بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس      

اختلالات سایکوتیک

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس      

aramravan
اشتراک گذاری

 

برای اندازه گیری ساختار هدف های ادراک شده کلاس از مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگار Midgley و همکاران استفاده شده است. این مجموعه شامل 26 مقیاس است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. در این پژوهش از 3 مقیاس ساختار هدف تبحری، ساختار هدف عملکردگرا و ساختار هدف اجتناب از عملکرد استفاده شد.

در این ابزار گویه های 1 تا 6 ساختار هدف تبحری، گویه های 7 تا 9 ساختار هدف عملکردگرا و گویه های 10 تا 14 ساختار هدف اجتناب از عملکرد را ارزیابی می کنند.

 

دانشجویان گرامی: عبارت های زیر فضای کلاس درس شما را توصیف می کنند. عبارت های زیر پاسخ صحیح و غلط ندارند و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویای وضعیت واقعی کلاس شما باشد. هر عبارت را به دقت بخوانید و پاسخ خود را در یک طیف 5 درجه ای (1= کاملا مخالفم تا 5= کاملا موافقم) درجه بندی کنید. لطفا هیچ عبارتی را بدون پاسخ نگذارید.

1 2 3 4 5 1- هدف کلاس فهم دقیق و واقعی مطالب است.
1 2 3 4 5 2- در کلاس فهم درس مهم است، نه حفظ مطالب.
1 2 3 4 5 3- تلاش کردن در کلاس خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 4- در کلاس اشتباه کردن قابل قبول است، به شرطی که منجر به یادگیری شود.
1 2 3 4 5 5- در کلاس مهم است که به چه میزانی یادگیری صورت می گیرد.
1 2 3 4 5 6- در کلاس یادگیری مطالب و موضوعات جدید خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 7- در کلاس دادن جواب درست خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 8- گرفتن نمره بالا در امتحانات خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 9- هدف اصلی کلاس گرفتن نمره خوب است.
1 2 3 4 5 10- یکی از هدف های اصلی کلاس این است که فرد به عنوان کسی که در انجام تکالیف ناتوان است، دیده نشود.
1 2 3 4 5 11- در کلاس خیلی مهم است که فرد کودن یا احمق به نظر نرسد.
1 2 3 4 5 12- در کلاس خیلی مهم است که فرد در حضور دیگران اشتباه نکند.
1 2 3 4 5 13- در کلاس خیلی مهم است که تکالیف را بدتر از سایر دانشجویان انجام ندهد.
1 2 3 4 5 14- در کلاس واقعا مهم است که فرد به دیگران نشان دهد که در انجام تکالیف ناتوان نیست.

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *