آزمون روانشناسی

آزمونهای حافظه کلامی و عددی

 

الف – حافظۀ جفت کلمات:

به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 25 را در حاشیۀ سمت راست کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آنگاه به آنها می گویند: “من جفت کلماتی را برای شما می خوانم،  مثلاً «میز- صندلی». تعداد این جفت کلمات 25 تاست. وقتی همۀ آنها به را خواندم، دوباره از اول شروع می کنم و به ترتیب اولین کلمۀ هر جفت را می خوانم، شما باید دومین کلمه را بنویسید. مثلاً اگر من دفعۀ اول «میز-صندلی» را خوانده باشم، دفعۀ دوم «میز» را برای شما خواهم خواند و شما باید کلمۀ «صندلی» را بنویسید. اگر شما نتوانستید کلمۀ دوم را به خاطر بیاورید، باید در مقابل شمارۀ مربوطه به آن یک خط تیره بکشید. شما فقط باید کلمۀ دوم را بنویسید”.

وقتی نوبت اول قرائت کلمات به پایان رسید، آزمونی ها مدادهای خود را بر می دارند و آزماینده کلمۀ اول هر جفت را به ترتیب می خواند. آزماینده ، به همراه قرائت هر کلمه، شمارۀ مربوط به آن را یادآوری می کند و 10 ثانیه به آزمودنی ها فرصت می دهد تا دومین کلمه را بنویسند. در تصحیح پاسخها ،تعداد کلمات درست، تعداد کلمات غلط و تعداد کلمات فراموش شده را به طور جداگانه می شمارند. بدیهی است که مجموع این سه عدد 25 خواهد بود.

جفت کلمات

  1-                کت، شلوار

2-                باغ، میوه

3-                کند، سریع

4-                خانه، باغ

5-                خستگی،خواب

6-                کلاه، کفش

7-                قاشق، غذا

8-                رفت، برگشت

9-                بشقاب، سفره

 

10-            کت، شلوار

11-            باغ، میوه

12-            کند، سریع

13-            خانه، باغ

14-            خستگی،خواب

15-            کلاه، کفش

16-            قاشق، غذا

17-            رفت، برگشت

18-            بشقاب، سفره

 

 

19-            پارچه ، لباس

20-            شیر، پلنگ

21-            رادیو، صدا

22-            گل ،زیبا

23-            عروس، سفید

24-            مربع، مستطیل

25-            آجر، سنگ

 

ردیف کلمات پاسخ ردیف کلمات پاسخ ردیف کلمات پاسخ ردیف کلمات پاسخ  
1 اسمان   31 نیرو   61 مداد   91

 

پدر    
2 عجول   32 کلاه   62 چکمه   92 ذلیل    
3 هلو   33 وارث   63 طناب   93 گل    
4 شلوار   34 چراغ   64 تاریخ   94 صندلی    
5 نصرت   35 سعید   65 هادی   95 ارزن    
6 یخ   36 رنگ   66 صبا   96 هدایت    
7 عروس   37 آجر   67 چایی   97 برده    
8 عاجز   38 طلا   68 ثروت   98 عاجز    
9 پرده   39 در   69 صفر   99 مربع    
10 زنجیر   40 پاییز   70 حساب   100 فرح    
11 ادب   41 قطار   71 تخت   101 جادو    
12 شمس   42 قاشق   72 ساعت   102 سماور    
13 چشم   43 غارت   73 رادیو   103 امین    
14 میوه   44 بلبل   74 خادم   104 نادر    
15 غلام   45 ذرت   75 سبد   105 گوش    
16 حافظ   46 خانه   76 آهن   106 گهواره    
17 باز   47 رفت   77 قدرت   107 سوقات    
18 قافله   48 رحیم   78 دست   108 لاله    
19 خواب   49 مریض   79 مدرسه   109 وسواس    
20 شیشه   50 آب   80 زور   110 ابر    
21 زر   51 مار   81 خرگوش   111 وحشی    
22 آهو   52 ده   82 ضرب   112 تنور    
23 فرمان   53 نامدار   83 بنده   113 یادبود    
24 صورت   54 بشقاب   84 لب   114 پارچه    
25 سریع   55 شن   85 رستم   115 مادر    
26 ضارب   56 وزنه   86 فردوس   116 لانه    
27 جارو   57 جاده   87 معلم   117 یلدا    
28 خنجر   58 هاجر   88 گرگ   118 گردو    
29 باغ   59 کتاب   89 قایق   119 غیرت    
30 کباب   60 گاری   90 پرچم   120 شیر    

 

ب- حافظۀ بازشناسی:

30 دقیقه پس از آزمایش  اول و انجام دادن  فعالیتهای ذهنی دیگر، آزماینده فهرست کلمات  زیر را در اختیار هر یک از آزمودنی  ها قرار می دهد و از آنها می خواهد تا در مقابل هر یک از کلماتی که قبلاً شنیده اند یک  بگذارند. اگر تهیه و تکثیر فهرست کلمات امکان پذیر نباشد، آزماینده می تواند آنها را با صدای بلند بخواند و از آزمودنی ها بخواهد که پاسخهای خود را روی کاغذ بنویسند. در پایان آزمایش، آزماینده پاسخهای صحیح هر آزمودنی را، که حداکثر 25 خواهد بود، می شمارد واز روی درجه بندی نتایج موقعیت او را نسبت به سایر آزمودنیها تعیین می کند.

ج- حافظۀ عددی:

به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 12 را در سمت چپ کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آزماینده اعداد را به صورت یک عدد در هر ثانیه می خواند و پس از اتمام قرائت هر سری، ده ثانیه به آزمودنی ها فرصت می دهد تا پاسخ خود را بنویسند. برای هر یک از سری ها سه تمرین در نظر گرفته شده است. تعداد اعداد هر سری به ترتیب عبارتند از (3-4-5-6-7-8-9). برای موفقیت دریک سری، آزمودنی لااقل باید یکی از سه تمرین را درست تکرار کند. اگر آزمودنی تمرین اول هر سری را درست تکرار کند، از تکرار دو تمرین دیگر همان سری معاف خواهد شد. مثلاً اگر آزمایش شونده بتواند تمرین اول، یعنی اعداد (8-3-9)، را درست تکرار کند، تمرینهای 2 و 3 از او پرسیده نخواهد شد بلکه تمرین 4 از او پرسیده خواهد شد. فرض کنیم که آزمودنی نمی تواند تمرین 4 را درست تکرار کند، تمرین 5 را از او می پرسند. اگر در آن هم شکست بخورد، تمرین 6 را از او می پرسند اگر موفق شد، به تمرین 7 می پردازند.

نمرۀ آزمودنی عبارت خواهد بود از بالاترین تعداد اعدادی که درست تکرار کرده است. مثلاً اگر آزمودنی بتواند لااقل یکی از تمرین های (10-11-12) را درست تکرار کند اما نتواند به تمرین های بعدی درست پاسخ دهد، نمرۀ او 6 خواهد بود. آزمایش را وقتی قطع می کنندکه  آزمودنی در هر سه تمرین یک سری شکست بخورد. موقعیت هر آزمودنی، نسبت به افراد گروه خود،از روی جدولی که در صفحۀ 6 درج شده است معلوم می شود.

 

سریهای اعداد:

8-3-9(1

3-1-6(2

4-9-2(3

2-5-0-4(4

1-8-6-3(5

9-2-7-5(6

9-6-3-1-8(7

3-6-1-4-2(8

1-8-5-3-9(9

3-8-2-1-4-9(10

7-3-8-6-1-5(11

8-4-7-3-5-1(12

5-1-6-6-3-7-9(13

1-8-3-9-2-7-4(14

4-2-6-3-8-1-7(15

1-3-6-9-2-5-7-5(16

5-1-6-3-7-4-2-9(17

8-4-1-5-7-2-9-6(18

0-7-1-8-3-6-3-4-5(19

0-5-2-3-1-7-9-6-8(20

5-8-3-7-0-6-4-1-2(21

ازمون طبقه بندی کلمات

روش اجرا:

این آزمون برای اندازه گیری استعداد کودک در استفاده از تعمیمها و طبقات تهیه شده است. هر سؤال از یک سری کلمه تشکیل شده است. همۀ کلمات دریک مورد با هم اشتراک دارند به جز یکی از آنها. کودک باید کلمه ای را که اصولاً نمی بایستی در بین هر یک از سری ها قرار می گرفت، پیدا کند. اگر کودک در حدی نباشد که بتواند بخواند، به او اجازه داده می شود که مطابق با توانایی خود پیش برود. اما اگر کودک نتواند کلمات را بخواند، آزماینده آنها را برا ی او می خواند. البته در این مورد با ید توجه کند که شیوۀ خواندن و تکیه بر روی کلمات، پاسخ سؤال را آشکار نکند. همچنین آزماینده هر سری را، تا آنجا که لازم باشد، تکرار می کند. اولین پاسخ آزمودنی پذیرفته می شود و از درستی یا نادرستی پاسخ چیزی به او گفته نمی شود. سؤالات از آسان به مشکل تنظیم شده است. اگر آزمودنی متوجه  مسأله نشود، آزماینده می تواند سؤال اول را به خوبی شرح دهد. ادامۀ آزمایش پس از پنج شکست متوالی قطع می شود.

نمره گذاری:

به هر پاسخ صحیح یک امتیاز داده می شود. جمع امتیازات، نمرۀ کل کودک را تشکیل می دهد. با در دست داشتن نمرۀ کل وسن تقویمی کودک، می توان ضریب هوشی، یعنی توانایی او در طبقه بندی کلمات را، با استفاده از جدولی که در صفحۀ 5 درج شده است، به دست آورد. مثلاً اگر یک کودک 8 ساله بتواند به 20 سؤال پاسخ درست بدهد، ضریب هوشی او 102 خواهد بود.

1-گربه سگ خانه        
2- کلاه دوچرخه روپوش        
3-درخت شیرینی بیسکویت        
4- چاقو چنگال قاشق کشتی    
5-چوب جوهر مداد خودنویس    
6-صندلی میز آیینه عنکبوت    
7-دست بازو تلویزیون پا    
8-توله سگ اسب کره خر بچه گربه    
9- پوتین کفش جوراب دم پایی    
10- فریاد زدن نشستن خندیدن لبخند زدن    
11- دندان آرنج زانو انگشت گردن
12- بلبل باز زاغ زنبور گنجشک
                 
                 
13- شب بو میخک لاله بنفشه کاج
14- فروردین تابستان تیر مهر اسفند
15- ابر باد طوفان کوه گردباد
16-خط کش کاغذ دفتر خودکار جوهر
17-دنده قلب جناغ سینه کله ستون فقرات
18-لاله بلوط زنبور حلزون سنگ
19-مربع مستطیل مکعب مثلث چندضلعی
20-اهو فیل بز گاو گوسفند
21-پلنگ ببر شیر گورخر گرگ
22-قو چوب پنبه چوب شن قایق
23-مادر مادربزرگ پدر دختر خواهر
24-مار عقرب زنبور پشه کفش دوز
25-شاه عباس احمدشاه امیر کبیر کریم خان زند    
26-چشم گوش ابرو زبان بینی
27-روز شب هفته ماه خواب
28-کمال الملک حافظ سعدی فردوسی شهریار
29-مشهد قم اصفهان تبریز ساری
30-ارس اترک سفیدرود کارون  
31-ناپلئون پاستور انیشتین داروین ادیسون
32-دریا کوه دریاچه رودخانه اقیانوس
33-کوچه خیابان بیابان جاده راه آهن
34-پسته بادام فندق گردو انگور
35-پنج هفت نه یازده  
36-اردک مرغابی کلاغ مرغ خروس
37-میز صندلی نیمکت چهارپایه  
38-سال ماه هفته روز دقیقه
39-برف شیر مربا قند کاغذ
40-دو چهار شش هشت یازده

 

 

 

 

پاسخهای صحیح را در صفحۀ بعد پیدا کنید

کلید آزمون طبقه بندی

1-خانه 11-دندان 21-گورخر 31-ناپلئون
2-دوچرخه 12-زنبور 22-شن 32-کوه
3-درخت 13-کاج 23-پدر 33-بیابان
4-کشتی 14-تابستان 24-کفش دوز 34-انگور
5-چوب 15-کوه 25-امیر کبیر 35-یازده
6-عنکبوت 16-خط کش 26-ابرو 36-کلاغ
7-تلویزیون 17-قلب 27-خواب 37-میز
8-اسب 18-سنگ 28-کمال الملک 38-دقیقه
9-جوراب 19-مکعب 29-قم 39-مربا
10-نشستن 20-فیل 30-کارون 40- یازده

 

ضرایب هوش طبقه بندی

نتایج سن
5* 6 7 8 9 10 11
6 66 64 62 60
8 76 72 69 67 65 62
10 85 80 76 73 75 68 66
12 95 87 83 78 76 73 71
14 105 95 88 84 81 77 75
16 115 104 96 90 86 83 79
18 125 112 103 96 91 87 84
20 135 122 110 102 96 92 88
22 174 130 118 109 102 96 92
24 106 141 126 116 107 101 96
26   152 136 124 114 107 100
28     174 132 121 113 106
30       141 128 119 111
32       152 137 126 117
34         146 133 124
36         156 140 130
38           150 137
40             145

*کودک پنج ساله کودکی است که سن او بین 5 سال تمام و 5 سال و 11ماه و 29 روز است. در مورد سایر سنین نیز همین معیار در نظر گرفته می شود.

 

 

 

 

درجه بندی نتایج آزمونهای حافظه

درصد جفت کلمات بازشناسی کلمات حافظۀ عمودی
ده درصد اول 0/17 0/25 3/7
ده درصد دوم 5/15 0/20 7/6
ده درصد سوم 0/14 0/18 2/6
ده درصد چهارم 0/13 0/16 9/5
ده درصد پنجم 0/12 0/14 6/5
ده درصد ششم 0/11 5/12 3/5
ده درصد هفتم 0/10 0/11 9/4
ده درصد هشتم 5/8 0/9 5/4
ده درصد نهم 0/6 0/7 1/4
ده درصد دهم کمتر از 6 کمتر از7 کمتراز4

 

بااستفاده از جدول بالا، می توان موقعیت هر فرد را نسبت با سایر افراد یک گروه تعیین کرد. بدین ترتیب که اگر آزمایش شونده بتواند مثلاً در آزمون جفت کلمات، 14 کلمه را درست بنویسد، در آزمون بازشناسی، 18 کلمه را بشناسد و در آزمون حافظۀ عددی، یک سری 6 رقمی را درست تکرار کند، جزءده درصد سوم خواهد بود. بدین معنا که دریک گروه 100 نفری، بالاتر از 70 نفر قرار خواهد گرفت. برای اینکه مقایسۀ نتایج قانونی باشد، توصیه می کنیم که این آزمونها در گروههای مختلف اجرا شود و افراد هر گروه، بدون توجه به جدول بالا، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند.

 

 

کلید آزمون باشناسی

4-شلوار 7-عروس 14-میوه 19-خواب
25-سریع 29-باغ 32-کلاه 37-اجر
42-قاشق 47-رفت 54-بشقاب 60-گاری
61-مداد 64-نارنج 67-چایی 68-ثروت
73-دیوار 79-مدرسه 87-معلم 91-پدر
93-گل 99-مربع 107-سوقات 114-پارچه
120-شیر      

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *