مقالات

مقایسه ویژگهای خانواده ناسالم و خانواده سالم

مقایسه ویژگهای خانواده ناسالم و خانواده سالم

 ویژگیهای خانواده سالم

در یک خانواده سالم

 1.  ميان اعضاي خانواده روابط سالم و تفاهم آميز وجود دارد و آنان با يکديگر در تعامل هستند.
 2. اعضاي خانواده از مصاحبت يکديگر لذت ميبرند و فرصتهايي را براي با هم بودن، بحث و گفتوگوي آزاد و بدون واهمه در نظر ميگيرند و به حرفهاي يکديگر فعالانه گوش ميدهند.
 3. اعضاي خانواده در بحثهاي خانوادگي مشارکت ميکنند و حضوري فعال دارند و احساسها و انديشهها و نگرانيهاي خود را به راحتي بيان ميکنند.
 4. اعضای خانواده، زن، شوهر و فرزندان نسبت به رفتار يکديگر حساس هستند و به يکديگر انرژی مثبت میدهند.
 5. اگر يکي از اعضاي خانواده دچار ناراحتي شود، علت را جويا ميشوند و مشکل را با کمک يکديگر حل ميکنند.
 6. ميان اعضای خانواده، تقسيم کار وجود دارد و اعضاي خانواده نسبت به امور خانه و خانواده احساس مسئوليت ميکنند.
 7. ميان اعضای خانواده، اعتماد، صداقت و احترام متقابل وجود دارد.
 8. زن و شوهر از يک رابطة جنسي سالم، رضايت بخش و امن برخوردارند.
 9. ميان اعضاي خانواده، بهويژه زن وشوهر يا پدر و مادر، همدلي، همفکري، همکاري و هماهنگي وجود دارد
 10. اعضای خانواده، با يکديگر مؤدبانه، محبت آميز و با احترام صحبت و رفتار ميکنند.
 11. پدر و مادر حضوري دائمي، فعال و باکيفيت دارند و فقط زير يک سقف به سر بردن مطرح نيست.
 12. به نيازهاي اعضاي خانواده، به ويژه نيازهاي رواني آنان پاسخ مناسب داده ميشود و اعضا از امنيت خاطر برخوردارند.
 13.  فضاي خانواده گرم و صميمي است و اعضاي خانواده کنار يکديگر احساس امنيت و آرامش رواني ميکنند.
 14. زن و شوهر نسبت به يکديگر و پدر و مادر نسبت به فرزندان محبت غيرمشروط ميکنند. به بيان ديگر محبت خريدني نيست و محبت پدر و مادر را با هيچ قيمتي نميتوان در جاي ديگر به دست آورد.
 15. زن و شوهر از ازدواج خود ابراز خرسندی و رضايت ميکنند و راضي هستند
 16.  اعضاي خانواده اميدوار هستند و يکديگر را به اميد دعوت ميکنند.
 17. اعضاي خانواده، آينده نگر هستند و به موفقيتها اشاره ميکنند و افقهای آينده را در نظر میگيرند.
 18. اعضاي خانواده، به ارزش تلاش و سخت کوشي توجه ميکنند و اهميت ميدهند و معتقد هستند که نابرده رنج، گنج ميسر نميشود.
 19.  در ميان اعضای خانواده، اعتماد متقابل، امانتداري و رازداري وجود دارد.
 20. زن و شوهر با عشق، زندگي ميکنند.
 21. اعضای خانواده، با نشاط و با روحيه هستند.
 22.  پدر و مادر به وجود فرزندان خود ابراز افتخار و رضايت ميکنند و خداوند را شاکر هستند.
 23. پدر و مادر در حق فرزندان خود دعا ميکنند
 24. هنگام بروز بحران، مانند: بيکاري، بيماري، ورشکستگي و مرگومير اعضای خانواده به يکديگر نزديک و متحد ميشوند تا با بحران مقابله کنند.

ویژگی های خانواده ناسالم:

دریک خانواده ناسالم….

 1.  اعضای خانواده، با يکديگر رابطهای ندارند و هر کس سرش توی لاک خودش است و مانند چند »روبات« کنار هم زندگی میکنند!
 2. اعضاي خانواده، کمتر يکديگر را مالقات میکنند و در خانواده فضای گفت وشنود وجود ندارد و اعضا، يکديگر را تحقير و سرزنش ميکنند!
 3. اعضای خانواده، زن، شوهر و فرزندان از يکديگر نفرت دارند و دائما از يکديگر عيب جويي ميکنند و در حال مشاجره و بگوومگو هستند!
 4. اعضاي خانواده، نسبت به رفتار يکديگر بی تفاوت هستند و در فضای خانه يأس و بدبينی حاکم است!
 5. اگر يکي از اعضاي خانواده دچار ناراحتي شود، اعضاي خانواده نسبت به هم کم توجه و يا بی توجه هستند و رابطة آنها سرد و خشک است!
 6. اعضاي خانواده، نسبت به امور خانه و خانواده بیتفاوت هستند و احساس مسئوليت نميکنند!
 7. ميان اعضاي خانواده، پنهانکاري، فريبکاري و عدم صداقت حاکم است!
 8. زن و شوهر با يکديگر رابطة جنسی ندارند و يا از رابطة جنسي خود رضايت ندارند!
 9. ميان اعضای خانواد، جدايی، تفرقه و تضاد حاکم است!
 10.  اعضای خانواده، با يکديگر آمرانه، پرخاشگرانه و توهين آميز برخورد و رفتار میکنند!
 11. پدر و مادر و يا يکی از آنها بهدلیل اشتغال بیش از حد حضور ندارند و قابل دسترس نيستند!
 12. – به نيازهاي اعضاي خانواده، به ويژه نيازهاي رواني آنان، مانند محبت و احترام، توجه نميشود
 13.  فضای خانواده، سرد و بیروح است و اعضاي خانواده کنار يکديگر احساس ناامني و عدم آرامش ميکنند!
 14.  زن و شوهر نسبت به يکديگر و پدر و مادر نسبت به فرزندان محبت مشروط ميکنند و سر يکديگر منت میگذارند. به بيان ديگر، اعضای خانواده، محبت واقعی يا کاذب را در کانونهای ديگر جستوجو میکنند!
 15.  زن و شوهر از ازدواج با يکديگر ابراز پشيماني ميکنند و عدم رضايت خود را در رفتار و گفتارشان بروز ميدهند!
 16.  اعضاي خانواده مأيوس هستند و همواره آية يأس ميخوانند!
 17. اعضاي خانواده، گذشته نگر هستند و شکستها را بزرگنمايی ميکنند و آينده را تيره و تار میبينند!
 18.  اعضاي خانواده، به شانس، اقبال، سرنوشت و بخت اعتقاد دارند وتنپروری و تنبلی حاکم است!
 19.  در ميان اعضاي خانواده، پنهان کاري، عدم اعتماد و عدم رازداری وجود دارد!
 20.  زن و شوهر با عشق، بازي ميکنند!
 21.  اعضای خانواده، خسته و بیحوصله هستند!
 22.  پدر و مادر، فرزندان را مانع خوشبختي و پيشرفت خود ميدانند و از داشتن فرزندان ابراز پشيمانی ميکنند!
 23.  پدر و مادر فرزندان خود را عاق و نفرين ميکنند و دشنام ميدهند!
 24.  اعضای خانواده، هنگام بروز مشکالت و مصيبتها، در کنار همديگر نيستند و از هم حمايت نميکنند و احساس تنهايی میکنند!

مقایسه ویژگهای خانواده ناسالم و خانواده سالم

اصول حاکم در يک خانوادة سالم

در اين بخش برای نمونه به اختصار به دو اصل مهم در زندگی خانواده های سالم اشاره و تلاش میشود برخی از ويژگیهای اينگونه خانوادهها ترسيم شود.

اصل با هم بودن و هم سرنوشتي

در خانوادة سالم به اصل با هم بودن و همسرنوشتي در خانواده و مشارکت در امور زندگی خانوادگی توجه خاصی میشود، برای مثال:
 • همراهی با همسر و فرزندان در امور زندگی و فعاليت های خانوادگی و با هم صحبت کردن، از مهمترين دغدغه های فکرياعضای خانوادة سالم است.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند دلهايشان و جسمهايشان در کنار يکديگر باشد و از بودن در کنار همسر و فرزندان لذت ببرند و آن را غنيمت بشمارند.
 • زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند در بيست وچهار ساعت چند دقيقه يا چند ساعت را بهطور فعال با اعضاي خانواده خود در تعامل باشند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند با اعضای خانواده غذا بخورند، به ويژه توصيه می  شود اعضای خانواده سر ساعت مشخص، در حالی که تلويزيون خاموش است با هم شام بخورند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همسر و فرزندان را در خريد کردن همراهی کنند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همسر و فرزندان را در پارک رفتن، کوه رفتن، سينما رفتن و ورزش کردن همراهی کنند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند با اعضاي خانواده کتاب بخوانند، مانند خواندن قرآن، ديوان حافظ و شاهنامه.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند در صورت امکان ماهي يکبار يا سالي يکبار با اعضاي خانواده در بيرون از خانه و در رستوران غذا بخورند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند با هم و فرزندان بهديدار اقوام و آشنايان بروند .
 • زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند با هم و فرزندان به مسجد بروند و در مراسم عبادی، مانند: شرکت در دعاي کميل، زيارت عاشورا و زيارت عتبات شرکت کنند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند با هم و با فرزندان به مسافرت بروند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همراه اعضاي خانواده در يادگيري موضوعي جديد، شرکت در کلاسي جديد، مانند زبان خارجی، موسيقي، خط، کاردستي و نظاير آن شرکت کنند.
 •  زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند دربارة امور مورد علاقة همسر و فرزندان صحبت کنند. همسري که براي زن يا شوهرش يا فرزندانش صحبت ميکند به اين معناست که برای آنان ارزش قائل است.
 •  پدر و مادر سعی میکنند با فرزند يا فرزندان خود بازي کنند.
 •  پدر و مادر سعی میکنند با مدرسة فرزندشان در تماس باشند، با معلمان يا دبيران فرزندشان ارتباط مطلوبی برقرار کنند و در جلسة انجمن اوليا و مربيان شرکت نمايند. در ضمن پدر و مادر سعی
  میکنند دربارة امور مدرسه با فرزندان صحبت کنند. زن و شوهر يا پدر و مادر در خانوادة سالم سعی میکنند همراه اعضاي خانواده فضای معنوی ايجاد کنند و با هم به نيايش بپردازند.
 • زن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همراه اعضاي خانواده از شخصي که بيمار است، عيادت کنند و به خانوادههاي فقير کمک نمايند.

اصل مستقل بودن و حفظ استقلال خانواده

در خانوادة سالم به مستقل بودن و حفظ استقلال خانواده توجه خاصی میشود، برای مثال:
 • زن و شوهر و يا پدر ومادر، بيرون از خانواده هدايت يا کنترل نمیشوند و در امور خانوادگي مانند: رفتن به مهماني، خريد کردن و تفريح کردن، خود با مشورت فرزندان تصميم ميگيرند.
 •  زن و شوهر و يا پدر و مادر، اجازه نميدهند برنامهها و تصميمهاي خانوادگي تحت تأثير نظرات ديگران باشد (براي مثال تهيه مسکن).
 •  زن و شوهر و يا پدر و مادر، اجازه نميدهند اقوام نزديک، مانند: پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر و برادر در امور زندگيشان دخالت کنند و براي آنان و به جاي آنها تصميم بگيرند.

يک تصوير از يک خانوادة ناسالم

 •  بهروز در کودکي (سهسالگي) از پدرش کتک میخورد!
 • چرا؟ کنجکاوي ميکرد؟! فضولي ميکرد؟! شيطانيميکرد؟!
 • بهروز، در پنج سالگي همچنان کتک ميخورد!
 • بهروز، در هفت سالگي نيز کتک ميخورد!
 • چرا؟ زيرا پدر و مادر حوصله نداشتند، پدر کارش زياد بود و شبها دير به خانه میآمد.
 • پدر و مادر از ازدواجشان راضي نبودند و رابطة خوبی با هم نداشتند.
 • پدر و مادر مرتب با هم مشاجره و ستيزه داشتند.
 •  در نتيجه روابط پدر و مادر به جدايي، قهر و طالق منجر شد.
 •  پدر ازدواج مجدد کرد و باز هم ازدواج آنان ناموفق و فضاي خانواده ناامن بود.
 • نامادري، بهروز را کتک ميزد!
 •  پدر از ازدواج دوم هم ناراضي نبود.
 •  پدر، بعد از چندی معتاد شد.
 •  بهروز درس نميخواند و از مدرسه فرار میکرد.
 •  و سرانجام بهروز از مدرسه اخراج شد.
 •  بهروز، پس از مدتي با دوستان بد معاشرت داشت و دزدی میکرد.
 •  و بالاخره بهروز از کانون اصالح و تربيت سردرآورد!

مقایسه ویژگهای خانواده ناسالم و خانواده سالم

 

روانشناس خوب در تهران
ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد.
مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در تهران می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.
https://arameshravan.com/

 

درمانگر خوب در تهران

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی
هستند که علم کافی ندارند.
https://arameshravan.com/

 

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.
در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.
اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.
https://arameshravan.com/
ارتباط با ما
Call: 02144246886
Instagram:nedaye-aramesh-ravan
09924793881:eitaa
www.arameshravan.com
ندای آرامش روان
author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *