آزمون روانشناسی

راهنماي ريون كودكان

 

روش اجرا

در جريان يك مصاحبه اوليه، نام سن وساير اطلاعات مربوط به آزمودني را روي برگ نمره گذاري مي نويسند. آنگاه دفترچه تصاوير را باز مي كنند. اولين تصوير يعني A 1 را به آزمودني نشان مي دهند. به او مي گويند: اين تصوير را خوب نگاه كنيد( تصوير بالايي ). قسمتي ازآن برداشته شده است ( نشان مي دهند ). قسمت برداشته شده در بين تصاوير پائيني است. هر يك از تصاوير پاييني شكل قسمت برداشته شده بالا را دارند. يعني تصاوير پاييني مي توانند قسمت برداشته شده تصوير بالارا پركنند. اما همه آنها نمي توانند تصوير بالا را تكميل كنند. فقط يكي از آنها مي توانند تصوير بالايي را تكميل كند. مثلا تصوير1، شكل بالا را دارد اما طرح آن را ندارد. تصوير 2 هم خوب نيست. تصوير3 كاملا غلط است. تصوير 6 تقريبا خوب است اما خود آن ناقص است. به نظر شما كداميك پاسخ است. پاسخ صحيح را نشان بدهيد. اگر آزمودني نتواند پاسخ صحيح را نشان دهد، آزماينده توضيحات بالارا نشان مي دهد تا اينكه ماهيت مسئله درك شود. آنگاه آزماينده به تصوير A2 مي پردازد. او مي گويد : حال قطعه اي را نشان بده كه مي تواند تصوير بالايي را تكميل كند. اگر آزمودني نتواند پاسخ درست را پيدا كند، آزماينده به تصوير A1 برمي گردد وبعد آزمودني مي خواهد تا A2 را حل كند. اما اگر A2را درست پاسخ دهد به A3 مي پردازد وشيوه بالا را بكار مي برد. بين تصاوير A 1 تا A5 هر وقت لازم شد آزماينده به تصوير A1  برمي گردد اما پس از تصوير A5  كوچكترين كمكي را در حق او به عمل نمي آورد. آزماينده پاسخهاي آزمودني را روي برگ نمره گذاري مي نويسد. او مواظبت مي كند تا صفحات دوتادو ورق نخورند. در شروع سريهاي Ab و B، كافي است كه توجه آزمودني روي مسئله جلب شود. كمكهاي اضافي لازم نخواهد بود.

نمره گذاري

به هر پاسخ صحيح يك نمره داده مي شود. با درنظر گرفتن جمع كل نمرات وسن آزمودني، رتبه درصدي او بر اساس جدول نرم معلوم مي شود.

 

 

                                        جدول نرم آزمون ريون كودكان

                                  سن تقويمي بر حسب نيمسال رتبه درصدي
5/9 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 5/5
32

30

27

24

21

18

16

31

29

26

23

20

17

15

30

28

25

22

19

16

14

28

26

24

21

18

15

13

26

24

22

19

16

14

12

25

23

20

18

15

12

11

24

22

18

16

13

11

10

23

21

17

14

12

10

9

21

19

15

12

10

9

8

95

90

75

50

25

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كليد تصحيح آزمون ريون كودكان

سئوال جواب سئوال جواب
1 4 19 3
2 5 20 4
3 1 21 6
4 2 22 3
5 6 23 5
6 3 24 2
7 6 25 2
8 2 26 6
9 1 27 1
10 3 28 2
11 4 29 1
12 1 30 3
13 4 31 5
14 5 32 6
15 1 33 4
16 6 34 3
17 2 35 4
18 1 36 5

 

 

 

 

برگه نمره گذاري آزمون ريون كودكان

نام ونام خانوادگي ……………………………….تاريخ تولد…………………………سن……………………..

تحصيلات…………………………………………آزماينده…………………………..تاريخ اجرا…………………….

سئوال جواب سئوال جواب
1   19  
2   20  
3   21  
4   22  
5   23  
6   24  
7   25  
8   26  
9   27  
10   28  
11   29  
12   30  
13   31  
14   32  
15   33  
16   34  
17   35  
18   36  

نظريه روانشناس :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

يادداشت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رتبه درصدي براي نمره هاي هوش بهر

رتبه درصدي هوش

 بهر

رتبه درصدي هوش بهر رتبه درصدي هوش بهر رتبه درصدي هوش بهر رتبه درصدي هوش بهر
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

بالاتر

از99

121

122

123

124

125

126،127

128،129

130،131

135،140

بيشتراز

140

 

69

71

73

75

77

79

81

83

84

86

87

88

89

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

38

40

43

45

48

50

52

55

57

60

62

65

67

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

13

14

16

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

58تا

65تا59

67و66

69و68

72و71

74و73

75

76

77

78

79

80

81

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *