آزمون روانشناسی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

 

  • عنوان پست سازمانی:
  • عنوان شغلی که به آن مشغولید :
  • سن :
  • جنس: الف:مذکر ب:مونث
  • سابقه خدمت : الف :5-1 ب:10-6    ج:15-11    د:20-16    ه:21 به بالا
  • میزان تحصیلات : الف:دیپلم ب:فوق دیپلم   ج:لیسانس  د:فوق لیسانس   ه: دکتری

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز که از دید و نظر مدیران سنجیده وبا مقیاس چهار رتبه ای تحت عناوین خیلی کم ، کم، زیاد ،خیلی زیاد وبا احتساب نمراتی به ترتیب از یک تا چهار برای هر رتبه طراحی و پاسخ داده شده است در این طیف هر قدر از مقادیر کم به طرف مقایر زیاد حرکت کنیم نشان دهنده میزان مطلوبیت یک پدیده سازمان است  .

ردیف

 

شرح سئوال

 

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
1

 

در سازمان ، برای افکار نو و ارائه پیشنهادات جدید فرصت مناسب به افراد داده شده است .        
2 در سازمان ، کارکنان نسبت به انجام وظایف شغلی خود در سطح بالائی احساس آزادی عمل می کنند .        
3 در سازمان ،کارکنان تا حد زیادی آماده پذیرش مسئولیتند.

 

       
4 در سازمان، باید کاملا طبق برنامه و دستور العمل رفتار کرد.

 

       
5 در سازمان ، انجام کارها تا حد زیادی متکی به مسئولان وبا مراجعه آنان صورت می گیرد .        
6 در سازمان ، افرادی که قصد انجام کارهای مخاطره آمیز را دارند براحتی مافوق خود را در جریان می گذارند .

 

       
7 در سازمان ، کارکنانی که در حین انجام کارهای مخاطره آمیز دچار اشتباه می شوند براحتی مافوق خود را در جریان می گذارند .        
8 در سازمان ، افراد جوری که کارهای مخاطره آمیز انجام می دهند پایگاه بالایی دارند .        
9 در سازمان ، کسی حق به مخاطره انداختن سازمان (انجام کارهای با ریسک ) را ندارد .

 

       
10 در سازمان ، اطلاعات مربوط به شرح شغل و وظایف محوله در حد بالایی در اختیار کارکنان گذاشته می شود .        
11 در سازمان ، وظایفی که از ناحیه سرپرست مستقیم به ما تفویض می شود روشن و واضح نیست .        
12 در سازمان بازخورد مناسب و به موقع برای انجام کارهای درست در اختیار کارکنان گذاشته می شود .        
13 در سازمان ،اهداف ،دستورالعملها ومقرارات اجرائی واضع و روشن است        
14 در سازمان ، کارکنان تا حد زیادی برای حل مشکلاتشان به مسئولان مستقیم خود

مراجعه می کنند و مورد حمایت آنان واقع می شوند.

       
15 در سازمان شخصی که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تا حد زیادی روی کمک

رئیسش حساب میکند .

       
16 در سازمان ، هنگامیکه یکی از کارکنان دچار مشکلی شود یا اشتباهی انجام دهد

سرپرست وی خود را کنار می کشد .

       
17 در سازمان، سرپرستان ،کارکنان خود را به هماهنگی با یکدیگر ترغیب می کنند .        
18 در سازمان ، همه مدیران ، کارکنان خود را به هماهنگی با یکدیگر ترغیب میکنند .        
19 در سازمان ،هر واحد در پی حل مسائل در رسیدن به اهداف خویش است .        
20 در سازمان ، بین مدیران ومسئولان واحدهای مختلف تا حد زیادی در نحوه انجام

کارهمانگی وجود دارد .

       
21 در سازمان ، تعاون وهمکاری در برنامه ریزی ،سازماندهی وقانون گذاری در حد

بالایی است.

 

       
22 در سازمان،رفتار کارکنان تا حد بالایی تحت کنترل قوانین ومقررات است .        
23 در سازمان، تاکید بر خود کنترلی (کنترل توسط خود فرد )است تا کنترل خارجی (کنترل توسط قوانین ومقررات)        
24 در سازمان قوانین وسرپرستی مستقیم نقش کنترلی ایفا می کند .        
25 در سازمان ، سرپرستان مستقیم در حد بالایی ، رفتار کارکنان را کنترل می کنند.        
26 در سازمان ، کارکنان ، همکاران همردیف و زیر دست خود را اعضایی یک خانواده

کارمندی تلقی می کنند.

       
27 در سازمان ،از عضویت در سازمان احساس مباهات می کنند .        
28 در سازمان ، کارکنان خود را متعلق به کل سازمان نمی داند و تعلق کمی به واحد

خود دارند .

       
29 در سازمان ، کارکنان چندان تهعد وعلاقه ای به ماندن در سازمان ندارند .        
30 در سازمان ، نظام پاداش ومعیارهای ارتقا چنان است که تا افراد در زمینه ای

درخشش نداشته باشند شامل حالشان نمی شود .

       
31 در سازمان ، نظام پاداش، مشوقهای عملکرد معیارهای ارتقا و ویژگی های خاص

افراد موفق همخوانی بالا  دارند .

       
32 در سازمان ، ارتقا شغلی و دریافت پاداش بر اساس آشنایی و دوستی با مدیران و

وابستگی به جناح آنان صورت می گیرد .

       
33 در سازمان ،دریافت پاداش وارتقا شغلی بر اساس سابقه خدمت و ارشدیت است نه

عملکرد بالا .

       
34 در سازمان ،مدیران در سطح بالایی تحمل نظرها و انتقادات کارکنان را دارند .        
35 در سازمان ، افراد می توانند با آزادی کامل پیشنهادات ، انتقادات وعقاید خود را

مطرح کنند .

       
36 در سازمان ،کسی حق مخالفت با سرپرستان خود را ندارد.        
37 در سازمان ، مدیران ومسئولان در انتخاب همکاریشان تا حد بالائی به شباهت فکری

افراد خود توجه دارند .

       
38 در سازمان ، ملاقات با مدیر کل حتما با وقت قبلی توسط منشی وتوافق خود ایشان

صورت می گیرد .

       
39 در سازمان ، ارتباطات سازمانی کاملا بر اساس سلسله مراتب اداری صورت می

گیرد .

       
40 در سازمان ، برای حل مشکلات و پیشرفت کار هر فردی می تواند با مدیران در

تماس باشد .

       
41 در سازمان ، سیاست های درهای باز اعمال می شود .کارکنان ومدیران علاوه بر

محل کار در رستوران ، نمازخانه وراهروها با یکدیگر در تماس نزدیکند .

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

  • فرهنگ سازمانی عبارتست از مجموعه اعتقادات و ارزش های مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان وجود دارد. هدف از پرسشنامه( کامرون و کوئین1990 ) ارزیابی شش بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی می باشد.

شش سوال موجود می باشد و هر سوال چهار گویه دارد. نمره 100 را بین این چهار گویه تقسیم کنید. بسته به این که هر گویه چقدر مشابه به سازمان شماست نمره بالاتری را به آن اختصاص دهید. برای مثال در سوال یک اگر شما فکر میکنید که گویه A خیلی مشابه سازمان شماست، گویه های B و C تقریبا مشابه اند و گویه D خیلی کم مشابه است شما ممکن است به A نمره 55 به هر کدام از گویه های B و C نمره 20 و نمره 5 به گویه D بدهید. فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که نمره کل برای هر سوال مساوی 100 شود.

*با توجه به سازمان خود به سوالات زیر جواب دهید.*

*لطفا به سوالات در دو وضع موجود و وضع مطلوب جواب دهید. وضع موجود چیزی است که امروزه وجود دارد و وضع مطلوب آن چیزی است که شما برای سازمان ترجیح می دهید. *

1.مشخصه های برجسته سازمان وضع موجود وضع مطلوب
A سازمان من یک مکان کاملا شخصی است. محیطی کاملا خانوادگی می باشد که افراد با همدیگر اطلاعات خود را تسهیم می­کنند.    
B سازمان من یک مکان کارآفرین پویا می باشد که افراد تمایل به پذیرش ریسک دارند.    
C سازمان من نتیجه محور است، هدف اصلی دستیابی به نتایج می باشد و افراد رقابتی و موفقیت محور هستند.    
D سازمان من یک مکان کاملا ساختار یافته و کنترل محور می باشد، رویه های رسمی نوع کار افراد را مشخص می­کنند.    
  جمع کل 100 100
2.رهبری سازمانی وضع موجود وضع مطلوب
A رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای مشاوره، تسهیل سازی یا پرورش افراد می باشد.    
B رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای کارآفرینی، نوآوری یا ریسک پذیری می باشد.    
C رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای منطقی، تهاجمی و نتیجه محور می باشد.    
D رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای هماهنگی، سازماندهی یا کارایی می باشد.    
  جمع کل 100 100
3.مدیریت کارکنان وضع موجود وضع مطلوب
A سبک مدیریت در سازمان من به صورت کارتیمی، اجماع و مشارکتی می باشد.    
B سبک مدیریت در سازمان من به صورت فردی، ریسک پذیر، نوآور، همراه با اعطای آزادی شناخته می شود..    
C سبک مدیریت در سازمان من به صورت رقابت شدید، خواسته های زیاد و موفقیت طلب شناسایی می شود.    
D سبک مدیریت در سازمان به صورت امنیت استخدام، آسایش، قابل پیش بینی و ثبات در ارتباطات شناسایی می شود.    
  جمع کل 100 100
4.چسب سازمانی (پیوند دهنده های سازمانی) وضع موجود وضع مطلوب
A عواملی که باعث پیوند اعضای سازمان من می شود وفاداری و اعتماد متقابل است (تعهد بالاست).    
B عواملی که باعث پیوند اعضای سازمان من می شود تعهد به نوآوری و توسعه است.    
C عواملی که باعث پیوند اعضای سازمان من می شود تأکید بر موفقیت و دستیابی به اهداف می باشد.    
D عواملی که باعث پیوند اعضای سازمان من می شود قوانین رسمی و سیاست ها می باشد.    
  جمع کل 100 100
5.تأکیدات استراتژی وضع موجود وضع مطلوب
A سازمان من تأکید بر توسعه انسان ها دارد، اعتماد بالا، گشودگی و مشارکت از مشخصه های آن است.    
B سازمان من تأکید بر دستیابی به منابع جدید و خلق چالش ها دارد (تلاش برای کشف فرصت های ارزشمند صورت

می گیرد).

   
C سازمان من تأکید بر اعمال رقابتی و موفقیت دارد (دستیابی به هدفهای پیشرو و برنده شدن در بازار عوامل مهم محسوب می شوند).    
D سازمان من تأکید بر عملکرد و ثبات دارد (کارایی، کنترل و عملیات آسان و بی دردسر مهم هستند).    
  جمع کل 100 100
6.معیارهای موفقیت وضع موجود وضع مطلوب
A سازمان من موفقیت را بر مبنای توسعه منابع انسانی، کار تیمی، تعهد کارکنان و علاقه افراد تعریف میکند.    
B سازمان من موفقیت را بر مبنای داشتن تولیدات جدید و منحصر بفرد تعریف میکند (رهبری تولید و نوآور).    
C سازمان من موفقیت را بر مبنای برنده شدن در بازار کاری و پیشتازی در رقابت تعریف میکند (رهبری بازار رقابت عنصر کلیدی می باشد).    
D سازمان من موفقیت را بر مبنای کارایی تعریف میکند (تحویل قابل اطمینان، زمان بندی آسان و هزینه های پایین در تولید عناصر اساسی می باشند).    
  جمع کل    

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *