آزمون روانشناسی

آزمون90 -SCL

 

در زيرقسمتي از مسائل و مشکلاتي که گاهي اوقات  مردم باآنها روبرو مي شوند آمده است. لطفاً هر يک از سؤالات را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد که اين مسئله يا مشکل در طي هفته گذشته تا به امروز چه اندازه ( هيچ ، کمي ، تا حدي ، زياد ، بسيار زياد ) باعث ناراحتي شما شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. آيا از هفته گذشته تا به امروز سر درد داشته ايد؟
 2. آيا از هفته گذشته تا به امروز عصبي بوده ايد ازداخل بدن احساس لرزش داشته ايد؟
 3. آيا از هفته گذشته تا به امروز افکار ، عقايد ياکلمات ناخوشايند و نامربوطي مرتباً وارد ذهن شما شده اند که رهايتان نکند؟
 4. آيا از هفته گذشته تا به امروزدچار ضعف ، بيحالي و يا سرگيجه بوده ايد؟
 5. آيا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشويي بي ميل شده ايد؟
 6. آيا از هفته گذشته تا به امروز ايرادگير و بهانه جو شده ايد؟
 7. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته ايد که شخص ديگري مي تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند؟
 8. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که ديگران باعث ناراحتيها و گرفتاريهاي شما هستند؟
 9. آيا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده ايد؟
 10. آيا از هفته گذشته تا به امروز درکارها بي توجه و بي دقت شده ايد؟
 11. آيا از هفته گذشته تا به امروز دلخور و يا عصباني شده ايد؟
 12. آيا از هفته گذشته تا به امروز درد در ناحيه قلب يا سينه داشته ايد؟
 13. آيا از هفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهاي باز يا خيابان احساس ترس کرده ايد؟
 14. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که زور و بنيه سابق را نداريد و زود خسته
  مي شويد؟
 15. آيا از هفته گذشته تا به امروزاين فکر به ذهنتان آمده که به زندگي خود خاتمه دهيد؟
 16. آيا از هفته گذشته تا به امروز صداهايي به گوشتان مي آيد که ديگران نمي توانستند آنها را بشنوند؟
 17. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس لرزش دراندام بدن خود داشته ايد؟
 18. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که به بيشتر مردم نمي شود اعتماد کرد؟
 19. آيا از هفته گذشته تا به امروز زود به گريه افتاده ايد؟
 20. آيا از هفته گذشته تا به امروز بي اشتها شده ايد؟
 21. آيا از هفته گذشته تا به امروز در روابط اجتماعي و يادر رابطه با ديگران احساس خجالت کرده ايد؟
 22. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که در يک بن بست گير کرده ايد که راه پس و پيش نداريد؟
 23. آيا از هفته گذشته تا به امروز ناگهان و بدون دليل دچار ترس شده ايد؟
 24. آيا از هفته گذشته تا به امروز طوري عصباني شده ايد که نتوانيد جلو خودتان رابگيريد
  ( باصطلاح از کوره در رفته ايد)؟
 25. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که بترسيد تنها از خانه بيرون برويد؟
 26. آيا از هفته گذشته تا به امروز براي هرچيز کوچکي خود را سرزنش کرده ايد؟
 27. آيا از هفته گذشته تا به امروز کمر درد داشته ايد؟
 28. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايدکه کارهايتان پيشرفت نمي کند؟
 29. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنهائي کرده ايد؟
 30. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس غمگيني داشته ايد؟
 31. آيا از هفته گذشته تا به امروز براي هر چيز به شدت نگران و دلواپس شده ايد ؟
 32. آيا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به همه چيزبي علاقه شده ايد؟
 33. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس ترس داشته ايد؟
 34. آيا از هفته گذشته تا به امروز حساس و زودرنج شده ايد؟
 35. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که سايرين از افکار خصوصي شما که به کسي نگفته ايد با خبر مي شوند؟
 36. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته باشيد که ديگران شما را درک نمي کنند و يا با شماهمدردي نمي کنند؟
 37. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس راداشته ايد که مردم نسبت به شمامهربان نيستند يا شمارا دوست ندارند؟
 38. آيا از هفته گذشته تا به امروز براي اينکه کارها را درست انجام بدهيد مجبور بوده ايد آهسته کار کنيد؟
 39. آيا از هفته گذشته تا به امروز تپش قلب داشته ايد؟
 40. آيا از هفته گذشته تا به امروز حالت تهوع يادل بهم خوردگي داشته ايد؟
 41. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس حقارت داشته ايد يا خود را از ديگران کمتر ياپايين تر حس کرده ايد؟
 42. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس درد و کوفتگي در عضلات بدنتان داشته ايد؟
 43. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که ديگران شمارا زير نظر دارند يا درباره شما حرف مي زنند ؟
 44. آيا از هفته گذشته تا به امروز در بخواب رفتن مشکل داشته ايد؟
 45. آيا از هفته گذشته تا به امروز وقتي کاري را انجام مي داديد مجبور بوده ايد آن را چند بار تکرار کنيد تامطمئن شويد درست انجام داده ايد؟ مثلاً دررا چند بار امتحان کنيد که ببينيد بسته است يا خير ؟
 46. آيا از هفته گذشته تا به امروز در تصميم گرفتن مشکل داشته ايد؟
 47. آيا از هفته گذشته تا به امروز از مسافرت با اتوبوس يا قطار احساس ترس کرده ايد؟
 48. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنگي نفس داشته ايد؟
 49. آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار حالت گر گرفتگي يا سرما شده ايد؟
 50. آيا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده ايد بعضي کارها را نکنيد يا بعضي جاها نرويد؟
 51. آيا از هفته گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که حس کنيد مغزتان کار نمي کند؟
 52. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد بدنتان خواب مي رود يا گزگز ( مورمور)
  مي شود؟
 53. آيا از هفته گذشته تا به امروز در گلويتان احساس گرفتگي کرده ايد مثل چيزي درگلويتان گير کرده باشد؟
 54. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که نسبت به آينده اميد خود را از دست
  داده ايد؟
 55. آيا از هفته گذشته تا به امروز تمرکز حواس نداشته ايد؟ يعني در جمع کردن حواس خود روي کارها مشکل داشته ايد؟
 56. آيا از هفته گذشته تا به امروز در بعضي از قسمتهاي بدن خود احساس ضعف و سستي
  داشته ايد؟
 57. آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار فشارهاي روحي و گرفتگي بوده ايد؟
 58. آيا از هفته گذشته تا به امروز در دست ها و پاها احساس سنگيني کرده ايد ؟
 59. آيا از هفته گذشته تا به امروز زياد به فکر مرگ ومردن بوده ايد؟
 60. آيا از هفته گذشته تا به امروز پرخوري داشته ايد؟
 61. آيا از هفته گذشته تا به امروز وقتي مردم به شما نگاه مي کنند يا درباره شما حرف مي زنند احساس ناراحتي مي کنيد؟
 62. آيا از هفته گذشته تا به امروز افکاري به ذهنتان آمده که حس کنيد مال خودتان نيست و ديگران آنها را توي مغز شما گذاشته اند؟
 63. آيا از هفته گذشته تا به امروز در خودتان ميل شديدي به آزار رساندن و زدن ديگران احساس کرده ايد؟
 64. آيا از هفته گذشته تا به امروز بعضي صبحها زودتر از حد معمول بيدار شده ايد؟
 65. آيا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده ايد بعضي کارها همچون شستن، شمردن و دست زدن به اشياء را تکرار کنيد؟
 66. آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار بدخوابي بوده ايدو يا چندين بار در شب از خواب بيدار شده ايد؟
 67. آيا از هفته گذشته تا به امروز ميل شديدي به شکستن اشياء و خرد کردن آنها داشته ايد؟
 68. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که داراي افکار و عقيدي هستيد که مخصوص خودتان است و ديگران آن عقايد و افکار را ندارند؟
 69. آيا از هفته گذشته تا به امروز در موقع روبرو شدن با ديگران زياد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته ايد؟
 70. آيا از هفته گذشته تا به امروز وقتي در جمع بوده ايد و همچنين در بازار و مهمانيها احساس ناراحتي کرده ايد؟
 71. آيا از هفته گذشته تا به امروز حتي کارهاي کوچک برايتان سخت و مشکل بوده است؟
 72. آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار هول و وحشت زدگي شده ايد؟
 73. آيا از هفته گذشته تا به امروز در مقابل ديگران يا جمع از اينکه چيزي بخوريد احساس ناراحتي کرده ايد؟
 74. آيا از هفته گذشته تا به امروز با مردم زياد جر و بحث و درگيري داشته ايد؟
 75. آيا از هفته گذشته تا به امروز از تنها ماندن ترس و واهمه داشته ايد؟
 76. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که ديگران ارزشي براي کارهايتان
  قائل نيستند؟
 77. آيا از هفته گذشته تا به امروز حتي وقتي با ديگران بوده ايد احساس تنهايي کرده ايد؟
 78. آيا از هفته گذشته تا به امروزگاهي طوري ناراحت و بيقرار شده ايد که نتوانيد يکجا
  آرام بگيريد؟
 79. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس بي مصرفي و بدرد نخوردن داشته ايد؟
 80. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که اتفاق بدي برايتان خواهد افتاد؟
 81. آيا از هفته گذشته تا به امروز داد و فرياد راه انداخته ايد و يا چيزهايي را پرتاب کرده ايد؟
 82. آيا از هفته گذشته تا به امروز ترس از افتادن و از حال رفتن در کوچه و خيابان يا در انظار مردم داشته ايد؟
 83. آيا از هفته گذشته تا به امروز از اينکه اگر به ديگران رو بدهيد از شما سوء استفاده مي کنند؟
 84. آيا از هفته گذشته تا به امروز درباره امور جنسي افکاري داشته ايد که شمارا نگران کند؟
 85. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته ايد که به خاطر گناهاني که مرتکب شده ايد مستوجب تنبيه و مجازات هستيد؟
 86. آيا از هفته گذشته تا به امروز اعتقاد و تصورات ترس آميز داشته ايد؟
 87. آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که عيب و نقص مهمي در بدنتان
  پيدا شده است؟
 88. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که دراين دنيا با کسي صميمي نيستيد؟
 89. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصير داشته ايد؟
 90. آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که دچار بيماري فکري شده ايد؟

 

 

 

 

 

پاسخنامه آزمون  90SCL

رديف به هيچ وجه کمي تا حدي زياد بسيار زياد رديف به هيچ وجه کمي تا حدي زياد بسيار زياد
1           46          
2           47          
3           48          
4           49          
5           50          
6           51          
7           52          
8           53          
9           54          
10           55          
11           56          
12           57          
13           58          
14           59          
15           60          
16           61          
17           62          
18           63          
19           64          
20           65          
21           66          
22           67          
23           68          
24           69          
25           70          
26           71          
27           72          
28           73          
29           74          
30           75          
31           76          
32           77          
33           78          
34           79          
35           80          
36           81          
37           82          
38           83          
39           84          
40           85          
41           86          
42           87          
43           88          
44           89          
45           90          

 

 

راهنمای آزمون90 -SCL

اين آزمون شامل 90 سؤال براي ارزشيابي علائم رواني است که به وسيله پاسخگو گزارش مي شود و اولين بار براي نشان دادن جنبه هاي روان شناختي بيماران جسمي و رواني طرح ريزي گرديده است. فرم اوليه آزمون توسط درگوتيس ، ليپمنو کووي (1973)معرفي شدو بر اساس تجربيات باليني وتجزيه و تحليل هاي روانسنجي از آن، مورد تجديد نظر قرار گرفت و فرم نهائي آن تهيه گرديد ( در گوتيس ، ويکلزوراک، 1976).

پاسخهاي ارائه شده به هر يک از موارد آزمون در يک مقياس 5 درجه اي از ميزان ناراحتي که از( هيچ) تا به (شدت) مي باشد مشخص مي گردد . 90 ماده اين ازمون 9 بعد  مختلف شکايات جسماني ، وسواس و اجبار ، حساسيت در روابط متقابل ، افسردگي ، اضطراب ، پرخاشگري ، ترس مرضي ، افکار پارانوئيدي و روان پريشي را د ر بر مي گيرد.نمره گذاري وتفسير ازمون بر اساس سه شاخص ضريب کلي علائم مرضي ، معيار ضريب ناراحتي و جمع علائم مرضي بدست مي آيد.

مدت زمان لازم براي اجراحدود 12 الي 15 دقيقه بوده ولي افراد جدي ممکن است آن را در 30 دقيقه و يا بيشتر تکميل  نمايند .آزمون مذکور حالات فرد را از يک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشيابي قرارمي دهد و اين زماني است که فرد براي جواب دادن به آزمون زمان رجوع مي کند . بديهي است در مورد بيماران سايکوتيک ، افراد دچار ضايعات عضوي  مغز و عقب مانده هاي ذهني اين آزمون معتبر نخواهد بود.

سؤالات اضافي :

در اين آزمون 7 سؤال وجود دارد که تحت هيچ يک از ابعاد 9 گانه دسته بندي نشده اند . اين سؤالات از نظر باليني داراي اهميت بوده و به شاخص هاي کلي آزمون کمک مي کنند ، و تمايل براين است بطور تجمعي استفاده شوند . چنان که يک نمره  افسردگي بالا همراه با زود بيدار شدن از خواب  و بي اشتهايي ممکن است در مقايسه با يک نمره مشابه بدون علائم ذکر شده فوق تعبير متفاوتي برداشته باشد . اين سؤالات به عنوان يکي ازابعاد آزمون نمره گذاري نمي شوند، اما به نمرات ضريب کلي ناراحتي اضافه مي گردند.

 

 

 

 

 

سؤالات اضافي آزمون شامل موارد زیر است:

شماره سؤال علامت
19 بي اشتهايي
60 زياد خوردن
59 فکر زياد راجع به مرگ و مردن
44 دير خوابيدن ( مشکل در خواب رفتن)
64 زود بيدار شدن از خواب
66 بدخوابي ( بيدار شدن هاي مکرر درست درهنگام خواب)
89 احساس گناه و تقصير داشتن

 

سه شاخص کلي ناراحتي نيز در اين آزمون وجود دارد که هر کدام با نمره اي عمق و ضعف رواني فرد را از نظر آسيب شناسي نشان مي دهند.

 • ضريب کلي علائم مرضي(GSI) : اين شاخص بهترين نشان دهنده سطح ويا عمق اختلال مي باشد . و اطلاعاتي را راجع به تعداد علائم و شدت ناراحتي به دست مي دهد . در مواردي که احتياج به يک سنجش خلاصه باشد از آن استفاده مي شود.
 • معيار ضريب ناراحتي (PSDI) : يک سنجش خالص از شدت ناراحتي است.
 • جمع علائم مرضي (PST): بطور ساده شمارش تعداد علائمي است که ازمودني به صورت مثبت گزارش مي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

نمره گذاري آزمون90 -SCL :

اولين مرحله در نمره گذاري اين آزمون انتقال 90 سؤال به فرم مخصوص پاسخ ها است . مرحله بعدي به دست آوردن جمع ضرائب ناراحتي براي هر يک از ابعاد 9 گانه و سؤالات اضافي آزمون مي باشد . اين کار باجمع زدن کليه شماره هاي غير  از صفر هر بعد انجام مي شود. درسومين مرحله ميزان جمع ناراحتي هر بعد را به استثناي سؤالات اضافي بر تعداد سؤالات آن بعد تقسيم نموده اين عمليات راتا دو رقم  اعشار ادامه مي دهيم . در نتيجه نمره خام هر يک از ابعاد به دست خواهد آمد .در مرحله چهارم جمع کل ضرائب  ناراحتي براي علائم ابعاد 9 گانه و سؤالات  اضافي را محاسبه نموده ، عدد حاصل را بر 90 تقسيم مي کنيم تامعيار کلي علائم مرضي (يعني GSI) به دست مي آيد. در مرحله بعد بايد تعداد جوراب هاي مثبت علائم يعني جواب هايي که غير از صفر گرفته اند شمارش مي شوند تا جمع علائم مرضي (يعني PSI) به دست آيد. اگر جمع کل ضرائب ناراحتي را بر رقم حاصل از PSIتقسيم کنيم مقدار معيار ضريب ناراحتي (يعني PSI) به دست خواهد آمد . پس از آن بايد به فرم مناسب رجوع شود تا اين نمرات خام به مقياس T تبديل گردند. اگر آزمودني به بيش از 20% سؤالات آزمون و يا بيش از 40% سؤالات هر بعدپاسخ ندهد سنجش آزمون و يا بعد مورد نظر معتبر نخواهدبود.

 

پايائي  آزمون90 -SCL :

سنجش پايائي  ابعاد 9 گانه اين آزمون از دو روش محاسبه پايائي به روش آزمون مجدد صورت گرفته است . براي محاسبه ثبات دروني آزمون که بر روي 219 نفر داوطلب در ايالات متحده در جهت سنجش ثبات و يکنواختي سئوالات انجام گرديد از ضرايب آلفا و کودر ريچارد سون 20 استفاده شده . نتايج تمام ضرايب به دست آمده براي 9 بعد کاملاً رضايت بخش بوده است . بيشترين همبستگي مربوط به بعد افسردگي با 9% و کمترين آنها روان پريشي با 77% بوده است. (دراگوتيس، ريکلزوراک 1976 ).

پايائي تست مجدد که ثبات آزمون را در طول زمان مي سنجد بر روي 94 نفر بيمار رواني نا متجانس و پس از يک هفته ارزيابي اوليه صورت گرفت . اکثر ضرايب داراي همبستگي بالا بين 78% تا 9% بوده اند ( نانالي 1970)

 

 

اعتبارآزمون90 -SCL :

سؤالات يک آزمون وقتي داراي اعتبار است که بتواند مفاهيمي را که آزمون به منظور آن ساخته شده ارزيابي کند. مطالعات معتددي در جهت تعيين انواع آزمون انجام گرديده است. در زمينه اعتبار همزمان دراگوتيس، ويکلزوراک(1976) اين آزمون را به همراهMMPI بر روي 119آزمودني داوطلب اجرا نمودند. همبستگي مربوط به ملاک افسردگي با 73/0 و کمترين همبستگي،ترس مرضي با 36/0 بوده است.

وايزمن و همکاران (1976)در يک مطالعه باليني افسردگي،اين آزمون را بر روي معتادين متادون بکار برده و نتايج نشان داد که اين آزمون مي تواند به خوبي گروههاي افسرده معتاد تميز دهد(وايزمن،اسلوبتر،پروسف،مريتس و هوارد1976)نشان دادند که90- SCL نسبت به تغييرات ناشي از بيوفيد بک در بيماران با درد مزمن حساس مي باشد.دراگوتيس،لوبو،فولستاين و آبلوف(1983)اين آزمون را بر روي بيماران سرطاني که قبلاً وجود اختلال رواني در آنها به وسيله پرسشنامه سلامتي بيمارستان تعيين شده بود به کار بردند.نتايج نشان داد که 90- SCL به خوبي قادر به تميز بين بيماران سرنده شده نيازمند مداخله درماني،با کساني که احتياج به شيوه درماني خاصي نداشتند بوده است.

 

براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد آزمون به پايان نامه آقاي عباس باقري در انيستيتو روان پزشکي تهران مراجعه فرماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کليد تست 90-SCL

نمره    هيچ     کم      متوسط     زياد      بي نهايت

0        1          2             3           4

کل نمره:  هر قسمت برتعداد سؤال شده و با عبارات ديگر مقايسه مي شود.

سؤالات

خرده مقیاس سئوالات مربوطه
پرخاشگري 11-24-63-67-74-81
اضطراب 2-17-23-33-39-57-72-78-80
وسواس 3-9-10-28-38-45-46-51-55-65
حساسيت فردي 6-21-34-36-37-41-61-69-73
شکايات جسماني 1-4-12-27-40-42-48-49-52-53-56-58
روان پريشي 7-16-35-62-77-84-85-87-88-90
تصورات پارانوئيدي 8-18-43-68-76-83
افسردگي 5-14-15-20-22-26-29-30-31-32-54-71-79
ترس مرضي 13-25-47-50-70-75-82-86
سؤالات اضافي 19-44-59-60-64-66-89

 

براي نمره گذاري آزمون90SCL  فرد را بايستي هر عبارت را خوانده وبا توجه به شرح اول آزمون به هرعبارت نمره بدهد. براي افراد بي سواد و آنها که قادر به خواندن نمي باشند مي توان آنها را خواند و پاسخ آنها را علامت گذاشت.

پس ازپايان اين کار نمرات عبارت هر مقياس را جداگانه جمع زده مي شود وآنگاه بر تعدادعبارات  آن مقياس تقسيم مي شود که نتيجه به دست آمده ميانگين نمره خود روي آن مقياس است. مثلاً مجموع عبارات (1-24-62-67-74-81) که مربوط به پرخاشگري هستند، اگر 12 شود، اين عدد بر تعدادعبارات يعني 6 تقسيم مي شود و حاصل ميانگين نمره دراين مقياس2 مي شود. بايد توجه شود که دراين آزمون هنجار کامل وجود ندارد و لذا تفسير اين ميانگين بادقت واحتياط انجام مي گيرد . معمولاً ميانگين 1 و بالاتر ازآن حالت مرضي و 3 و بالاتر از آن روان پريشي رانشان مي دهد. در مقياسهاي چون روان پريشي نمره پايين تر نيز نشان دهنده روان پريشي مي باشد ودرمعيار افسردگي نمره بالاتر از 2 معمولاً نشان دهنده افسردگي شديد و پريشي است.

همانطور که ملاحظه خواهيد کرد ، هر يک از پنج ستون پاسخنامه با يکي از ارقام و کلمات زير مشخص شده است:

0 – به هيچ وجه : يعني اين موضوع هيچ  وقت براي من مسأله نبوده و هرگزمرا ناراحت نکرده است.

1- کمي : يعني اين مشکل يا مسأله در سطح بسيار کمي براي من وجود داشته و ناراحتي مختصر براي من فراهم شده است . ( مثلاً يک يا دوبار درطول چندماه گذشته با آن روبرو شده ام).

2- متوسط : يعني اين مسأله در حد متوسطي براي من مطرح بوده ، مراناراحت کرده است. مثلاً در طول چند هفته گذشته سه يا چهار بار اين مسأله را داشته ام.

3-زياد : يعني اين مشکل يا مسأله بدفعات متعدد ( مثلاً هر دو يا سه روز يک بار ) وبا شدت زياد براي من اتفاق افتاده و تا حد زيادي باعث ناراحتي من شده است.

4- بي نهايت : يعني اين مسأله يا مشکل تقريباً هرروز با شدت بسيار زياد براي من مطرح بوده و بي اندازه مرا ناراحت کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول نمره گذاري 90SCL

نام و نام خانوادگي ……………………..سن………..تحصيلات ………………..جنس…………….تأهل……………….تاريخ…………..

روان پريشي پارانوييا فوبيا (ترس) پرخاشگري اضطراب افسردگي حساسيت بين فردي وسواس خود بيمار انگاري  
نمره سؤال نمره سؤال نمره سؤال نمره سؤال نمره سؤال نمره سؤال نمره سؤال نمره سؤال نمره سؤال  
  7   8   13   11   2   5   6   3   1  
  16   18   25   24   17   14   21   9   4  
  35   43   47   63   23   15   34   10   12  
  62   68   50   67   33   20   36   28   27  
  77   76   70   74   39   22   37   38   40  
  84   83   75   81   57   26   41   45   42  
  85       82       72   29   61   46   48  
  87       86       78   30   69   51   49  
  88               80   31   73   55   52  
  90                   32       65   53  
                      54           56  
                      71           58  
                      79              
جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

جمع

ميانگين

تفسير:                                                                                                                                                                       90/مجموع امتيازات GSI=

(جمع تعداد سؤالاتي که صفر گرفته)-90=P

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *