-

مشاوره ازدواج خوب

مشاوره ازدواج خوب – مشاور ازدواج

مشاوره ازدواج، که گاهی اوقات زوج درمانی نامیده می شود، نوعی روان درمانی است که به زوجین کمک می کند. تا با هدف بهبود روابط و تعاملات، تعارضات را کشف کرده، آن­ها را تشخیص داده و حل کنند. مشاوره، نوعی گفتاردرمانی است که فضای امن و خصوصی را برای شما و همسرتان فراهم می کند. تا درباره چالش ها و احساسات خود صحبت کنید.

بهترین مشاوره ازدواج در تهران، ابزارهایی برای تصمیم گیری بهتر در مورد روابط و ایجاد تغییراتی که زندگی روزمره شما را بسیار بهبود می بخشد، در اختیارتان قرار می دهند. در هنگام کار با یک روانشناس ازدواج، شما و شریک زندگیتان فضایی برای کشف رابطه خود، با توجه به اهداف آینده و خواسته های ازدواج­تان در اختیار خواهید داشت.

ندای____آرامش

اهمیت مشاوره ازدواج

مشاور به شما آموزش می‌دهد که چگونه در کمترین زمان، فرد مناسب یا نامناسب برای ازدواج را تشخیص دهید و با آگاهی کامل تصمیم نهایی تان را بگیرید.

همچنین جلسات مشاوره، اطلاعات مورد نیاز جهت مهارت های لازم برای ساخت یک ازدواج موفق و زندگی زناشویی ایده آل را در اختیار شما قرار می‌دهد.

مشاوره ازدواج، مناسب همه افرادی ست که می‌خواهند رابطه ای را شکل دهند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند و در یک کلام معتقدند پیشگیری بهتر از درمان است.

شناخت سطحی و بسنده کردن بسیاری از الگوهای ازدواج، به زیبایی، پول و امکانات رفاهی همسر منجر به تشکیل خانواده هایی می‌گردد. که تنها تضمین پایداری آنها، مهریه های سنگین و ترس از عواقب اجتماعی و اقتصادی برای زن و یا فرزندان حاصل طلاق است.

ﻣﺸﺎوره ازدواج از راه ﻫﺎی زیر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ کمک می‌کند:
-ﻧﻘﺎط ﺗﻮاﻓﻖ، ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
-ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﻫﻤﺨﻮان و ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
-ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﺷﻤﺎ را در ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮک، ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
-ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮک آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
-آنچه ﺑﺎید ﺑﺮاى ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ آنﭼﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
-ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰشود ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاى ﺷﺮوع روﻧﺪ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎدﮔﻰ دارﻳﺪ.
-اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺪارﻳﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨند.
-ﺗﺴﺖﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰشود.
-ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻰ و با مشارکت خودتان تحلیل می شوند.
-ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺎط اﻳﺠﺎد ریسک و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﻳﻨﺪهﺗﺎن، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى کمک ﻣﻰشود.
-ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﻰ داده می شود ﻛﺪام ﻧﻘﺎط ریسک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻛﺪامیک ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

انتظاراتی که می توان از جلسات مشاوره ازدواج داشت:

جلسات به صورت انفرادی است یا زوج؟

مشاوره های پیش از ازدواج یک مشاور درمانگر با درمانگر دیگر متفاوت است. و کاملا بستگی به تشخیص روانشناس ازدواج شما دارد. جلسات انفرادی به مشاور ازدواج این امکان را می دهد تا بصورت خاص هر گونه نقطه ضعف، قدرت و نگرانی در رابطه را تشخیص دهد.

جلسات مشاوره انفرادی

عموما اگر جلسات اولیه به صورت انفردای باشد به هر یک از زوجین کمک می شود. تا با دید واقع گرایانه و راحت تری در مورد خواسته ها و عقایدشان صحبت کنند. و اما در جلساتی که به صورت زوج و مشترک برگزار می شود همان عقاید به چالش کشیده می شوند. و میزان تطابق طرفین نه تنها در این مسائل بلکه هر گونه مشکلی که ممکن است. در ازدواج پیش بیاید بررسی می شود.

بعد از اولین جلسه، شما و مشاور روانشناس در مورد جلسات بعدی خود تصمیم خواهید گرفت. اما عموما جلسات هفته ای یکبار است. برخی مسائل ممکن است. در یک جلسه حل شوند. در حالی که برخی دیگر ممکن است چند جلسه طول بکشند.

راهکارهایی برای حل مسائل زوجین

در جلسات ممکن است که زوجین، در مورد نگرانی هایشان صحبت کنند. و یک روانشناس مشاور خوب با بررسی های صورت گرفته می تواند یک برنامه خوب عملی در اختیار زوجین قرار بدهد. با راهکارهایی که به شما داده می شود این جسارت را پیدا خواهید کرد. که به مقابله با مشکلات و تعارضات آینده به پا خیزید، درمانگر می تواند با راهکارهای عملی مثل چگونگی ابراز همدلی و همراهی به زوجین کمک کند. تا حس همبستگی خود را حفظ و در شرایط دشوار کنار یکدیگر باشند.

آغاز یک رابطه مثبت و دلگرم کننده

شرکت در جلسات مشاوره پیش از ازدواج می تواند شروع مثبت یک رابطه متعهدانه مانند ازدواج باشد. یک مشاور ازدواج خوب، به زوجین کمک می کند تا نقاط قوت خود و یا موانع احتمالی که ممکن است. در ازدواج شان با آنها روبه رو شوند را تشخیص داده و بر روی آن ها کار کنند. در طول جلسات مشاوره این فرصت را خواهید داشت. تا در اتاقی امن، صادقانه خود را ابراز کنید و درگیر فعالیتی آموزشی و درون نگرانه شوید.

درمان اختلال ترس در خواب

جهت مشاوره با روانشناس ازدواج در کلینیک آرامش روان بصورت تلفنی و حضوری با ما در ارتباط باشید.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *