آزمون روانشناسی

پرسشنامه خود کارآمدی شرر

 

لطفاً جملات زیر را به دقت خواهنده و یکی از پنج گزینه را که میزان موافقت شما با عبارت مورد نظر  را بیان می کند در پاسخنامه مشخص نمائید.

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم تقریبا مخالفم موافقم کاملا موافقم
1 وقتی طرحی می ریزم، مطمئن هستم می توانم آن را انجام دهم.          
2 یکی از مشکلات من این است که وقتی می بایست کار را انجام دهم، نمی توانم از عهده آن برآیم.          
3 اگر نتوانم کاری را بار اول انجام دهم ، به تلاشم برای انجام آن ادامه می دهم.          
4 وقتی که اهداف مهم برای خود تعیین می کنم، بندرت به آنها دست می یابم          
5 قبل از تمام کردن کارهایم ، آن را رها  می کنم.          
6 از روبرو شدن با  مشکلات اجتناب می کنم.          
7 در صورتیکه کاری خیلی پیچیده بنظر برسد حتی زحمت امتحانش را بخود نمی دهم.          
8 هنگامی که کاری را که باید  انجام دهم نامناسب است ، آنقدر پایداری می کنم تا آن را تمام کنم.          
9 وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم ، بطور جدی و دقیق رئوی انجام همان کار تمرکز می کنم.          
10 هنگامی که سعی می کنم چیز جدیدی بیاموزم ، اگر در ابتدا موفق نشوم بزودی آن را رها می کنم.          
11 وقتی مشکلات غیر مترقبه ای برایم رخ می دهد بخوبی از پس آن بر نمی آیم.          
12 از یادگیری مطالب جدید هنگامی که بنظرم مشکل بیایند اجتناب می کنم.          
13 شکست باعث تلاش بیشتر من می شود.          
14 به توانایی خود برای کارها اعتماد ندارم.          
15 به خودم متکی هستم.          
16 به سادگی تسلیم می شوم.          
17 توانایی برخورد با اغلب مشکلاتی را که در زندگی برایم پیش می آید، ندارم.          

 

 

 

 

 

پاسخنامه آزمون خودکار آمدی

الف) کاملاً موافقم                ب) موافقم     ج) نظری ندارم (حد وسط)       د) مخالفم       ه) کاملاً مخالفم

ردیف الف ب ج د ه ردیف الف ب ج د ه
1           10          
2           11          
3           12          
4           13          
5           14          
6           15          
7           16          
8           17          
9                      

جمع نمرات کارآمدی ………………

شيوه نمره گذاري و تفسير نتايج:

اين پرسشنامه داراي 17 سوال بوده و هدف آن سنجش ميزان حس خودكارآمدي در افراد مي باشد. شيوه نمره گذاري اين پرسشنامه در زير ارائه شده است:

در مورد سوالات شماره 15، 13، 9، 8، 3، 1 نمره گذاري بر طبق جدول زير ارائه مي شود:

گزينه کاملا مخالفم مخالفم تقریبا مخالفم موافقم کاملا موافقم
امتياز 1 2 3 4 5

 

در بقيه سوالات اين روش نمره گذاري معكوس شده و به شكل جدول زير خواهد شد:

گزينه کاملا مخالفم مخالفم تقریبا مخالفم موافقم کاملا موافقم
امتياز 5 4 3 2 1

 

در نهايت، به منظور محاسبه ميزان خودكارآمدي فرد پاسخ دهنده، امتياز تك تك سوالات را با هم جمع نموده و به عنوان ميزان خودكارآمدي فرد در نظر مي گيريم. بديهي است هر چه اين امتياز بالاتر باشد، نشان دهنده خودكارآمدي بالاتر خواهد بود و برعكس.

 

روايي و پايايي

پایایی این پرسش نامه در تحقیق انجام شده توسط مقیمی فام (1379، 141) 82%=a گزارش شده است و آلفای به دست آمده رضایت بخش می باشد. در تحقیق براتی (1375) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر 76/0 و با طول نابرابر 76/0 و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر 76/0 به دست آمد. طباطبائی (1376) ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 70% اعلام کرد. میزان پایایی این آزمون در تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 74/0=a برآورده شده است. برای سنجش روایی سازه ای مقیاس خود کار آمدی، امتیاز به دست آمده توسط آنها اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته شده است. این اندازه های شخصیتی در برگیرندۀ مقیاس کنترل درونی – بیرونی را     خرده مقیاس کنترل شخصی مقیاس L.E (گورین، لائو ونتین) مقیاس درجه تمایل اجتماعی (مارل – کراون). مقیاس شایستگی بین فردی (روزنبرگ) می باشد. (براتی 1375)  همبستگی های پیش بینی شده بین دو خرده مقیاسی خود کار آمدی عمومی و اجتماعی با اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط بود و در جهت تأیید اعتبار سازه آزمون تهیه شده است. در تحقیق طباطبائی (1376) به منظور ارزیابی روایی سازه ای این آزمون نتایج حاصل از این وسیله مطابق روش مورد استفاده توسط گیبسون و دمپو و ولفوک و هوی با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به این نتیجه رسید که فرم فارسی این وسیله با فرم انگلیسی و اصلی آن از لحاظ سازه کاملاً همخوانی دارد و از روایی سازه ای خوبی برخوردار است.

 

Reference: Sherer, M., Maddux, J.E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B. and Rogers, R.W. (1982). The self-efficacy scale : Construction and validation. Psychological Reports, 51, 663-671.

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *