ودر خانه مربوطه در پاسخنامه نوشته مي شود. براي پيدا كردن رتبه درصدي وهوشبهر ابتدا از جدول شماره ( 1 ) معادل هوشبهر نمره خام آزمودني را تعيين و سپس با مراجعه به جدول شماره ( 2 ) وباتوجه به نمره بهره هوشي، رتبه درصدي معادل آن هوشبهر را پيدا مي كنند. چون آزمون براي اندازه گيري هوش افراد متوسط وبالاتراز متوسط تهيه شده است در اينجا معادل هاي هوشبهر ورتبه هاي درصدي متوسط وبالاتر از متوسط آورده شده است لازم به تذرك است كه اين نرم ها بر اساس عملكرد 2561 دانش آموز مقطع راهنمائي ومتوسطه ( 12 سال الي 18 ) شهر تبريز بدست آمده است پس بايستي در تعيين هوشبهر ورتبه درصدي آزمودنيهاي شهرهاي ديگر بر اساس اين نرم ها احتياط لازم را بعمل آورد.

 

طبقه بندي آزمودنيها :

با توجه به رتبه درصدي بدست آمده از جدول نرم آزمون مي توان تعيين كرد كه آزمودنيها از لحاظ هوش دركدام يك از طبقات زير قرارگرفته است. ازآنجا كه آزمون براي سنجش هوش افراد متوسط وبالاتر از متوسط ساخته شده در اينجا طبقات متوسط وبالاتر ازمتوسط آورده شده است.

طبقه ممتاز ونابغه : گروهي كه نمره آنها از نمرات 95 درصد افراد همسن خود بالاتر است ( هوشبهر بالاتر از127 است ).

طبقه پرهوش : گروهي كه نمره آنها بين 90 تا 95 درصد افراد هم سن خود قرار دارد ( هوشبهر بين 120 و127 است ).

طبقه با هوش : گروهي كه نمره آنها بين 75 تا 90 درصد افراد هم سن خود قرار دارد ( هوشبهر بين 110 تا120 است ).

طبقه متوسط : گروهي كه نمره آنها بين 25 تا 75 درصد افراد هم سن خود را شامل مي شود ( هوشبهر بين 90 تا110 است ).

 

نمره

خام

سن نمره

 خام

33 تا 18 17 16 15 14 13 12
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

89

91

94

96

99

101

104

106

110

112

115

117

120

123

128

133

140

145

154

 

 

 

 

 

 

 

 

89

91

93

96

98

100

102

105

107

110

112

115

118

121

124

128

133

137

142

154

 

 

 

 

 

 

 

 

88

90

92

94

97

99

101

104

106

109

111

114

116

119

122

125

130

134

139

144

154

 

 

 

 

 

 

89

91

94

96

99

101

104

106

109

112

115

117

120

123

127

133

138

143

154

 

 

 

 

89

92

94

96

98

100

102

105

107

109

112

114

117

120

122

125

130

135

141

145

154

 

 

89

92

94

96

99

101

103

105

107

110

112

114

116

119

121

124

128

133

136

141

154

88

91

94

96

99

101

103

107

108

110

113

115

117

120

122

125

129

133

136

140

154

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

                                   جدول 1 : معادل هاي هوشبهر براي نمره هاي خام ( سنين 12تا 18 سال ).

 

 

رتبه درصدي هوشبهر رتبه درصدي هوشبهر رتبه درصدي هوشبهر
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

+99

118

119

120

121

122

123

124

125

126،127

128،129

130،131

132،134

135،140

بيش از 140

57

60

62

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

84

86

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

23

25

27

29

31

33

35

38

40

43

45

48

50

52

55

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

 

جدول 2 : رتبه درصدي معادل نمره هوشبهر

 

 

 

 

برگ پاسخنامه ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ( APM )

نام ونام خانوادگي :                                                                   تاريخ تولد :        /      /

شغل يا مدرك تحصيلي :                                                          تاريخ اجرا :          /       /

دفترچه اول                                                                  دفترچه دوم

رديف پاسخ   رديف پاسخ   رديف پاسخ  
1     13     25    
2     14     26    
3     15     27    
4     16     28    
5     17     29    
6     18     30    
7     19     31    
8     20     31    
9     21     32    
10     22     33    
11     23     34    
12     24     35    
     
  مدت اجرا جمع نمرات رتبه درصدي طبقه بندي  
           
رديف پاسخ  
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
  جمع نمرات  

 

 

 

يادداشت آزماينده :

 

 

كليد تصحيح ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ( A P M )

رديف پاسخ رديف پاسخ رديف پاسخ
1 5 13 2 25 7
2 1 14 1 26 2
3 7 15 2 27 7
4 4 16 4 28 5
5 3 17 6 29 6
6 1 18 7 30 5
7 6 19 3 31 4
8 1 20 8 32 8
9 8 21 8 33 5
10 4 22 7 34 1
11 5 23 6 35 3
12 6 24 3 36 2
رديف پاسخ
1 8
2 4
3 5
4 1
5 2
6 5
7 6
8 3
9 7
10 8
11 7
12 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s Progressive  Matrices   test.                                      3- Colored  Progressire   Matrices’ 1- Raven

2– Standard   Progressive  Matrieces.                                          4- Advanced  Progressire  Matrices

 

 

 

1- A.R.Forbes

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *